Skip to content

A l b G a r d e n (Ish GJELBRIMI)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-10 12:37:09
JSON

Tax Registration Number: K37513520N
Administrators: Pjetër Trashaj
Scope: Studim, projektim dhe zbatim punimesh/sherbimesh dhe mirembajtje ne hortikulture, agrikulture, florikulture, mjedis, pyje, kullota (ne te gjitha fushat), mbareshtim faune bime MTE, fidanishte, siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe, pastrim e dekor, mbrojtje bimesh. - Prodhimi dhe/ose tregtimi I materialit mbjelles dhe shumezues bimor, farna, fidane pyjore, arror, frutor, agrume, medicinale, tanifere, eterovajore, bime dekorative (lule, shkurre dhe drure) , importim- exportim I tyre. - Punime te inxhinierise se mjedisit (ambjentale), arkitekture peisazheve, kopshtarise (gjelberim-pyllezime) hidrombjellje, mbrojtje skrapatash, hidrodrenazhime, drenazhe punime hidrologjike, mjedisore. Grumbullimi dhe trajtimi I mbetjeve urbane. Shkulje pemesh me makineri profesionale. Kurse te formimit profesional ne hortikulture, agrikulture, florikulture, mjedis e pyje. Auditim mjedisor. - Germim dheu e sistemime. Ndertime civile 2 dhe ekonomike,rikonstruksione. Ndertime, mirembajtje, barriera, mbrojtje e sinjalistike rrugore. Ndertime hidraulike dhe hidroteknike (ujesjelles, kanalizime, impiante dhe vepra kullimi e vaditje). Punime karpenterie (druri, metali). Impiante teknologjike (instalimi I materialeve prej drurimetalik-plastik-xhami etj.). Punime topogjeodezike. - Çdo aktivitet tjeter qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Import - eksport me pakice dhe shumice te artikujve e mallrave te ndryshem dhe tregtimi i tyre.
Other Trade Names: " A l b G a r d e n sh. p. k. "
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/10/1994
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 136 296 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Lezhe, Mjeti; KAMIONÇINE, TOYOTA, me targe AA 711 PX
2) Lezhe, Lagjja "Skenderbej", Superstrada Lezhe-Shkoder, km 1, mjeti Kamion "IVECO FIAT" me targe AA006MK.
3) Lezhe, Lagjja Frutore, Rruga Kryesore, Banese Private Nr.1, mjeti; ATP, IVECO FIAT, me targe; AA 006 MS
4) Lezhe, Fushe Kuqe, Gurrez, Fidanishte ngjitur me rrugen "Rrozges" nr. 03290075
5) Lezhe, Lagjja Frutore, Rruga Kryesore, Banese Private Nr.1, mjeti; ATP, Daimler CHRYSLER, me targe; AA 006 AM
6) Lezhe, Mjeti; KAMIONÇINE, TOYOTA, me targe AA 006 PY
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.5.A.3 - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.5.B.3 - Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëri
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
X.2.B - Formim profesional
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Lagjja "Skenderbeg", godine private 1 kateshe ne superstraden Lezhe - Shkoder, km 1

Address:
Lezhe, Zejmen, Gajush, Fidanishte ngjitur me superstraden Lezhe - Tirane, km 10

Website:
www.fidanishtegjelberimi.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 12.06.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.06.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 10 310 021,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 9 714 089,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 894 066,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 67 656 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 501 691,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 780 394,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 17 168 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 661 927,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 057 434,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:56 172 883,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:61 041 711,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:117 050 595,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:283 870 918,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:224 792 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:95 021 151,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 83 785 403,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 31 283 240,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 51 779 288,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja