Skip to content

A.E. DISTRIBUTION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-07-21 09:34:08
JSON

Tax Registration Number: K21915002R
Administrators: Elton Kuka
Scope: Import-eksport të mallrave elektroshtëpiake Projektim, instalim i sistemeve, rrjeteve e paisjeve fundore të telekomunikacionit, programimi e instalimi i sistemeve të radiokomunikacionit, ndërtime rrugore të kategorisë së parë, dytë, tretë, katërt e të pestë, ndërtime hekurudhore, detare, portuale, drenime, hidraulike, hidroteknike, restaurime, punime në prodhim e shpërndarje të energjisë, punime shërbimi, topogjeodezike, rilevime topografike, speciale gjeodezike, elektrike etj. në fushën e programimit të Software dhe Platformave Software-ike, shërbime, riparime dhe mirëmbajtje të Software dhe Platformave Software-ike. Ndërtime civile të të gjitha kategorive. Tregtim të artikujve të ndryshëm Import-Export, pajisje elektrike dhe elektronike, elektro- shtëpiake, ushqimore, bujqësore dhe blektorale, veshmbathje, industriale, lënde të para për industrinë, materiale ndërtimi dhe hidro-sanitare, pajisje zyrash dhe kancelari, pjesë këmbimi auto e makineri të çdo lloji, pajisje teknologjike, vajra lubrifikantë, etj, si dhe tregëtimi i tyre brenda dhe jashtë vendit, me shumicë e pakicë. Në fushën e projektimeve të ndërtimeve civile, industriale, turistike, prodhimin e materialeve inerte, prodhim elemente betoni e betonarme, konsulencë në fushën e menaxhimit të investimeve dhe zbatim projektesh. Servis pajisje elektronike dhe elektroshtëpiake. Shpërndarje dhe shitje të produkteve të telekomunikacionit. Transport të malrave dhe të udhëtarëve urban, ndërurban dhe ndërkombëtar. Spedicion të mallrave të import-eksportit, tranzite në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sistem shitjeje elektronik dhe transaksione financiare elektronike. Shoqëria, perveç sa më sipër, mund të shesë, të blejë dhe të marrë pjesë në formen e aksioneve ose jo edhe në të tjera shoqëri vendase ose të huaja, të cilat kanë objekt të njëjte veprimtarie ose të ngjashme me të. Operacionet blerjesh dhe shitjesh mbi pasurite e luajteshme dha të paluajteshme. Tregëtimin e të gjithë artikujve të mësipërm me shumicë e pakicë, për llogari të vetë shoqërisë si dhe për llogari të të tretëve. Administrim dhe konsulencë në fushen e hotelerisë, të restoranteve dhe bareve, përfshirë këtu edhe hapjen e tyre në të gjithë territorin e Shqipërisë. Konsulencë në fushen juridike, tregëtare dhe financiare. Të ushtrojë veprimtari tjetër të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryeje nja shoqëri me përgjegjesi të kufizuar, e krijuar në bazë të legjislacionit shqiptar. Të marrë pjesë në tendera publike ose private, kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e ndërtimit, infarstrukturave, të energjisë dhe në fusha të tjera vetem ose në bashkëpunim e ortakëri të përkohshme me shoqëri të tjera; Të themelojë partneritete për kryerjen e punimeve me rëndësi strategjike brenda dhe jashtë territorit të Republikës se Shqipërise; Të kryejë veprimtari tregtare, industriale, financiare, imobilare e hipotekore në përputhje me statutin dhe objektin e saj shoqëror; Të marrë pjesë me aksione edhe në shoqeri të tjera vendase, të huaja ose me kapital të perbashkët që kanë objekt shoqëror dhe aktivitet të ngjashëm me të; Të krijoje filiale dhe zyra përfaqësie në qytete të tjera të Shqipërisë ose në shtete të tjera, në perputhje me legjislacionin e tyre. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qera, të vendosë pengje dhe barrë hipotekore; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara me sipër; Të kryejë aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj në fushën e biznesit "Duty Free on Board",(aktivitet që zhvillohet nëpërmjet magazinës doganore për produktet që do të tregtohen në bordin e avionëve dhe të anijeve të ndryshme), nëpërmjet importit dhe eksportit të mallrave që tregtohen në këtë fushë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Shoqëria kryen instalime të sistemeve të matjes dhe sistemeve fiskale në pikat e magazinave të lira doganore dhe pikat e shumicës së gazit të lëngshëm. Shoqëria mund të veproje si subjekt jobanke në ofrimin e sherbimit të pagesave dhe të arkëtimeve nga dhe për të 3 tët. Shoqëria kryen trajnime afatshkurtra profesionale mbi fushat ku kjo shoqeri operon. Shoqëria ofron shërbime të asistencës teknike dhe mirëmbajtjes të kasave fiskale. Shoqëria kryen studime dhe analiza në fushën e energjisë në përgjithësi. Projektim i të gjitha llojeve të veprave energjitike, ndertimi i hidrocentraleve të te gjitha llojeve dhe impjanteve të ndryshme energjitike. Ndërtimi i linjave të tensionit e interkoneksionit të të gjitha niveleve të tensionit. Menaxhimi dhe operimi i veprave të ndryshme energjitike. Operimi optimal tekniko ekonomik i hidrocentraleve, termocentrale dhe llojeve të tjera të impjanteve të erës, termale, gjeotei male e solare për prodhimin e energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike klienteve dhe operatorëve të ndryshëm private apo shtetërore brenda e jashtë e jashtë vendit. Transmetimin dhe shitjen e energjisë elektrike ose interkonjeksionin ndërkombëtar. Përdorimin e sistemeve të linjave strukturave mbështetese dhe pajisjesh transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm dhe të ulet deri tek konsumatori i fundit. Eksport - import dhe tranzitim i energjisë elektrike.
Other Trade Names: A.E. DISTRIBUTION ; Delano
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/04/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 70 000 000,00
Shares: 1
Child Company: I. “TAMARA”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 14/01/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61319046P, me adrese ne Shkoder Kompleksi URAJ, Rruga Mbreti Gent, kati i pare, dhe me administrator Gerian Kuka. “A.E. DISTRIBUTION” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.07.2023)

