Skip to content

KUPA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 09:44:59
JSON

Tax Registration Number: K51615512C
Administrators: Qamil Kupa
Scope: Kryerjen e punimeve te ndryshme ndertimore, objekte social kulturore e banimi, projektimin dhe zbatimin e tyre, rruge, kanalizime, ura e vepra arti, prodhimin per perdorimin e shitjen e materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve, rikonstruksione te cdo lloji. Punime ndertimi banesa dhe sherbimi ne ekonomi. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve elektrike, hidraulike, dhe ndertimi. Tregtimin me shumice e pakice dhe import eksport te artikujve te ndryshem. Transport mallrash. Hapje pike servisi per automjete. Tregtia me pakice e karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Riveshje gomash te perdorura per automjete. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve jo te rrezikshme (mbetje inerte). Punime germimi dhe vezhgimi arkeologjik. Grumbullim, ruajtje dhe tregtim i produkteve bujqesore dhe blegtorale, perime fruta dhe nenprodukte te tyre. Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujrave te zeza urbane duke perfshire llumin nga ujrat e ndotura urbane, llumin e cisternave septike, mbetjet e ujrave te zeza nga gropat e hapura, mbetjet nga pastrimi i kanaleve te ujrave te zeza".
Other Trade Names: KUPA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/03/2004
District: Kamëz
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 51 179 000,00
Shares: 1
Child Company: I. IONIAN REFINING COMPANY, me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.02.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61418018I, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Nr. 89, Shkalla A, Kati 9, Ap. Nr. 33, me administrator Lulzim Merdani. KUPA shpk zoteron 31.5% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.05.2022)

II. ACCESS ENERGY ALBANIA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32203022A, me adrese ne Tirane, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr.11, me administrator Zija Lita. KUPA shpk zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.05.2022)

III. HYDRO SETA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.03.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31528016T, me adrese ne Tirane, Preze, Rruga Vore-Fushe Kruje, 200m nga kthesa per ne aeroportin e Rinasit, me administrator Pëllumb Beta. KUPA shpk zoteron 8.6% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.05.2022 )

IV. ONHEZMI MARINA, me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.02.2022 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M21416038J, me adrese ne Tirane, Kamez, Rruga Berisha, Argjjinatura me Nr. pasurie 482, Çerkeze, me administrator Arben Çera. KUPA shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.05.2022)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane Kamez, Autobetoniere AA 764 UI

Tirane, Kamez, Gjysem rimorkio TR 3518 P, Marka CTC, Tipi SRT36L, Ngjyre e bardhe

3)Tirane, Kamez, Kamionçine AA 413 JF, Mitsubishi, Tipi JNK, Ngjyre e bardhe 4)Tirane, Kamez, Autopompe AB914AC

5)Tirane Kamez KAMEZ Kamion AA531XD

6)Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 362 XN

7)Tirane, Kamez, Kok terheqese AA933VV

8)Tirane, Kamez, Kamion TR 3519 P, Marka Man, Tipi F14, Bardhe+Kuqe

9)Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 924 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C 410E 44H, Ngjyre - bardhe 10)Tirane, Kamez, Autobetoniere AB219CK

11)Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 817 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C Cifa, Ngjyre - bardhe

12)Tirane, Kamez, Kamion me targe AA 698 VE.

13)Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 597 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe

14)Tirane, Kamez, Kamion AA289XD

15) Tirane, Kamez, Kamion me targa AA 902 RP

16)Tirane, Kamez, Autobetoniere AB449BC

17)Tirane, Kamez, Gjysem Rimorkio AHR126

18)Tirane, Kamez, Autopompe AA 765 YZ

Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 02.12.2011, me ane te Urdhrit Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, KUPA shpk, me NUIS (NIPT)-K51615512C". Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me date 20.12.2011, me ane te Kërkesës Nr.658-11 Regj. Nr.14084 Prot, të shoqërisë "Shërbimi Përmbarimor ZIG" , u kerkua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, KUPA shpk, me NUIS (NIPT)- K51615512C, vendosur me anë të shkresës Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, datë 02.12.2011.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kamez, Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze.

Address:
1) Tirane, Njesia Bashkiake nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, Apartamenti 18, Kati IV, Objekti R

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate dhurimi 04.02.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 29.06.2013
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2007-2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010-2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015-2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 28 843 847,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 682 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 34 767 914,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 42 626 844,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 23 696 888,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 19 421 054,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 311 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 29 992 895,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 555 774,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 36 094 262,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 5 880 131,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 3 999 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 1 698 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -1 922 233,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:743 131 578,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:526 783 708,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:542 318 587,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:704 949 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:347 391 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:261 150 482,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 122 034 192,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 284 490 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 106 211 687,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 225 366 121,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 123 169 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 140 762 638,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 55 136 003,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 2 482 930,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja