Skip to content

ENERGO-SAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 13:59:17
JSON

Tax Registration Number: K64006850W
Administrators: Vangjel Ngjelo
Scope: Prodhimi i energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë nga hidrocentrali Sasaj, si dhe ato që gjenden në natyre dhe janë të rinovueshme, si ajo diellore, e erës, gjeotermale, e biomasës ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi, studimi, ndërtimi dhe menaxhimi i hidrocentralit Sasaj. Projektimi, studimi dhe ndërtimi i termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë nga burimet që gjenden në natyre dhe që janë të rinovueshme si dhe i nënstacioneve e Linjave të Transmetimit TU dhe TL. Shitja dhe blerja e energjisë elektrike nga prodhimi i hidrocentralit Sasaj, shitja dhe blerja e energjisë elektrike, klientëve apo operatoreve të ndryshëm, private apo shtetërore, brenda dhe jashtë vendit, importin dhe eksportin e saj kundrejt licencave të lëshuara nga ERE, apo organe të tjera të përkatësisë shtetërore. Tregtimin e të gjitha pjesëve, agregateve dhe pajisjeve që realizojnë prodhimin e energjisë elektrike, si dhe materialeve si vajra, lubrifikante, karburante dhe derivatet e hidrokarbureve në gjendje të lënget, të ngurte apo të gazte. Përdorimin e sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Operator i sistemit të transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe të dispecerimit ( axhustim ose rregullim i prodhimit të energjisë elektrike sipas kërkesave të konsumit, në nivel kombëtar). Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm e të ulet, duke pasur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit.
Other Trade Names: ENERGO-SAS
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/04/2006
District: Sarandë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. W O N D E R, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Leke Dukagjini, pallati perballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2, me administrator Olimbi Gjika, dhe ortak te vetem Vasil Gjika. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022)

II. AGNA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me adresë në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Aksionaret e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%) dhe Vasil Naçi (32.5%).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Vasil Gjika, shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 43.5% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise W O N D E R. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2010.

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 18.36% te pronesise, pasi zoteron 32.5% te kapitalit te shoqerise AGNA, zoteruese e 56.5% te kapitalit te ENERGO-SAS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.04.2014.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 16.95% te pronesise, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise AGNA, zoteruese e 56.5% te kapitalit te ENERGO-SAS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.04.2014. Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 16.95% te pronesise, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise AGNA, zoteruese e 56.5% te kapitalit te ENERGO-SAS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.04.2014.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Liçensë për aktivietin e ndërtimit, instalimit të centralit elektrik dhe prodhimin e energjisë elektrike -
Legal Cases: I. Më datë 11.10.2013, sipas vërtetimit lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese, vërtetohet se, bazuar në kontratën e huasë Nr. 3964 Rep. Nr. 2175 Kol. datë 13.09.2011, palët bien dakort për barrësimin e 5 % të pjesës prej 26.5 % të kuotave që huamarrësi z. Sadik Llapashtica zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë; 7% të pjeses prej 43.5 % të kuotave që huamarresi shoqëria WONDER sh.a, zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë.

II. Më datë 11.10.2013, sipas vërtetimit lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese, vërtetohet se, bazuar në kontratën e huasë Nr. 5122 Rep. Nr. 2803 Kol. datë 07.12.2011, palët bien dakort për barrësimin e 5 % të pjesës prej 26.5 % të kuotave që huamarrësi z. Sadik Llapashtica zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë.

III. Më datë 11.10.2013, sipas vërtetimit lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese, vërtetohet se, bazuar në kontratën e huasë Nr. 1205 Rep. Nr. 2837 Kol. datë 13.12.2011, palët bien dakort për barrësimin e 7 % të pjesës prej 43.5 % të kuotave që huamarrësi shoqëria WONDER sh.a, zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë.

IV. Më datë 13.03.2014, me anë të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për “ Sigurimin e Padisë” Nr. 276 Akti, u pranua kërkesa e kërkuesit “ AGNA ” sha. Marrja e masës së sigurimit të padisë, duke pezulluar ( bllokuar) çdo transferim të pjesshëm apo të plotë të kuotave të ortakëve të shoqërisë “ Energo-Sas ”shpk, “ AGNA ”sha, “ Wonder ” sha dhe Sadik Llapashtica, qoftë ndërmjet vetë ortakëve ashtu edhe tek subjekte të tjerë. Marrja e masës së sigurimit të padisë, duke pezulluar çdo mbledhje të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “Energo-Sas” shpk.

V. Më datë 22.04.2014, me anë të Vendimit Nr.225 të Gjykatës së Apelit Tiranë, u vendos prishja e vendimit Vendimit Nr. 276 akti, datë 13.03.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe rrëzimin e kërkesës së bërë nga shoqëria "AGNA" sha me objekt marrjen e masës së sigurimit të padisë.

VI. Më datë 25.07.2018, me anë të Urdhrit nr. 1137/9018-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 8697 Prot., datë 25.07.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet që zotëron debitori “Wonder” sh.p.k me Nipt K11624001V në shoqërinë “ENERGO-SAS” sh.p.k, me Nipt K64006850W, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

VII. Më datë 18.01.2019, me anë të Urdhrit Nr. 254-0180-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 1089 Prot., datë 21.01.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori, shoqëria “WONDER”sh.p.k., me Nuis (Nipt) K11624001V në shoqërinë “Energo-Sas”shpk, me NIPT K64006850W, në masën 43.5 % të kuotave.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Sarandë, Lukove, HEC SASAJ, Njesia administrative Lukove, Bashkia Himare

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 89 484 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 121 841 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 118 246 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 156 490 341,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 212 896 588,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 78 493 091,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 107 122 588,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 182 389 320,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:170 061 053,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:191 674 354,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:171 428 146,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:194 025 610,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:264 924 119,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:136 981 707,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:175 042 591,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 274 849 117,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani