Skip to content

RUÇI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-14 12:53:11
JSON

Tax Registration Number: K37509982G
Administrators: Asllan Ruçi
Scope: Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim mallrash dhe inertesh dhe perpunim i tyre.Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave, shtypshkrime, brandim, konceptim, dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës dhe printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre. Tregtim i materjaleve elektrike, punime elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni , dhe mirëmbajtja e tyre. Tregtim vegla pune. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese.Ndertime, Punime dheu , sistemime, taracime terrenesh , prodhim material inertesh, rere ,çakull, gure, mermer , blloqe betoni , elemente betoni, 2 shtylla betoni, etj. Ndertime civile , industriale , turistike, bujqesore deri 5 kate dhe kompletimi i tyre me instalimet e nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIII-VV.Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik. Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim , perpunimin e lendeve te para ,per materiale inerte , si dhe eksport-importin e tyre ,import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore,ushqimore , materialeve te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike, hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, artikujeve shtepiake, elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te tij , automjeteve e pjeseve te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice dhe pakice ,artikuj te ndryshem industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike, aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta , veshmbathje ,rroba pune ,perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje, import - eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F. kompesate , dru zjarri . Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne institucione ne ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje, hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim i materialeve te tyre. Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topogjeodezike. Themele te vecanta. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami etj. Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e industriale, turistike, etj. Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur, ne ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra. Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. Ne fushen e sherbimeve shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave ne sisteme e programe kompjuterike, sic jane hedhja e formulareve te 6 vizitave mjekesore ne sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industrise. Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te shperndarjes, sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme me keto veprimtari. Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme.Ndertim ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi me asfaltesi ne favor te enteve rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne pergjithesi, auto transport malli per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim materiale per riciklim leter, karton, plastike ,hekur, baker etj, si dhe transport i tyre ne fabrikat e perpunimit . Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Tregtim te gazit dhe nenprodukteve te tij. Mbushje gazi dhe GLN. Tregtim te materialeve piroteknike (fishekzjarre) per qellim eventesh. Tregtim te sobave per ngrohje. Evente, festa , zbukurime, dekorime te ndryshme.
Other Trade Names: RUÇI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/01/2000
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Autobot tip Volvo MT 3238 A
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Eskavator tip HITAÇI EX 225
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Kamion tip Benz me targe AA 220 HP
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Eskavator tip HITAÇI EX 135
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Fuoristrade tip Benz me targe AA 388 AJ
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Kamion tip MAN-Wolsvagen me targe AA 221 HP
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B - Minerare
Legal Cases: I. Me date 17.03.2016, me ane te urdhrit Nr.50917-0115-16 Prot, datë 16.03.2016, protokolluar nga QKR me Nr.2683 datë, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service” drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit “RUÇI" ”, me NIPT K37509982G, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave dukendaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri nën një urdhër të dytë.

II. Me date 13.09.2016, me ane te urdhrit Nr.509/11-115-16 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7054 datë 13.09.2016, lëshuar nga “Kodra Bailiff Service”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit “RUÇI" ” sh.p.k, me NIPT K37509982G.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, BURREL Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Zona kadastrale nr.1326, Nr. i pasurise 3/6/ND

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 791 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 963 878,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 295 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 567 756,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 745 933,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 571 112,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 811 697,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 123 314,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:45 733 583,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:31 380 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:29 125 468,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:33 281 843,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:24 002 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 14 813 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 12 689 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 28 655 241,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala