Skip to content

MELA.
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 09:33:50
JSON

Tax Registration Number: K62320011G
Administrators: Mehdi Lala
Scope: Ndërtime dhe rikonstruksion. Prodhim materiale ndërtimi, civile dhe ekonomike, rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura, vepra arti, detare, hidraulike, hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, restaurimi, karpentieri, teknologjike dhe të veçanta. Punime montimi në impiante e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, punime shërbimi si dhe në fusha të tjera, import eksport i materialeve të ndërtimit të të gjitha llojeve dhe tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Shërbim për mirëmbajtje ndërtesash civile. Shërbim për mirëmbajtje rrugësh. Shërbim për rehabilitime infrastrukture & ndërtesa civile. Shërbim mirëmbajtje dimërore rrugësh. Shërbim për gjelbërim dhe të brendshëm dhe të jashtëm. Shërbim për mirëmbajtje të rrjeteve elektrike të brendshëm dhe të jashtëm. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues). Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe të telekomunikacionit. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e sistemeve kundra zhurmës për infrastrukturë. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industriale, veshje fasada rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellësa, gazsjellësa, vejsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Grumbullim, transportim, depozitim, i mbetjeve urbane. Grumbullim, transportim, depozitim, i mbetjeve të përziera nga ndërtimet dhe prishjet. Grumbullim, transportim, depozitim, i dherave gurëve. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis.
Other Trade Names: MELA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/06/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, AA 655 AH

2. Tirane, Kamion Volvo, TR 5054 M

3. Tirane, Mercedes Benz TR 4553 S

4. Tirane, Autobot Renaut, TR 9983 R

5. Tirane, Rimorkio, De Angelis, TR 0346 P

6. Tirane, Merces Benz, TR 9134 I (Autobus)

7. Tirane, Kamion Mercedes Benz TR 0345 P

8. Tirane, Kamion Ngjyre Blu, Mercedes Benz, TR 8499 M
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Më datë 30.05.2014, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka kërkuar vendosjen e barrës së sigurisë mbi titujt e pronësisë së shoqërisë Mela për shkak të mos shlyerjes së detyrimeve tatimore nga ana e saj. Sipas barrës së sigurisë nuk do të lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë duke përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e shoqërisë.

II. Më datë 12.03.2015, sipas shkresës Nr. 16504/1 Prot, datë 27.2.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

III. Më datë 31.08.2015, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr. 58833 Prot, datë: 20.8.2015, protokulluar nga QKR me Nr. 11000 Prot, datë: 24.08.2015, ku është vendosur lirimi i shoqërisë nga barra siguruese mbi tituj e pronësisë.

IV. Më datë 29.02.2016, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 12306/2 Prot, datë 16.02.2016, protokolluar nga QKR me Nr. 3333 Prot., datë 18.02.2016, ku është vendosur lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Maliq Muço, Ndertesa 6, Hyrja 4, Ap 14, Njësia Bashkiake 9, Kodi Postar 1016.

Address:
Tirane, Ruga “Jorgo Panajot”

Akte. Tjetërsim Kapitali: Kerkese per vendosjen e barres se sigurise (2014)
Statuti i shoqerise
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e performances 2014
Pasqyra e performances 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 952 376,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 42 863 905,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 53 444 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 381 285,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 443 401,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 444 783,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 6 006 105,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 364 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 070 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 167 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -49 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:104 450 679,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:365 169 111,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:338 482 467,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:211 289 706,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:107 332 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:277 518 298,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:102 044 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:57 178 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 57 851 791,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 44 206 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 13 641 074,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli