Skip to content

Advanced Business Solutions - ABS  (ish “ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS – ABS”)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-06-12 07:01:13
JSON

Tax Registration Number: K21710002J
Administrators: Eriksela Shuli; Shkëlqim Kërluku
Scope: Tregetimi, import-eksport i paisjeve elektronike, informatike, mekanike te telekomunikacionit, te linjave dhe makinerive, te pjeseve te ndryshme te kembimit. Ofrimi i sherbimeve te ndryshme telefonike, te internetit, etj.Ofrimin e sherbimit te konsulences se aktivitetit ekonomiko-financiar dhe hartimin e raporteve financiar. Ofrimin e sherbimit si komisioner Agjent Tregtare,aplikim imazhi grafik video, audio, printim CD, DVD. Import eksport,instalim,mirembajtje dhe tegtim i sistemeve te vezhgimit,akses kontrolli,sistemeve kunder zjarrit,UPS,radio nderlidhje.Ndertimi i linjave elektrike, mbitokesore, ajrore, nentokesore,kabllore per energjine elektrike,linja fuqie dhe telekomunikacionit,nenstacione elektrike te larta e te mesem etj. Import Eksport I paisjeve me perdorim te dyfishte. Personalizim i kartave ID. "Zhvillim, implementim, mirembajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit". Projektim, ndertim dhe implementim i Data Center. Sherbimi Co-Location. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te lidhur me internetin, etj. Tregtim dhe mirembajtje e gjeneratoreve. "Projektim, Ndertim dhe Implementin Sistem BMS, Scada, RTU". Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te cdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqeosre, ndertim linja elektrike, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e restaurime. Import-eksport dhe perdorimi i pajisjeve me rreze X. Tregtim pulla dhe objekte koleksioni. Import eksport perdorim dhe mirembajtje e gjeneratoreve me rreze X.
Other Trade Names: Advanced Business Solutions - ABS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/03/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 687 578 955,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femer; Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Ne pamundesi te ushtrimit te funksioneve te tij ne menyre te perkohshme, secili prej Administratoreve mund te autorizoje me shkrim Administratorin tjeter te shoqerise, per te kryer nje apo disa veprime te caktuara, ashtu sic do te parashikohet ne menyre te detajuar ne kete autorizim.
Address:

Seat:
Tirane, Rruga ''Murat Toptani'', Godina Eurocol, Kati 8

Address:
Tirane, Paskuqan kartela Nr.1540548, Vol.4 ,Faqe 104, Zona Kadestrale Nr.2884, Numer Pasurie 565/2 date 007.11.2014

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per dhurimin e kuotave date 15.03.2010
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 29.06.2010 per rritjen e kapitalit themeltar
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit 29.06.2011
Vendimi i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit date 06.12.2017
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 27.01.2019 per rritjen e kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit themeltar 30.06.2014
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit themeltar 12.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 19.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.06.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 437 572 159,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 271 339 190,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 356 120 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 370 815 049,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 222 478 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 137 619 311,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 110 722 213,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 57 323 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 547 218,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 20 186 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 24 432 919,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 761 215 478,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 084 846 302,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 042 413 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 153 110 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:813 507 870,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:590 896 199,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:456 451 240,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:335 041 503,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 94 615 670,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 131 381 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 131 381 924,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli