Skip to content

FLORFARMA (Ish BIOMEDIC)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-01 08:19:20
JSON

Tax Registration Number: K21405001N
Administrators: Arjola Todhe
Scope: Tregti me shumice e pakice e barnave, import-eksport te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne farmaci dhe spitale private e shteterore. Import eksport te materialeve per perdorim mjeksor dhe tregtim e furnizim i tyre ne subjekte publike e private. Import eksport, tregtim me pakice e shumice te aparaturave mjeksore, farmaceutike. Hapje klinikash laboratorike e farmaci per tregtim medikamentesh. Prodhim lende pastrimi, higjenizimi dhe dizinfektimi per perdorim te gjere. Prodhim barnash. Sherbime nderhyrese dhe ekspertize higjeno-shendetesore ku perfshihet ketu sherbimi DDD (dezinfektim, deratizim, dezinsektim) i siperfaqeve te ndryshme te brendshme dhe te jashtme me lende te dezinfektuese te standarteve te Bashkimit Europian.
Other Trade Names: FLORFARMA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.09.1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 111 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: 1.Tirane, Automjet Volkswagen me targa TR2378T
2. Tirane, Range Rover me targe AA 556 SU
3.Tirane, Automjet me targe AA 556 SU
4.Tirane, Tip kamion Nissan Navara, deri ne 3.5 ton me targe AA410SL
5.Tirane, Automjet tip Wolkswagen Caddy, me targa AA 423 ZJ
6.Tirane, Automjet me targa AA414SS
7.Tirane, Automjet tip Wolkswagen Caddy, me targa AA379 DD
8. Tirane, Automjeti Mercedes Benz 639 Vito 111 CDI me targe AA 028 ZY
9. Tirane, Mjeti motorr me targe AV567
10.Tirane, Automjet me targe AA 161 ZI
11.Tirane, Automjet Skoda Fabia 5J me targa AA243OH
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1 - Për ndikimin në mjedis
II.7.C - Prodhimi i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Më datë 29.07.2014, me anë të Urdhrave Nr.360-14 Regj, Nr.15786 Prot, Nr.350-14 Regj, Nr.15789 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore ZIG, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që Florjan Todhe zotëron në subjektin FlorFarma me NIPT K21405001N si dhe në kuotat që Florjan Todhe zotëron në shoqëri të tjera. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 24.9.2014, me anë të urdhërit Nr.360-14 Regj, Nr.21273 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore ZIG, u kërkua heqja e sekuestros konservative nga kuotat që Florjan Mitro Todhe zotëron në subjektin FlorFarma me Nipt K21405001N, sekuestro e cila eshte vendosur në zbatim të shkresës Nr.15789 Prot., datë 29.07.2014 "Urdhër për vënien e sekuestros konservative" i Përmbaruesit Gjyqësor.

III. Më datë 24.09.2014, me anë të kërkesës nr.350-14 regj. 21273 prot. dt.24.09.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimor "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u kërkua heqja e sekuestros konservative nga kuotat e z.Florjon Todhe në subjektin "FlorFarma" me NUIS (NIPT)-K21405001N, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës nr.15789 prot. dt.29.07.2014.

IV. Më datë 24.09.2014, me anë të kërkesës nr.360-14 regj. 21275 prot. dt.24.09.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimor "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u kërkua heqja e sekuestros konservative nga kuotat e z.Florjon Todhe në subjektin "FlorFarma" me NUIS (NIPT)-K21405001N, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës nr.15786 prot. dt.29.07.2014.

V. Më datë 03.12.2014, me anë të Urdhrit Nr. 70/3 –Prot, Nr.70 -Regj, lëshuar nga Shoqëria “SPEED SOLUTION” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore Z. Mitro Todhe te shoqëria " FLORFARMA " sh.p.k, me NUIS (NIPT) K21405001N. Aktivet do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë përmbaruesit.

VI. Më datë 07.04.2015, me anë të urdhrit Nr. 70/39 Prot., Nr.70 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Speed Solution ” sh.p.k, u urdhërua heqja e sekuestros konservative të vendosur mbi aksionet e debitorit Mitro Todhe, në zbatim të shkresës Nr.70/3 Prot., datë 03.12.2014, në subjektin “Florfarma”, shpk me Nuis (Nipt) K21405001N.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Qazim Vathi, Nr. 72.

Address:
Tirane, Vaqarr ,Lagjja Prush, Ndertese 1 - kateshe, kati nen toke - depo farmaceutike, zona kadastrale 3064, pasuria nr. 39/22 "FLORFARMA 1"

Tirane, Vaqarr,Lagjja Prush, Ndertese 3 kateshe, kati 1-re, kati 2-te me siperfaqe 80 m2 dhe kati i 3-te -Prodhim i barnave, Zona Kadastrale 3064, Pasuria Nr.39/11, Florfarma 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.10.2021
Kontrate shitje kuotash 17.09.2001
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 28.12.2000
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 10.11.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.06.2019
Kontrate shitje kuotash 31.05.2010
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 17 585 048,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 750 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 754 594,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 18 898 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 13 368 775,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 360 676,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 523 337,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 292 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 383 833,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 11 032 291,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 13 929 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:301 744 373,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:246 723 463,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:349 558 476,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:387 274 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:354 034 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:357 041 485,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 246 794 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 208 632 036,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 213 131 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 182 350 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 244 983 070,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani