Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gerian Kuka
Rezultate gjithsej: 16

Mbi 1000000 Fitim 2015

A.E. DISTRIBUTION

K21915002R
(Import-eksport të mallrave elektroshtëpiake Projektim, instalim i sistemeve, rrjeteve e paisjeve fundore të telekomunikacionit, programimi e instalimi i sistemeve të radiokomunikacionit, ndërtime rrugore t)

Tiranë 20014039 ALL

AGE TUJAN

L61320003O
("Vijimi i procedurave të aplikimit të filluara nga "Albanian General Electricity" Sha., dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Tujan në një)

Tiranë ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

BIG SCREEN PRODUCTION sh.p.k

L71830007U
(Prodhimin dhe shperndarjen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj te filmave artistike te metrazhit te ,gjate, te mesem, dhe te shkurter, te dokumentareve, te filmave vizatimore, filmave publicitare dhe programe)

Tiranë ALL

Merit AL

L81523032E
(Import-eksport, mallra ushqimore dhe industriale. Nxerrje dhe përpunim minerale, nafte dhe gaz, gurë dhe materjale te tjera ndërtimi, si dhe marje me koncension. Shitje me shumicë dhe pakicë, te artikuj)

Tiranë ALL

Hydro Green Energy Thana

L82028020Q
(Projektimi dhe ndertimi, zhvillimi, venien ne pune e mirembajtjen e impianteve per prodhimin e energjise se rinovueshme (dielli, era. uji, biomass etj) ne Shqiperi dhe jashte saj, ndermjet hyrjes ne tendea d)

Tiranë ALL

G&G Tobacco

L82112044I
(Ne momentin e miratimtt te ketij Statuti, objekt i aktivitetit te Shoqerise eshte: Import, export, shperndarje, ambalazhim, prodhim, perpunim te produkteve te duhanit dhe cigareve. Pervec kesaj ne perputhje me )

Tirane ALL

INVESTMENT and DEVELOPMENT ALBANIA

L91703053C
(Kryerja e veprimtarive tregtare dhe investimeve strategjike në fushën e Turizmit dhe Ndërtimit. Prodhim të materialeve ndërtimore, investimit në komplekse civile, turistike, industriale, sociale, kompleks)

Tiranë ALL

SOLEX ENERGY

L92216008N
(Projektimin, ndërtimin, administrimin e centraleve që prodhojnë energji elektrike nëpërmjet energjisë diellore dhe/ose asaj eolike/erës si dhe tregtimin e energjisë. Implementimi dhe menaxhimi i projekt)

Tiranë ALL

AED FUTURE

M01417013E
(Projektimin, ndërtimin, administrimin e centraleve që prodhojnë energji elektrike nga burime të rinovueshme nëpërmjet energjisë diellore dhe/ose asaj eolike/eres dhe/ose hidrike si dhe tregtimin e energj)

Tiranë ALL

HANA2008

M02318004J
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike) dhe veprave ndihmese ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve t)

Tiranë ALL

SMERALD -2020

M02320018M
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike) dhe veprave ndihmese ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve t)

Tiranë ALL

DRIBEN

M02323016L
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike] dhe veprave ndihmese ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve t)

Tiranë ALL

GIGA2020

M02428004Q
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike) dhe veprave ndihmese ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve t)

Tirane ALL

TERMO GREEN

M11602038N
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj: Import-Eksport i materialeve te ndryshme ndertimi si veshje murale, suva me baze gelqere, suva me baze cimento, suva me shtrese te holle dhe suva te cdo lloji mate)

Tirane ALL

PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA

M11620011K
(Menaxhimin sipas standarteve me te mira bashkekohore i Parkut Arkeologjik Apollonia. Implementimi i një modeli te ri menaxhimi të Parkut Arkeologjik te Apollonise duke synuar menaxhimin cilesor te aseteve ekz)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni