Skip to content

LIS KONSTRUKSION (ish "EURO-ALB")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 14:20:49
JSON

Tax Registration Number: K66613407H
Administrators: Doriana Murati
Scope: Aktivitet ne fushen e ndertimit ku perfshihen : Ndertim objektesh te permasave te ndryshme si shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstrusionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim. Ndertim digash, galeri, tunele, damba. Ndertim vepra kullimi, ujijtje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike, ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, nyje betoni, import eksport te artikujve te ndryshem si dhe skrap ( mbeturina hekurishtesh ), transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e pajisje per nyje betoni. Ndertim pika karburanti dhe tregtim me pakice te nenprodukteve te naftes. Agjensi transporti per udhetare dhe pasagjere, hoteleri, turizem, tregtim me shumice e pakice 2 import eksport te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, kozmetike. Tregtim dhe shitje produkte artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike, xhama, mobilje. Tregtim produkte te gatshme dhe gjysem te gatshme me shumice dhe pakice, si dhe cdo veprimtari theter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim materiale elektrike. Tregtim materiale hidraulike. Tregtim materiale marangozi. Prodhim material betoni e betonarme, materiale ndertimi, pllaka betoni, trotuari etj. Ushtrimin e aktivitetit edhe si distributor i teksteve te gjuheve te huaja.Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe urbane. Materiale per riparimin e mjeteve lundruese. Servis, riparim, ristrukturim, montim dhe tregtim te mjeteve ftohese dhe aksesore, import eksport. Projektim, ndertim, administrim i Dhomave frigoriferike - Platformave te medha frigoriferike, supermarketeve, i impianteve industriale frigoriferike per prodhimin dhe perpunimin e produkteve te ndryshme ushqimore, bujqesore, industriale dhe civile, impianteve te kondicionimit-aspirimit, sisteme ngrohje- ftohje hidrosanitare, sisteme kundra zjarrit etj. Veprimtari private ne fushen e ndertimin e linjave elektrike te TN,TM,TU mbi tokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energji elektrike dhe telekomunikacioni, nenstacionet elektrike TN/TM dhe te tensionit te mesem TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentrale, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale.
Other Trade Names: LIS KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/08/1999
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 126 516 318,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Diber, Bulqize, Fadrome MT JCB, AEMT 38, DRD0111618, 0953666
Diber, Bulqize, Kamion vinc IVECO FIAT AA027TX, PED0101118, ZCFA1VMK00418028I
Diber, Bulqize, Kamioncine IVECO AA314XA, DRD0039119, ZCFC35D1005673615
Diber, Bulqize, Kamion veteshkarkues Iveco Magirus, targa AB614AY, TRDA3116820, WJMJ4CTS40C193132
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 15.06.2013, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise “EURO-ALB” shpk, shoqeria e perthithur, me shoqerine "M U R A T I" shpk, shoqeria perthithese. Duke filluar nga data 15.06.2013 deri ne perfundim te procedures se bashkimit shoqerite "M U R A T I" shpk dhe “EURO-ALB” shpk do te jene ne periudhe tranzitore.
Changes
Address:

Seat:
Bulqize, Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15.

Address:
1. Tirane, Njesia Nr. 7, Zona Kadastrale 8250, me Nr. Pasurie 1/65ND+2-24, Rruga Sali Butka, Pallati CANI, Shkalla 1, Ap. 24

2. Tirane, Vore, Marikaj, Zona Kadastrale 2596, Pasuria Nr.92/17 (Magazine dhe Parking)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut per zmadhimin e kapitalit 11.04.2019
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 14.08.2012
Kontrate dhurimi kuotash 14.10.2013
Kontrate dhurimi kuotash 17.07.2012
Kontrate shitblerje kuotash 11.10.2006
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 22.07.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 04.07.2022
Kontrate Dhurimi Kuotash date 27.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 34 705 012,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 018 063,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 65 736 157,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 18 223 313,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 742 349,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 985 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 808 642,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 607 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 081 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 15 188 562,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 802 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:478 129 578,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:403 873 617,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:512 623 244,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:269 709 314,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:212 990 621,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:166 049 373,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:40 517 527,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:44 637 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 23 967 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 63 470 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 33 564 088,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani