Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 599, datë 13.10.2021, i pronës se paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8602, Bashkia Vlorë, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

NDREGJONI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-18 10:04:31
JSON

Tax Registration Number: K31329048I
Administrators: Xhetan Ndregjoni
Scope: Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile dhe industriale, private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve. Ndertimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e tyre e punimeve germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeoroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimin ne uje, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impjante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore, Ndertimi i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kunder zhurmes per infrastrukture, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Ndertimi i godinave turistike,bujqesore, landfilleve, stadiumeve, si dhe cdo lloj ndertimi tjeter, rikonstruksion , mirembajtje, apo restaurim i tyre. Prodhimin e elementeve te betonit , betonarme te zakonshme, prodhimin e materialeve te ndertimit ne pergjithesi, prodhimi inertesh ne gjitha llojet e fraksioneve , prodhim Asfalto-Beton dhe shite blerjen e tyre. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise , vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime te ndertesave civile dhe industriale, restaurimi ne monumentet e arkitektures, restaurimi i monumentevete trashegimis kultorure, zbatim ne restaurimin e Qendrave Historike e kulturore,etj. Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime ne siperfaqe te gjelbera,parqe,pyje. Pastrimi i siperfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban. Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit, largimit dhe te transportit te mbetjeve urbane. Projektim objekte te ndryshme, studio projektimi. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem elektrike, hidraulike, ushqimore , industrial , bujqesore, elektroshtepiake , kancelari , pjese kompjuterike etj. Pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante , lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Import- eksport makineri , pajisje, automjete, vajra lubrifikante, pjese kembimi dhe tregtimi i tyre. Import , instalim , menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje . Shitblerje mjete, automjete, makineri , kamiona , etj. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Hartim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore dhe vleresim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.
Other Trade Names: NDREGJONI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24.08.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 237 146 000,00
Shares: 237 146
Child Company: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12027029I, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, me administratore Eranda Muskaj. Ortake te shoqerise jane MARINA DI VALONA (30%), NDREGJONI (10%), Marina Projects Limited (10%), BRUNES. (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

MARSIAN SERVICE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92411010F, me adrese ne Diber, Bulqize, Lagjia Gjeologu, me administrator Elton Doda. NDREGJONI shpk zoteron 5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 13.10.2021, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 599, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” sh.p.k., me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD, me numër regjistrimi 04182366, si qiramarrës, per pasurisë shtetërore përkatësisht: nr. pasurie 28/55 truall me sipërfaqe 173 m2 , nr. pasurie 28/17 truall me sipërfaqe 177 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 177, nr. pasurie 28/36/2 me sipërfaqe truall 1405 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1405 m2 , nr. pasurie 28/57 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 43 m2 , nr. pasurie 28/58 me sipërfaqe truall 1382 m2 , nr. pasurie 28/59 me sipërfaqe truall 581 m2 , nga ku 3 sipërfaqe ndërtimore 581 m2 , nr. pasurie 28/60 me sipërfaqe truall 55 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 55 m2 , nr. pasurie 28/61 me sipërfaqe truall 35 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 35 m2 , nr. pasurie 28/67/2/1 truall me sipërfaqe 241 m2 , nr. pasurie 28/68 truall me sipërfaqe 33 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 33 m2 , nr. pasurie 28/69 me sipërfaqe truall 80 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 80 m2 , nr. pasurie 28/70 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 42.65 m2 , nr. pasurie 28/73/4 truall me sipërfaqe 1284 m2 , nr pasurie 28/73/6 truall me sipërfaqe 26736 m2 , nr. pasurie 28/73/8 truall me sipërfaqe 5174.5 m2 , nr. pasurie 28/73/9 truall me sipërfaqe 3038.5 m2 , nr. pasurie 28/74/2 me sipërfaqe truall 353.2 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 353.2 m2 , nr. pasurie 28/105 truall me sipërfaqe 1875 m2 , nr. pasurie 28/106/2 truall me sipërfaqe 11317.3 m2 , nr. pasurie 28/106/3 truall me sipërfaqe 401 m2 , nr. pasurie 28/66 me sipërfaqe truall 560 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 560 m2 , nr. pasurie 28/72 truall me sipërfaqe 465 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 465 m2 , nr. pasurie 28/65/2 truall me sipërfaqe 589 m2 , nr. pasurie 28/65/3 truall me sipërfaqe 1461 m2 , e përcaktuar si sipërfaqe totale truall 57.502.5 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 3829.85 m2 , Z.K. nr. 8602 Bashkia Vlorë.
Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar në nenin 1, që do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 9,811,904,094 (nëntë miliard e tetëqind e njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katër mijë, e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 100 punonjës.
Kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 20 (njëzet) vjet dhe hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.
Changes
Additions: Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar se bashkimi i perkohshem i shoqërive “Marina di Valona” sh.p.k. / NUIS M01324008A, “Marina Projects” ltd / me numër regjistrimi në Angli 04182366, “Brunes” sh.p.k. / NUIS K37125203H dhe “Ndregjoni” sh.p.k. / NUIS K37125203H, eshte shpallur fitues per marrjen me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e një porti turistik në qytetin e Vlorës “Marina Vlorë”
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.10.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.07.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2010
VKM Nr. 599, datë 13.10.2021, per dhenien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 (një) euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” shpk, me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 52 626 359,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 98 013 568,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 25 960 174,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 88 264 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 73 357 147,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 86 401 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 36 237 192,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 23 747 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 17 714 104,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:456 888 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:845 060 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:285 144 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:440 986 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:367 433 589,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:270 607 803,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 253 765 336,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 293 614 267,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala