Skip to content

EUROPETROL DURRES ALBANIA (ish Europetrol SG Sh.a)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-30 07:23:52
JSON

Tax Registration Number: K24010212N
Administrators: Frident Kuqi
Scope: Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga Shoqeria.Blerjen ose marrjen me kontrate e perdorimin nga shoqeria te mjeteve perkatese te transportit si dhe shfrytezimin e cfardolloj menyre transporti,si tokesore dhe detare.Cdo aktivitet qe drejteperdrejte ose ne perdorim industrial lidhet me naften ose nenprodukte t e saj.Importimi i te gjitha mjeteve,paisjeve te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te shoqerise.Ndertime civile e industriale. Sherbime juridike ( Avokatie ).Perpunimi,transporti dhe tregtimi me pakice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.
Other Trade Names: EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A.
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 18.01.2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 693 850 856,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arlind Fida; Bektash Çali; Gerian Kuqi
Status: Aktiv
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Legal Cases: 22.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-763885-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.2775 Prot., Nr.776/1, date 15.12.2014 lëshuar Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “TDR GROUP" sh.a , ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria EUROPETROL Durrës ALBANIA sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K24010212N dhe Frident Kuqi në cilesine e administratorit. 2. 17.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-767309-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 2810 Prot, Nr.776/1 Dosje, datë, 23.12.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TDR GROUP"" sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë “EUROPETROL Durrës ALBANIA" sh.a, me NIPT K24010212N, dhe Z.Frident Kuqi, në cilësinë e administratorit, të bllokuar me shkresën Nr.2774 Prot, datë 15.12.2014, të shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group".29.09.2015
Numri i ceshtjes: CN-332780-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1379/6 -1004-15 Prot, datë 29.09.2015, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE " sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqëria " EUROPETROL Durrës ALBANIA" sh.p.k, me NUIS(NIPT) K24010212N,. Ky aktiv të qëndroj i bllokuar deri në një urdhër të dytë. 15.10.2015 Numri i ceshtjes: CN-354933-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1379/13-1004-15 Prot., datë 09.10.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE" shpk, protokolluar nga QKR, me Nr. 8955 Prot., datë 12.10.2015, ku është urdhëruar:- Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori “EUROPETROL Durrës ALBANIA" Sha, me NUIS(NIPT) K24010212N. 30.08.2016 Numri i ceshtjes: CN-906109-08-16
Sipas Urdherit te lëshuar date 05.01.2016, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet që zotëron debitori Shoqëria “ EUROPETROL DURRES ALBANIA “ Sh.a.
Sipas Urdherit te lëshuar date 05.01.2016, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative të kuotave të zotëruara nga debitori “Euro Petrol”
Sipas Urdherit te lëshuar date 24.05.2016, eshte vendosur masa sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “EURO PETROL DURRËS ALBANIA”.
Sipas Urdherit te lëshuar date 27.05.2016, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative të kuotave të zotëruara nga debitori “EURO PETROL DURRËS ALBANIA”sh.a.
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.494/4 Prot, date 26.08.2016, lëshuar nga Permbarues gjyqesor Z Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.6537 Prot., datë 29.08.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori "Euro Petrol Durrës Albania "Sh.a me NUIS K24010212N deri në nje urdher të dyte.4. 23.09.2016 Numri i ceshtjes: CN-944043-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 494/4 Regj. date 15.09.2016, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr. 7395 Prot. date 21.09.2016, per heqjen e sekuestros mbi aksionet qe zoteron debitori, subjekti "Euro Petrol Durrës Albania" Sh.a, me NUIS (NIPT) K24010212N
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Nr. 2, Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 5, Shkalla 1, Apartamenti 1

Address:
Durres, Ne zonen kadastrale 3184, nr pasurie 68/15, adrese Porto-Romano
Durres, Spitalle, Prane Ures se Dajlanit, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 173/154
Durres, Depozita Karburanti, Ngjitur me Hidrovorin, Porto Romano

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.09.2021
Statuti i Shoqerise
Raport i Rritjes se Kapitalit date 26.09.2017
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 96 081 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 55 945 775,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 15 971 464,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 123 594 909,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 79 830 502,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 115 767 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -223 408 403,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 183 527 738,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 78 137 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 383 988 304,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 264 472 285,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 42 510 179,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 68 252 964,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:12 037 537 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:17 010 216 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:16 682 409 191,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:21 717 550 193,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:15 065 582 596,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:18 586 324 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 19 601 302 832,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 22 528 032 647,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 22 348 038 072,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 30 870 980 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 20 539 109 556,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 9 806 884 259,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 6 630 843 165,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani