Skip to content

KADRIA Owner of some concessions Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-05 11:03:13
JSON

Tax Registration Number: K42013001W
Administrators: Selim Kadria
Scope: Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm. Hapje e aktiviteteve në fushën e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave dhe i udhëtarëve. Në fushën e ndërtimit. Punime karpentierë. Punime montimi të impianteve të ndryshëm, etj. Ndërtime civile dhe industriale, ndërtim rrugë dhe kanalizime etj. Shitje-blerje mjetesh te te gjitha llojeve.Punime sistemim e mirembajtje lulishte.
Other Trade Names: KADRIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/01/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 36 740 000,00
Shares: 100
Child Company: ALB-ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14/02/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51503039D, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 6, 1016, me administrator Pëllumb Beta. KADRIA shpk zoteron 23.66% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2022)

ENERGAL, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/02/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L57703201R, me adrese ne Kukes, Rruga Kukes-Orgjost, km. 10, HC Orgjost, me administrator Avni Domi. KADRIA shpk zoteron 11.32% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2022)

EURON Energy Group, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14/01/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K97519201C, me adrese ne Kukes, Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti nr. 7/1, me administrator Gezim Çela. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa Likuidim. KADRIA shpk zoteronte 13% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 11.04.2019, me ane te Urdhrit Nr. 593 Prot., Nr. 1826/1 Dosje, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “TDR GROUP” sh.p.k., protokolluar nga QKB, me Nr. 5448 Prot., datë 11.04.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga: Shoqëria “KADRIA” sh.p.k., me NUIS(NIPT) K42013001WII. Me date 17.04.2019, me ane te Urdhrit Nr. 629 Prot, Nr. 1826/1 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “TDR Group” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “KADRIA ” SHPK, me NIPT K42013001W, bllokuar me shkresen Nr. 593 Prot., datë 11.04.2019 te shoqërise Përmbarimore “TDR GROUP” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Berxull, Rruga e Malokeve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180

Address:
Tirane, Kashar, Rruga Teodor Keko, Unaza e re
Tirane, Vore, MARIKAJ Pasuri me nr. pasuria 154/50, vol 19, faqe 95, zone kadastrale nr. 2596.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 05.07.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.03.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per fillimin e procedurave te zmadhimit te kapitalit date 02.11.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 77 365 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 93 508 735,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 30 516 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 23 382 907,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 171 728,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 666 790,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 24 172 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 922 854,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 786 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 8 205 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:108 698 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:129 956 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:66 505 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:68 858 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:78 749 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:134 975 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 267 750 647,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 156 946 408,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 49 913 142,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala