Skip to content

VRANA SECURITY GROUP (Ish R.E.A SECURITY)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-12-01 15:48:08
JSON

Tax Registration Number: K52214509N
Administrators: Agim Vrana, Ana Vrana
Scope: Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizik ose juridik, që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të shtetasve vendas dhe të huaj. Shërbime të ruajtjes, transportimit dhe shoqërimi i vlerave monetare dhe sendeve të çmuara. Qendër e formimit profesional për trajnimet e personelit të shërbimeve private të sigurisë fizike sipas modulit të aftësimit teorik dhe praktik (fizik, vetëmbrojtje dhe armë zjarri). Tregti e artikujve të ndryshëm kancelarie, pajisje zyre dhe pajisje informatike. Sigurimi fizik i veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike. Import, eksport dhe tregti të mallrave dhe pajisjeve të ndryshme. Import, eksport dhe tregti të armëve të kategorive B1, B4, C dhe D. Poligon civil qitjeje. Aftësim teorik dhe praktik të personave për armët. Tregtim, instalim dhe monitorim i mjeteve të sistemit vrojtues, elektrosinjalizues, audioviziv, mjeteve e pajisjeve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes dhe teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, projektimin, programimin dhe instalimin e mjeteve e pajisjeve të telekomiunikacionit, radio-komunikimit, radio-alarmit dhe sistemeve të monitorimit dhe kontrollit në distancë të automjeteve (GPS, GSM, GPRS)
Other Trade Names: VRANA SECURITY GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21/03/2005
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 13 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Board Members: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X.2.B - Formim profesional
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Legal Cases: Me date 07.04.2012, u nenshkrua marreveshja e bashkimit ndermjet shoqerise perthithese "Vrana Security Group" sh.p.k dhe shoqerive te perthithura "Dhoksi Security" sh.p.k dhe “Vrana A” sh.p.k. Shoqerite "Dhoksi Security" sh.p.k dhe “Vrana A” sh.p.k do te bejne kalimin e aktiveve dhe pasurive tek shoqeria perthithese. Pas bashkimit, kapitali i shoqerise perthithese do te jete sa shuma e kapitaleve te tre shoqerive, duke arritur ne vleren 13.000.000 (trembedhjete milion) leke.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Rruga Bulevardi Kryesor, hyrja 1, apartamenti 1, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/107-1-1

Address:
Tirane, Vore, Kodër Vorë, Nr.Pasurie 591/11, Zona Kadastrale 2183, Vol 4, Fq.232

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.12.2021
Akti i themelimit
Marreveshja e bashkimit date 11.06.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 958 215,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 510 392,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 112 943,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 11 593 238,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 149 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 363 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 308 333,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 252 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 993 783,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:70 685 349,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:92 686 016,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:89 235 150,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:93 316 690,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:74 817 963,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:85 588 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 61 008 246,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 30 790 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 30 704 066,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala