Skip to content

MALIDO Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-31 08:53:14
JSON

Tax Registration Number: K38707048Q
Administrators: Besnik Leka
Scope: Investime në fushën e hidroenergjetikes, import eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm, projektim ndërtim e mirëmbajtje të veprave industriale; bar, restorant, hoteleri. Transport mallrash e udhëtaresh brenda dhe jashtë vendit, për vete dhe për të tretë. Shoqëria mund të realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, akt-marrëveshje me pale të treta brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ka të drejte të përdore markën e vet tregtare, të beje marketingun e prodhimeve dhe shërbimeve të saj si në vend ashtu dhe jashtë tij.
Other Trade Names: MALIDO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/02/1995
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: NEW TECHNOLOGY HYDROPOWER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L81721501B, e themeluar më datë 15.05.2018, me seli në Durres, Lagjja 14, Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Ndertese me nr. pasurie 5/3026 , me administrator Shkëlzen Leka . Ortake te shoqerise jane : Gezim Leka me 43% te kapitalit, Franco Cocchi me 10% te kapitalit, Shkëlzen Leka me 23% te kapitalit dhe Besnik Leka me 24% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Child Company: MALIDO - ENERGJI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) K98824001D, e themeluar më datë 18.02.2009, me seli në Durres, Lagjja 13, Plazh, Rruga Dhimiter Kraja, Kompleksi Toçak, kati 6, me administrator Fuat Hajdari. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria KOJA me 53% te kapitalit dhe shoqeria MALIDO me 47% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 04.11.2011, sipas Urdhërit Nr.10703 Prot, Nr.Dosje 450, "Për Vënien e Sekuestros mbi kuotat e debitorit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.P.S.A", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar subjekti Shoq. "Malido" me Nipt K38707048Q me administrator Gjovalin Prenga. Si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 15.12.2014, sipas Urdhrit Nr.11372 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat qe debitori shoqeria "Malido" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K38707048Q, me administrator Gjovalin Prenga, e kerkuar me shkresen Nr.10703 Prot., date 04.11.2014".

III. Me date 02.11.2015, sipas Urdhërit Nr.852 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9852 Prot., date 03.11.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Zyra Permbarimore "ALBIUS" drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative mbi kapitalin dhe aksionet e debitorit Gjovalin Pranga ne 100% te aksioneve ne Shoqerine "MALIDO" Shpk me NIPT K38707048Q dhe ne 27% te aksioneve ne Shoqerine "MALIDO-ENERGJI"Shpk, me NIPT K98824001D, ne vleren e dytimit 4 114 520 (kater milion e njeqind e katermbedhjete mije e peseqind e njezet ) leke.

IV. Me date 08.03.2016, sipas Vendimit Nr.999, leshuar nga Zyra e Permbarimit "ALBIUS" per "Kalim Pronesie te Aksioneve", u vendos kalimi ne pronesi te Z. Orman Gjergj Nikolli te 100% te aksioneve te Shoqeria "MALIDO" Shpk, me NIPT K38707048Q, ne vleren 3.652.128 (Tre million e gjashteqind e pesedhjete e dy mije e njeqind e njezet e tete) Leke.

V. Me date 30.03.2016, sipas Urdhërit Nr.1032 Prot, leshuar nga Zyra Permbarimore "ALBIUS" drejtuar QKR, u urdherua heqja e sekuestros konservative e vendosur mbi 100% te aksioneve ne shoqerine "MALIDO" Shpk me NIPT K38707048Q.

VI. Me date 13.06.2016, sipas Urdhërit Nr.26198 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 3086 Prot., date 20.06.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor STAR", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales Gjovalin Prenga ne MALIDO me NIPT K38707048Q. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

VII. Me date 27.06.2016, sipas Urdhërit Nr.28061 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 3716 Prot., date 04.07.2016 , lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor STAR", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative ne subjektin " MALIDO" me NIPT K38707048Q, te vendosur me ane te shkreses Nr.26198 Prot, datë 13.06.2016.

VIII. Me date 25.10.2016, sipas Urdhrit Nr. 7926Prot Nr. 455 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.8810 Prot., date 25.10.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “EPSA” shpk u urdherua bllokimi i kuotave /aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin: Malido shpk me perfaqesues Petrit Peçi me Nipt K38707048Q,deri ne nje urdher te dyte.

IX. Me date 11.10.2018, sipas Urdhrit Nr. 5492 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore E.P.S.A Shpk, per ç`bllokimin e kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin: Malido Shpk me perfaqesues Petrit Peçi me NUIS (NIPT) K38707048Q.

X. Me date 19.08.2019, sipas Urdhrit Nr.3747 Prot., Nr.455 Dosje,lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore" E.P.S.A'' SHPK, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorët shoqeria “MALIDO” SHPK me Nuis / NIPT K38707048Q.
Changes
Address:

Seat:
Durres, Lagjja 13, Plazh, Rruga Dhimiter Kraja, Kompleksi Toçak, Kati 6-te

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar date 17.05.2011
Vendim dhe Proces Verbal date 08.03.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 25.03.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 20.06.2016
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 27.06.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 25.10.2016
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 11.10.2018
Kontrate Shitblerje Kuotash date 20.10.2018
Regjistri i Pronareve Perfitues, terhequr 31.05.2022
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja