Skip to content

NEW TECHNOLOGY HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-10-18 10:32:36
JSON

Tax Registration Number: L81721501B
Administrators: Shkëlzen Leka
Scope: - Zhvillimi, Projektimi, Ndërtimi, Ristrukturimi, Kryerja,Mirëmbajtja dhe Shitjet e impianteve dhe komponentëve përprodhimin dhe transportin e energjisë, me vëmendje të veçantëndaj impianteve hidroelektrike dhe fotovoltaike. Tregtim me shumicë dhe në minutë i energjisë,pajisjeve, makinerive, materialeve dhe pajisjeve elektrike dheelektronike makina dhe hidraulike; Marrja e mandateve, agjencive dhe përfaqësimeve nëgjini për mallrat dhe shërbimet e lartpërmendura. Ekzekutimi i punëve ndërtimore, elektrike, mekanikedhe hidroenergjitike në gjini sipas llogarisë vetjake ose e treta,për një fund të tillë shoqëria do të jetë në gjendje të marrë osetë komisionojë për punët dhe furnizimet e treta. Brenda kufijve të ligjit, mund të kryejë çdo veprim në lidhjeme pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme, të kryejëoperacione industriale ose komerciale të nevojshme ose tëdobishme për realizimin e qëllimeve të saj. Për qëlliminekskluziv të arritjes së qëllimit të korporatës dhe në funksionininstrumental në lidhje me të njëjtën kompania mund të ofrojëgaranci kolaterale dhe personale në favor të palëve të treta,kompania gjithashtu mund të fitojë interesa dhe aksione nëkompani ose kompani të tjera që kanë një objekt të ngjashëm,të ngjashëm ose në çdo rast të lidhur me të, të kryejë ndonjëtransaksion komercial apo të pasurive të patundshme dhe jopublike, të luajtshme dhe financiare. Për qëllimin e arritjes se objektit temësipërm, Shoqëria mund te: a) Kryeje çdo transaksion ne lidhje me pronat elëvizshme ose reale, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar,me qera ose hipoteke, qe mund te konsiderohet inevojshëm ose i dobishëm për te arritur qëllimin e Shoqërisë; b) Te fitoje, drejtpërdrejt ose tërthorazi, interesa nekompani te tjera qe kane një objekt te ngjashëm me atë teshoqërisë, ne Shqipëri ose jashtë saj; c) Kryeje çdo veprimtari tjetër qe mund te konsiderohet edobishme ose e nevojshme për te arritur qëllimin eShoqërisë. Shoqëria do te kryeje çdo veprimtari qe bën pjese neobjektin e saj, ne lidhje me te dhe qe e favorizon ate. Shoqëria do te respektoje te gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo do te zbatoje standardet me te larta te etikes.
Other Trade Names: NEW TECHNOLOGY HYDROPOWER
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/05/2018
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri; Itali
Initial Capital: 500 000,00
Shares: 4
Child Company: MALIDO, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K38707048Q me seli qendrore ne Durres, Lagjja 13, Plazh, Rruga Dhimiter Kraja, Kompleksi Toçak, Kati 6-te dhe administrator Besnik Leka. Ortak i vetem shoqeria NEW TECHNOLOGY HYDROPOWER. Statusi i Shoqerise aktualisht i Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2022
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja 14, Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Ndertese me nr. pasurie 5/3026

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 19.10.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 31.12.2020
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 471 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -292 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:765 632,00
Worked By : A.Baja