Skip to content

XHAST SHPK Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 12:00:40
JSON

Tax Registration Number: K12512837I
Administrators: Agim Kraja, Lavdie Mici (Administratore Vetem per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis)
Scope: Tregti me pakice i karburanteve. Tregti me shumice dhe pakice te te gjitha artikujve industrial e ushqimor. Ndertime dhe projektime godinash civile e ekonomike, rikonstruksion, punime dheu, taracime, ndertim rrugesh, ndertim vepra arti. Prodhime materiale ndertimi, ndertime detare, sherbime funerale, hapje dyqanesh, bar-restorant, hotel. Prodhim e tregtim te duraluminit, eksport - import. Tregtim dhe prodhim te mobiljeve, eksport - import. Krijimin e serviseve per automjete te ndryshme. Transport i mallrave dhe pasagjereve hrenda dhe jashte vendit. Hapje te aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje klinike mjekesore dhe shitje - blerje te aparaturave spitalore. Shitje-blerje autoveturash, tregti autoveturash. Mirembajtje rrugesh.
Other Trade Names: XHAST SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01/03/2001
District: Kavajë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 204 760 000,00
Shares: 1
Child Company: I. OBERALD ENERGJITIK, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L39610301L, me adrese ne Shkoder, Qafe Mali KRYEZI Rruga "Kryezi", Shtepi private, me administrator Olta Brahaj. XHAST SHPK zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)

II. ACCESS ENERGY ALBANIA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32203022A, me adrese ne Tirane, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr.11, me administrator Zija Lita. XHAST SHPK zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Assets: Tirane, Golem, KJ 8736 A, me adrese Golem, Shkëmbi i Kavajes, Mercedes Benz, ngjyre portokalli
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 15.03.2017, me ane te Urdhrit Nr. 646/3 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 4259 Prot, date 23.03.2017, leshuar nga shoqeria permbarimore “JUSTITIA” shpk, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqerise “Xhast” shpk. Objekti i ceshtjes eshte kthimi i shumes ndaj shoqerise ”Albtelecom sh.a”

II. Me date 14.06.2017, me ane te urdhrit Nr. 1501/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative nga aktivet e shoqerise “Xhast” shpk, pas likuidimit te detyrimit ndaj pales kreditore ”Albtelecom” sh.a.

III. Me date 12.04.2019, me ane te urdhrit Nr. 6223 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 5883 Prot, date 23.04.2019, leshuar nga Zyra Permbarimore Tirane, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe kapitalet e debitorit, shoqerise ”XHAST” shpk, pajisur me Nipt K12512837I. Objekti i ceshtjes eshte gjobe administrative ndaj kreditorit: Drejtoria Rajonale e ISHP Qarku Diber.

IV. Me date 24.01.2020, me ane te urdhrit Nr. 841 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 318/2 Prot, date 29.01.2020, “Per Heqjen e Sekuestros Konservative, e leshuar nga Zyra e Permbarimit Tirane, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat apo kapitalet qe mund te zoteroje ne cdo shoqeri tregtare apo person fizik debitori “Xhast” shpk, vendosur me shkresën Nr. 6223prot., dt. 12.04.2019 për Subj. “Xhast” shpk me NIPT K12512837I.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kavaje, GOLEM

Address:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Don Bosko, Objekt me Zone Kadastrale Nr.8330, Pasuri me Nr.9/576
Tirane, Golem, Godine 4 kateshe, Prane kompleksit Xixa

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 12.04.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 15.03.2017
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 09.03.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.06.2020
Vendim i ortakut te vetem per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 30.06.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 62 892 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 44 912 264,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 590 332,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 810 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 069 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 13 477 085,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 010 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 174 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 752 935,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:384 448 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:198 106 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:81 599 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:306 659 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:322 915 831,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:378 684 274,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 350 496 053,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 314 914 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 240 268 333,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala