Skip to content

SIL.CO Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-01 13:16:50
JSON

Tax Registration Number: K21418001J
Administrators: Trendafile Ismaili
Scope: Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri etj. Tregtim, import-eksport me shumice e pakice të artikujve industriale e ushqimore. Operacione tregtare e komisionere dhe transaksione të ndryshme të çdo lloj malli. Tregtim import-eksport me shumice e pakice të artikujve të konsumit të gjere e ata blegtorale. Transport udhëtarësh e mallrash, kombëtar e ndërkombëtar. Shoqëria mund të kryej aktivitete të tjera të lidhura ose plotësuese me ato të parat dhe çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për qellim shoqëror. Prodhim dhe montim makinerish për llogari të te treteve. Shërbime tregtare. Studime dhe kërkim tregu. Shërbime administrative, sekretarie dhe përpunim të dhënash në shërbim të te treteve. Përkthime. Shërbim infermieror në familje, me personel të kualifikuar, tregtim dhe shërbim software.
Other Trade Names: SIL.CO
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV
Foundation Year: 07.02.2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 9 700 000,00
Shares: 9 700
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane Kashar KASHAR AA 964 BX Tirane Farke SAUK Makine tip Fiat Ducato me targe AA 014 KY Tirane Farke SAUK Lagjia Sauk, Rruga Liqeni i Thate Pallati ' Rinia 04" Tirane Tirane TIRANE Renault Kango, me targe TR 8149 K Tirane Tirane TIRANE Fiat Ducato, Me targe CB 254 XT Tirane Kashar KASHAR TR 9812 S
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Legal Cases: Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 310 Regj., datë 03.11.2017, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Neritan Çuko, protokolluar nga QKB me Nr.15672 Prot, datë 07.11.2017, ku është urdhëruar: Vendosja e masës se sekuestros, mbi pasurine e luajtshme i vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te debitorit dhe te ortakes se vetme me 100% te kuotave te shoqerise “SIL.CO” shpk me NIPT K21418001J, me Administratore Zj. Trendafile Ismaili, dhe ortake te vetme Zj. Silvana Ismaili, me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore, te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardhshme te vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te debitorit dhe te ortakes se vetme me 100% te kuotave te shoqerise “SIL.CO” shpk me NIPT K21418001J, me administratore Zj. Trendafile Ismaili, dhe ortake te vetme Zj. Silvana Ismaili, me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te behet aksionere.
Changes
Address:

Seat:
Farke SAUK Liqeni i Thate, Pallati Rinia 04, Farke Sauk

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 420 359,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 246 357,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 987 835,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 12 465 304,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 131 208,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 377 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 294 590,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 739 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 3 875 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 1 135 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 1 237 146,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:16 546 017,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:15 729 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 30 745 172,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016