Skip to content

WONDER POWER (Ish WONDER POWER SH.A)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 12:42:35
JSON

Tax Registration Number: K39003403C
Administrators: Aurora Gjika
Scope: Gjithë veprimtaria konçesionare në Hidrocentralin e Bogovës, sipas përcaktimit në marrëveshjen e konçesionit dhe në liçensat e lëshuara në favor të shoqërisë konçesionare Wonder Power sha., nga Enti Rregullator i Energjisë dhe Institucionet e tjera të Shtetit Shqiptar. Rehabilitimi i Hidrocentralit Bogovë duke e sjellë atë në kapacitetin e instaluar dhe prodhues, jo më i ulët se ai i projektuar dhe zbatuar, në tërësinë fizike të objektit të dhënë në Aneksin 1 dhe me genplanin, bashkëngjitur marrëveshjes së konçesionit të miratuar me VKM. Nr. 609 datë 11.09.2003, "Për miratimin e marrëveshjes së formës ROT ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Industrisë dhe Energjitikës, dhe Akt dorëzimit të objektit të konçesionit, Hidrocentralit Bogovë tek Shoqëria Konçesionare "Wonder Power" sha., të datës 31.10.2003 nga ana e Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Industrisë dhe Energitikës e KESH sha. Operimi optimal tekniko ekonomik i Hidrocentralit Bogovë për prodhimin e energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike klientëve operatorëve të ndryshëm privat apo shtetëror brenda. Transmetimi i energjisë elektrike në sistemin e tensionit të lartë, funksion i cili përfshin transmetimin ose interkonjeksionin ndërkombëtar. Përdorimin e sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Veprimtaria si operator i sistemit të transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe të dispeçerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit) të energjisë elektrike sipas kërkesave të konsumit, në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit, të mesëm dhe të ulët, duke patur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit. Transferimin shtetit tëobjektit konçesionar "Hidrocentrali Bogovë", në mbarim të marrëveshjes konçesionare, të tërësisë fizike dhe aseteve të rehabilituara të objektit në gjendje pune.
Other Trade Names: WONDER POWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 02.09.2003
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 72 674 417,00
Shares: 180
Parent Company / Owner: W O N D E R është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Leke Dukagjini, pallati perballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2, me administrator Olimbi Gjika, dhe ortak te vetem Vasil Gjika (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

Subjekti Juridik WONDER POWER nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XCV - License per aktivitetin e shperndarjes se energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 13.01.2014, me anë të vendimit Nr. 20141/6924 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, “Për Sigurimin e Padisë”, u vendos pranimi i kërkesës së palës paditëse për sigurimin e padisë, duke urdhëruar pezullimin e të drejtës së votës së aksionerit “WONDER” sh.a, në shoqërinë “WONDER POWER” sh.a, si dhe të drejtat e tjera që rrjedhin nga zotërimi i akisoneve prej tij, deri në përfundimin të shqyrtimit të kësaj çështje me vendim të formës së prerë, përkundrejt garancisë në vlerën 1 000 000 (një milion) lekë, pagimi i së cilës duhet të bëhet brenda datës 14.01.2014 ora 16.00, nëpërmejt bllokimit nga ana e palës paditëse të kësaj shume pranë çdo banke të nivelit të dytë, në llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

II. Më datë 05.03.2014, u nënshkrua marrëveshja siguruse Nr. 656 Rep. Nr. 229 Kol, e lidhur midis (Barrëdhënësve) Sadik Llapashtica dhe WONDER sh.a dhe (Barrëmarrës) Banka e Parë e Investimeve-Albania sh.a me objekt vendosjen e barrës siguruese mbi pasuritë e luajtshme që ndodhen në pasuritë e barrëdhënësve në favor të barrëmarrësit, barrë siguruese mbi 100 % të aksioneve të shoqërisë Wonder Power sh.a. Më datë 05.03.2014, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 652 Rep. Nr.225 Kol ndërmjet palëve të mësipërme. Palët kanë lidhur një kontratë kredie bankare sipas së cilës banka i jep kredimarrësit një shumë prej 210.280.760 (dyqind e dhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë. Marrëveshja e kolateralit shërben si garanci për sigurimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo kontratë kredie bankare.

III. Më datë 26.03.2014, anë të vendimit Nr. 3949 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u vendos pushimi i gjykimit të çështjes civile Nr. 6924 akti që i përket paditësit: Asambleja e përgjithshme e shoqërise tregtare ""Wonder Power"" sh.a, u vendos heqja e sigurimit të padisë së vendosur me vendimin e datës 13.01.2014; Garancia e vendosur nga pala paditëse në masën 1 000 000 (një milion) lekë pranë bankës BKT, dega Tiranë, i kthehet paditësit nëse pas 15 ditëve nga data që vendimi merr formë të prerë, pala e paditur nuk paraqet padi për shpërblim të dëmit të ardhur për këtë shkak.

IV. Më datë 02.03.2017, u nënshkrua marrëveshjes siguruese Nr. 634 Rep 198 Kol, midis palëve (barrëdhënës) WONDER shpk dhe (barrëmarrës) Banka e pare e investimeve-Albania sh.a ku parashikohet barrë siguruese në favor të Banka e parë e investimeve-Albania sh.a mbi 100% të kuotave të shoqërisë WONDER POWER shpk të pasqyruara prej shoqërisë në zërat e bilancit financiar.

V. Më datë 08.08.2017, me anë të vendimit për fillimin e menjëhershëm të ekzekutimit të detyrueshëm Nr. 4717 Prot., Nr. 106 Dosje, u vendos fillimi i menjëhershëm i ekzekutimit të detyrueshëm të Vendimit për Sigurimin e Padisë me Nr. 919 Akti, të lëshuar më datë 04.08.2017 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Më datë 08.08.2017, me anë të urdhërit (për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit për sigurimin e padisë) Nr. 4718 Prot., Nr. 106 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të mos lejojë tjetërsimin (shitje, dhurim, shkëmbim apo çdo veprim tjetër disponimi të kuotave të shoqërisë “WONDER POWER” sh.p.k, si dhe ndalimin e barrësimit të këtyre kuotave me çfarëdolloj mjeti ligjor (peng, barrë siguruese, kolateral financiar) deri në marrjen formë të prerë të vendimit të Gjykatës.

VI. Më datë 25.07.2018, me anë të Urdhrit nr. 1137/90180-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 8697 Prot., datë 25.07.2018, u urdhërua QKB: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet që zotëron debitori “Wonder” sh.p.k në shoqërinë “Wonder Power” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

VII. Më datë 21.11.2018, me anë të Urdhrit Nr. 6104 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore E.P.S.A Shpk, për heqjen e masës së sekuestros mbi kuotat e shoqërisë Wonder Power Shpk me NUIS (NIPT) K39003403C, të kërkuar nëpërmjet shkresës Nr. 4718 Prot. datë 08.08.2017.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Bogovë, Fshati Bogovë

Website:
www.wonder-sha.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 44 900 771,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 42 292 021,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 34 157 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 61 702 777,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 26 734 176,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 26 591 595,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:64 558 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:62 498 089,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 49 130 374,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 85 338 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 47 625 754,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 47 260 118,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016

Worked By : A.Lala