II. “SONNE”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 31/05/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73015405C, me adrese ne Fier Topoje Gryke, Zona Kadastrale 2308, Nr Pasurie 55, dhe me administrator Gerian Kuka. “A.E. DISTRIBUTION” zotëron 99% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.07.2023)

III. “AGE SUNPOWER”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 31/05/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73015401Q, me adrese ne Fier Topoje GRYKE Njesia Administrative Topoje, Fshati Gryk, Pasuria me Nr. 55, në Zonën Kadastrale 2308, dhe me administrator Marjol Çala. “A.E. DISTRIBUTION” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.07.2023)

IV. “Toptani-74 (ish "PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA")”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 07/04/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11620011K, me adrese ne Tirane Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, Kulla Eurocol, Kati i 7-te, dhe me administrator Sadik Llapashtica. “A.E. DISTRIBUTION” zotëron 5% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.07.2023)

V. “AED SOLAR”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 31/05/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73014403E, me adrese ne Fier Topoje GRYKE Gryke, Zona Kadastrale 2308, Nr Pasurie 55, dhe me administrator Elton Kuka. “A.E. DISTRIBUTION” zotëron 99% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.07.2023)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Peugeot Partner TR 4586 S.
2) Tiranë, Citroen Berlingo TR 2612 T.
3) Tiranë, IVECO FIAT, me targe TR 0968 N
4) Tiranë, FIAT, me targe TR 1812 L
5) Tiranë, Automjet i tipit autoveture Wolkswagen Cady me Targe AA 671 SH
6) Tiranë, Automjet i tipit autoveture Wolkswagen Cady me Targe AA 659 SH
7) Tiranë, Citroen Berlingo TR 3923 U.
8) Tiranë, Citroen Berlingo TR 7874 T.
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: Më datë 07.05.2018, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua marrja e një linje kredie për Letër Krediti në shumën 2.7 milion euro me maturitet 28.02.2019 në favor Greencells GMBH; u miratua vendosja e cash collateral në vlerën 2.7 milion euro për sigurimin e kredisë së mësipërme pranë Raiffeisen Bank.
Më datë 23.04.2018, u lidh Marrëveshjes Siguruese Mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në Shoqëri Nr.1946 Rep., Nr. 848Kol., ndërmet Raiffeisen Bank sh.a dhe barrëdhënësve: Gerian Kuka, Rovena Kuka, “A.E. DISTRIBUTION” sh.p.k dhe “Albanian General Electricity” sh.a.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Presidenti Gerorge W Bush, Kullat perballe Parlamentit, Hyrja pare, Kati II

Address:
1) Shkodër, Kompleksi Uraj, Rruga Mbreti Gent, Kati pare 1 ( pare )
2) Fier, Lagjja Apollonia, Rruga Brigada 11 Sulmuese, Pallati 10 Katesh nr.3, Kati i II
3) Vlorë, Bulevardi Ismail Qemali, Godina Nr. 34, Përballë Poliklinikës.
4) Vlorë, Sarandë, Lagjja Nr.1, Rruga Skenderbeu, Nr.53
5) Fier, Lushnje, Lagja Skender Libohova, kati i parë, përballë bashkise
6) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati 27, Shkalla II, Ap. 10
7) Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori, Godina përballe pallatit të sportit, Kati i Pare
8) Tiranë, Rruga Naim Frasheri, pallati 7, hyrja 1, nr.pasurie 6/458-N4, ZK. nr.8210, Vol.28, fq.166
9) Korçë, Rruga Ismail Qemali, Zona kadastrale 8564, Nr.pasurie 1/89-N12
10) Tiranë, Rruga George W Bush, përballe Parlamentit, Shkalla 1, Kati 2
11) Lezhë, Lagjja Beslidhja, Bulevardi Gjergj Fishta, përballë Gjykatës.
12) Elbasan, Lagjja 28 Nentori, Rr.11 Nentori, prane Tatim Taksave.
13) Dibër, Peshkopi, Lagja Nazmi Rushiti, kati i I-re, përballë shkollës Demir Gashi.
14) Durrës, Lagjja 3, Rruga Grigor Durrsaku, kati i I, përball zyrave Kryesore të Raiffeisen Bank
15) Tiranë, Rruga e Kavajës, Magazinë në Bllokun e Magazinave ne Ish Kombinatin "Misto Mame"
16) Berat, Lagjja 10 Korriku, Rruga Antipatrea, Zona Kadastrale 8503

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.07.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 06.04.2006
Vendimi i ortakut per miratimin e kredise 07.05.2018
Marreveshje siguruese 23.04.2018
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.04.2016
Kontrate shitje kuotash 31.05.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.07.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Vendim i Asamblesës së Ortakëve - Fitimi 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 13 390 504,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 089 207,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 660 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 363 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 26 736 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 43 216 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 27 510 493,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 20 014 039,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 568 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 12 684 393,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 556 542,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 25 571 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 25 298 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:476 036 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:487 089 602,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:618 051 552,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:667 194 714,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 356 385 802,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 153 472 636,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:868 333 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 607 178 610,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 461 259 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 422 096 429,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 845 975 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 838 750 907,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli