Skip to content

BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD (ish-SAXON INTERNATIONAL ENERGY LTD-ALBANIA BRANCH)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-03 13:47:45
JSON

Tax Registration Number: K43128401L
Administrators: Qing Fang
Scope: Kryerja e operacioneve hidrokarbure në zonat e miratuara në marrëveshjet hidrokarbure. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure. Përdorimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së prodhuar në zonat e miratuara në marrëveshjet hidrokarbure, etj.
Other Trade Names: BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 15/04/2004
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Kine
Initial Capital: 219 360 000,00
Shares: 100 000 000
Foreign Parent Company: Bankers Petroleum Albania Ltd – Dega në Shqipëri (“Dega”) është krijuar si degë e Bankers Petroleum Albania Ltd. (“Shoqëria mëmë”), një shoqëri e organizuar dhe që vepron sipas ligjeve të Ishujve Cayman. Shoqeria mëmë është plotësisht në pronësi të Bankers Petroleum International Limited, një shoqëri e themeluar në Jersey dhe e zotëruar 100% nga Bankers Petroleum Ltd. (“Shoqëria mëmë e ndërmjetme), një shoqëri e themeluar në Kanada. Shoqeria meme perfundimtare eshte Charter Power Investment Limited, ne pronesi te GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION, me seli ne Kine (Burimi: Pasqyrat financiare 2020 te Bankers Petroleum Albania Ltd- Dega ne Shqiperi)


Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 25.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.03.2022, Shtetasi kinez Qing Fang, i datelindjes 1962 mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit raportues qe ne daten 30.10.2020.

Pronaret perfitues te shoqerise BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD nuk jane identifikuar. Ne ekstrakt jane dhene numrat e regjistrit te pronareve indirekt te Bankers:
Pronar indirekt 1: 134802 - Bankers Petroleum Albania Ltd
Pronar indirekt 2: 103171 - BANKERS PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED
Pronar indirekt 3: 2019960208 - BANKERS PETROLEUM LTD.
Pronar indirekt 4: 2318607 - CHARTER POWER INVESTMENT LIMITED
Pronar indirekt 5: 91310000MA1K335
Pronar indirekt 6: 91330206MA281NW
Pronar indirekt 7: 911201187916984
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Number of Employees: Më 31 dhjetor 2019, Dega kishte 541 punonjës
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.B - Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 03.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.637/9 Prot, Nr.1863 Regj "Urdhër për Vënien e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Enforcement Group" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.6885 Prot, date 03.08.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria "Bankers Petroleum Albania LTD" me NIPT K43128401L. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e zyrës sonë përmbarimore.

II. Me date 11.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.637/28 Prot, Nr.1863 Regj "Urdhër për Heqjen e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Enforcement Group" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.7278 Prot, date 14.08.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqëria "Bankers Petroleum Albania LTD" me NIPT K43128401L, vendosur me urdhrin tone nr.637/9 Prot, date 03.08.2020 pasi detyrimi eshte shlyer teresisht.

III. Me date 14.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.198/7-0045-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7333 Prot., datë 17.03.2020, lëshuar nga Zyra Përmbarimit “Besa” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “Bankers Petroleum Albania LTD” me NIPT K43128401L, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i ketyre kuotave /aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

IV. Me date 25.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.198/19 0045-20 Prot "Urdhër për heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit "Besa" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.7575 Prot, date 25.08.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit Bankers Petroleum Albania LTD me NIPT K43128401L si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve. V. Me date 24.09.2020, me ane te urdherit Nr. 634/34 prot., Nr.1861 Regj, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqerise BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD , Dege e shoqërisë së huaj me NIPT- K43128401L, vendosur me Urdhrin tone Nr.634/10 Prot., date 28.07.2020, pasi detyrimi eshte shlyer teresisht.

VI. Me date 12.10.2020, me ane te Urdhrit Nr. 837/6 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat Enforcement Group SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros kosnervative mbi kuotat e debitorit, shoqeria Bankers Petroleum Albania LTD, me NUIS (NIPT) K43128401L. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e zyres permbarimore.

VII. Me date 30.07.2021, me ane te Urdhrit Nr.837/11 Prot, lëshuar nga Shoqëria “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 7576 Prot., datë 02.08.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “Bankers Petroleum Albania”, me NUIS(NIPT) – K43128401L
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë mëmë është 2.000.000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 02.03.2022 (1 USD=109.68 All)
Address:

Seat:
Fier, Lagjja "Sheq i Madh ", Rruga "Leonardo Murialdo", Godina nr.37

Address:
1) Fier, Bubullimë, GJONAS, Fshati Gjonaj, Rruga Qender-fshat, Zona Kadastrale nr. 1755
2) Fier, Qendër - Mallakastër, Visokë, Fshati Visokë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3789
3) Fier, Portez, KRAPS, Fshati Kraps, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2265
4) Fier, Patos, GRIZ, Fshati Grizë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2411
5) Fier, Portez, PATOS, Fshati Patos, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2891
6) Fier, MBROSTAR, Ura Kallmi i Vogël, Fshati Kallm.
7) Fier, Uzina e Përpunimit të Naftës (UPN)
8) Fier, Rruga Fier-Portez, Kilometri 3.
9) Fier, ZHAREZ, VERBAS, Fshati Verbas, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3743
10) Fier, Qendër – Mallakastër, Belistan, Fshati Belistan, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3985
11) Fier, ZHAREZ, SHEQISHTE, Fshati Sheqishte, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3361
12) Fier, ZHAREZ, Frashër, Fshati Frashër, Rruga Qendër fshat Zona Kadastrale nr. 1638
13) Fier, Kolonjë, Ardenicë, Fshati Ardenicë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1033
14) Fier, MBROSTAR, Ura Kallmi i Madh, Fshati Kallmi i Madh, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2050
15) Fier, Bubullimë, PIRRE, Fshati Pirre, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2966
16) Fier, Bubullimë, Kamçisht, Fshati Kamçisht, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2060
17) Fier, MBROSTAR, URA VERRI, Fshati Verrija, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3752
18) Fier, MBROSTAR, Ura Vajkan, Fshati Vajkan, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3695
19) Fier, Patos, Dukas, Fshati Dukas.
20) Fier, Cakran, GJORGOS, Fshati Gjorgos, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1762
21) Fier, Ruzhdie, Fshati Ruzhdie, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3250
22) Fier, Kuman, Marinëz, Fshati Marinëz, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2599
23) Fier, Bubullimë, Halilaj, Fshati Halilaj, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1922
24) Fier, Roskovec, Jagodina, Fshati Jagodinë, Rruga Qendër fshat Zona Kadastrale nr. 1992
25) Fier, Patos, RERES, Fshati Reres, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3172
26) Fier, Portez, Fshati Lalar, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2374
27) Vlorë, Porti Detar Vlorë
28) Fier, MBROSTAR, Ura Kallmi i Vogël, Fshati Kallmi i Vogël, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2051
29) Fier, Patos, Dukas, Fshati Dukas, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1567
30) Fier, Portez, Lalar, Fshati Lalar.
31) Fier, Patos, Rusinjë, Fshati Rusinjë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3249
32) Fier, Kuman, Fshati Kuman, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2326
33) Fier, Lagjja "Sheq i madh", Rruga "Leonardo Murialdo". Godina nr-37.
34) Fier, Patos, KUQAR, Fshati Kuqar, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2329
35) Fier, Bubullimë, Fshati Bubullimë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1295
36) Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center, Kati 13-të
37) Vlorë, La Petrolifera Italo Albaneze Sh.a, Rruga Sazan, Vlorë.
38) Fier, Kolonjë, Fshati Kolonjë, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2207
39) Fier, Zharrëz, Fshati Zharrëz, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3922
40) Fier, Kolonjë, RRAPES, Fshati Rrapes, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3208
41) Fier, Cakran, KRESHPAN, Fshati Kreshpan, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2274
42) Fier, Bubullimë, ESKAJ, Fshati Eskaj, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1596
43) Fier, Patos, Margellic, Fshati Margellic, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 2594
44) Fier, Bubullimë, Imesht, Fshati Imesht, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1984
45) Durrës, Lagjja "Porto Romano", pranë depozitave bregdetare.
46) Fier, Zharrëz, Beline, Fshati Beline, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1142
47) Fier, Ballsh, Uzina e Përpunimit të Thellë të Naftës (UPTHN)
48) Fier, Kuman, Marinëz, Fshati Marinëz, Komuna Kuman.
49) Fier, Patos, Banaj, Fshati Banaj, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1094

Website:
www.bankerspetroleum.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.02.2021
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendimi I ortakeve (2017)
Vendimi per ndryshimin e administratoreve (2016)
Vendim per ndryshimin e drejtoreve (2017)
Vendim per ndryshimin e administratoreve (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 391 352 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 331 604 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 175 997 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 896 039 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -10 780 066 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 711 536 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 17 776 511 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 19 672 816 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 11 506 134 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 10 513 178 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 5 080 176 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 734 070 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 2 504 812 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 230 096 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 572 606 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:12 862 595 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:26 043 216 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:24 287 802 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 349 939 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:17 754 287 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:30 981 077 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 53 378 640 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 49 927 475 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 31 973 298 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 23 236 522 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 12 264 177 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 525 120 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 6 873 175 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 4 523 967 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 5 925 132 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala