Skip to content

ALDOSCH - FARMA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-06 15:07:55
JSON

Tax Registration Number: K31503045V
Administrators: Aqif Hoxha
Scope: Tregtimin me shumicë dhe pakicë, import-eksport dhe shitje me shumicë të produkteve farmaceutike OTC, produkte bimore, kozmetike, produktet parafarmaceutike, produkte veterinare dhe materiale konsumi mjekësore dhe pajisje mjekësore, zhvillimin e aktiviteteve për promocion marketing mjekësor dhe farmaceutik.
Other Trade Names: ALDOSCH - FARMA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/02/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 200 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 26.11.2014, me ane te vendimit te ortakeve te shoqerise, u vendos: 1.Marrja e kredise ne Banken Credins ne shumen 635.000.000 (gjashteqind e tridhjete e pese milion) leke, me qellim investimi ne blerje asete fikse. 2.Miratimin per daljen me cilesine e barredhenesit dhe vendosjen si kolateral inventar te shoqerise "Aldoch-Farma", te medikamenteve dhe automjeteve te percaktuara ne vendim.

II. Me date 02.12.2014, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.13324 Rep, Nr.3757 Kol, me objekt krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins, ne baze te Kontrates se Kredise Afatgjate Nr.5285, date 27.11.2014.

III. Me date 14.09.2018, u lidh Marrëveshja Siguruese, Nr.7175 Rep, Nr.2424 Kol, midis Barrëdhënësit z. Aqif Hoxha, Zj. Hatixhe Hoxha dhe Barrëmarrësit "Banka Credins" sha me objekt: Krijimin e një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins në bazë të Kontratës së Kredisë Afatmesme Nr.5871, datë 25.10.2017, Nr. 9634 Rep, Nr. 3265 Kol, dhe të Kontratës së Kredisë Afatmesme Nr. 5285, datë 27.11.2014, Nr. 13323 Rep, Nr. 3756 Kol. Barrëdhënësit vendosin barrë mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë " ALDOSCH - FARMA " shpk sipas te dhenave ne marreveshje.

IV. Me date 29.07.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 7278 Rep. Nr.2365 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Myslym Keta, Ish - Antibiotiku

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.10.2022
Akti i themelimit
Marreveshje shitblerje me kusht 15.10.2013
Marreveshje shitblerje me kusht 13.12.2013
Marreveshje siguruese 14.09.2018
Kontrate shitje aksionesh 22.09.2008
Vendim i ortakeve per marrjen e kredise 26.11.2014
Marreveshje Siguruese date 29.07.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 110 883 549,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 128 296 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 255 410 658,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 114 383 461,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 137 042 525,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 141 622 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 196 591 572,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 159 530 770,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 216 182 527,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 186 677 002,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 757 299 449,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 800 726 645,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 704 824 904,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 831 512 314,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 481 058 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 640 385 511,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 155 699 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 520 658 073,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 103 764 140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 268 085 995,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/L.Kanani/ A.Baja