Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA

HYDRO SETA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 10:26:06

Tax Registration Number: L31528016T
Administrator: Pëllumb Beta
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Seta 2- 1", "Seta 2-2, "Seta 3", "Seta 4" tek Autoriteti Kontraktor (përkatësisht Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) ku përfshihet Financimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Prodhimi, Furnizimi, Transmetimi, Shpërndarjen Eksportimi dhe Shitja e Energjisë Elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 67 Rep. , Nr. 19 Kol. , date 1. 2. 2013, lidhur në prani të noteres publike Joana Kushe, ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive "AlbBuilding: sh. p. k, "Liqeni VII" sh. p. k, "Euroconstruzioni" Spa dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
Other Trade Names: HYDRO SETA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 01.03.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: KUPA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.03.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51615512C, me adresë në Tiranë, Kamëz, Rruga Berisha, Argjinatura me nr. pasurie 482, Çerkezë, me administrator Qamil Kupa, ortak te vetëm ShkelqimKupa dhe me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

ALB-BUILDING është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J69102508C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me administratorë Odhise Bresha dhe Pëllumb Beta, me status aktiv.Ortake te shoqërisë janë Odhise Bresha dhe Pëllumb Beta me zotërim te kapitalit 50% seicili prej tyre. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

KALIA shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.01.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41320036L, me adresë në Tiranë, Paskuqan, Rruga Hoxha Tasim, Vila Kalia, Kati II, me administrator dhe ortak te vetëm Ali Kalia, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

2 L&M është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.02.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61417032P, me adresë në Tiranë, Paskuqan, Paskuqan 1, Rruga Hoxha Tasim, Vila Kalia, ZK 3993, pasuria nr.314/10, me administrator Lumturie Kalia, me status aktiv.Ortaku i vetëm i shoqërisë eshte Musa Kalia. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

LIQENI VII është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 17.12.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01730502W, me adresë në Durres, Rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr.pasurie 10/268, Lagjja 14, Kodi Postar 2007, Shkozet, me administratorë Resilda Kalia, Musa Kalia dhe me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2022, terhequr nga QKB date 19.05.2022, Pronar perfitues te subjektit “HYDRO SETA” janë :

Pëllumb Beta , shtetas shqiptar, lindur me 1959, pronar përfitues, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë meme ALB-BUILDING.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.03.2013.

Odhise Bresha, shtetas shqiptar, lindur me 1965, pronar përfitues, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë meme ALB-BUILDING .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.03.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1.Tirane, TR5599R Autoveture Toyota Land Cruiser
2.Tirane, AA471PM Toyota Hilux
3. Tirane, AA933GZ Autoveture Toyota Land Cruiser
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 30.01.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 214 Rep., Nr. 162/2 Kol., lidhur midis HYDRO SETA sh.p.k, (Barrëdhënës/Kredimarrës) dhe Banka Societe Generale Albania sh.a (Kredi dhënës/Barrëmarrës), për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata për kredi bankare afatgjatë Nr. 212 Rep., Nr. 160 Kol., datë 30.01.2018, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi kredimarrësit në shumën limit prej 8.000.000 (tetë milion) euro, nga ku 7.500.000 (shtatë milion e pesëqind mijë) euro do të jetë principal ndërsa limiti maksimal prej 500.000 (pesëqind mijë) euro për rikapitalizim interesash dhe komisionesh, shumë e cila do të shërbejë edhe përdorim si LC deri në shumën 2.000.000 (dy milion) euro dhe më pas do të konvertohet në cash.
Changes
Date of signing: 01.02.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 1.400.805.550 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HYDRO SETA” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 01.02.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "Eurocostruzioni" s.p.a, dhe “Alb-Building” shpk, dhe “LIQENI VII” sha, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, dhe “Seta 4” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, dhe “Seta 4” do të ndërtohen në lumin e Setës.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Tiranë, Prezë, Rruga Vorë-Fushë Krujë, 200 m nga kthesa për në aeroportin e Rinasit

Address:
Diber ,Lure, GURE-LURE, Lumi Seta, Gurë Lurë, Arras, Peshkopi

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (01.02.2013)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Marreveshje siguruese mbi kuotat 30.01.2018
Preventivi permbledhes
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2022
Financial Documents: Kontrate shitje kuotash (11.04.2013)
Vendimi i asamblese dhe kontrata shitje kuotash (15.06.2017)
Kontrate shitje kuotash (27.10.2017)
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -33 875 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 506 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 744 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:201 765 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:598 788 569,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 346 672 075,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:366 542 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 19 642 215,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2017
2019
2020

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani