Skip to content

"MICULI" 
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-19 11:28:03
JSON

Tax Registration Number: K67313002F
Administrators: Viktor Miculi
Scope: Perpunim dhe tregtim i lendes drusore,prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem te mobilerive, tregtim te artikujve te ndryshem te parketeve,tregtim te artikujve te ndryshem te lendeve te ndertimit(bojra,materjale duralumini,materjale plastike etj.)te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore dhe blegtoral,konfeksione makineri dhe pajisje elektroshtepiake, hidrosanitare, elektronike, kozmetike dhe lijra per femije.Tregtimin e te gjithe artikujve te mesiperm me shumice dhe pakice import-eksport.Kryerje punime dheu,ndertime civile dhe ekonomike,ndertime rruge,ndertime hekurudha,ndertime diga galeri,tunele,damba,ndertime vepra kullimi,ujitje toke dhe impiante vaditese,punime mbrojtese dhe sistemime hidraulike,sillosa,kulla,kulla uji prej beton armeje,sillosa ,kulla,kulla uji metalike,rikonstruksione godinash civile,ekonomoke,veshje fasadash,mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane,projektim i veprave te zakonshme prej murature tulle ,guri, betoni, beton armeje,metalike,punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Import eksport, perpunim druri. Import eksport i artikujve ushqmor, fruta perime dhe tregtimi i tyre. Tregtim me shume dhe pakice i gazit te lengeshem, nafte dhe derivatet e saj. Prodhim shitblerje energji elektrike nga hidro centralet.Blerje trojesh e shtepish te vjetra,ndertimin e shitjen e shtepive dhe apartamenteve.
Other Trade Names: "MICULI"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.09.2006
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 221 397 000,00
Shares: 3
Child Company: I. MICULI ENERGJI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.08.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L87008002U, me adrese ne Shkoder, Koplik, Rruga nr 52, pallati 5 kateshe, kati I-re, nr 1, me administrator Viktor Miculi. "MICULI" shpk zoteron 75% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.03.2021)

II. Essential Albania, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 05.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92416001I, me adrese ne Shkoder, Lagjja Perlat Rexhepi, Rruga Skenderbeg, me administrator Gjergj Miculi. "MICULI" shpk zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.03.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Shkoder, Kamion me targa AA 629 FV
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Lagjja Tre Heronjte, Rruga Marin Biçikemi, godine 2-katëshe, kati II-te, nr 7/532-N9

Address:
Shkoder, Godine banimi e sherbimi 1 3 dhe 6 kate+podrum, Rruga Ark. Sinani, nr 112

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.03.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje e kuotave 04.05.2009
Kontrate shitblerje e kuotave 01.11.2012
Kontrate dhurim kuotash 04.08.2015
Vendim per leshim Deshmie Trashegimie ligjore 30.04.2018
Kontrate dhurimi e nje pjese te kuotave 21.06.2018
Kontrate dhurimi e kuotave 20.08.2019
Kontrate shitblerje e kuotave 16.05.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 12.08.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 634 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 18 604 604,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 21 635 069,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 31 777 683,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 42 965 993,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 39 041 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 30 207 373,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 097 363,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:135 454 804,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:138 969 969,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:120 737 751,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:167 906 743,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:232 805 841,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 207 202 801,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 174 234 180,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 95 406 740,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala