Skip to content

INSTITUTI DEKLIADA - ALB Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-30 07:01:04
JSON

Tax Registration Number: K71606006A
Administrators: Devis Hasalami, Agim Hasalami
Scope: Studime, projektime, trajnime, konsulencë per: Projekte urbanistike, projekte arkitektonike, projekte konstruktive, projekte instalator, projekte per vepra hidraulike, projekte rrugesh – hekurudha, projekte urash dhe vepra arti, projekte gjeodet, studim gjeologo-inxhinierik–hidrogjeologjik, projekte te impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, projekte të sinjalizimit rrugor, studime të sizmologjisë inxhinierike studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-depozitimeve të mbetjeve të ngurta (urbane), studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. Sherbim ekspertize ne vleresimin e ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor. Sherbim ekspertize ne mbrojtjen kunder zjarrit dhe shpetimin. Sherbime ekspertize dhe profesionale lidhur me burimet energjetike. Sherbim ekspertize ne vleresim te pasurive te paluajteshme. Auditimi i eficenses energjitike ne ndertesa dhe industr. Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze (sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ ose kullota). Vleresimi i objekteve industriale te cdo lloji. Hartimi i planeve te evakuimit. Mbikeqyrja (supervizimi) dhe kolaudimi i punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite e punimeve. Furnizim vendosje e linjave elektrike të TN, TM, TU mbi tokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike). Furnizim vendosje e makineri pajsije per centralet energjitik te cdo lloji, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale. Realizimin e impianteve të telekomunikacionit. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e capital të transformatorëve elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike. Import-eksport të matrialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, sistemeve kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e mallrave të gatshëm si dhe cdo malli tjeter qe parashikon ligji. Testimi dhe certifikimi i pajisjeve te ndryshme. Ofrimi i cdo lloji konsulence dhe sherbimi inxhinierik per te gjitha fushat e percaktuara ne kete objekt dhe ato qe parashikon ligji. Prodhimi i energjise elektrike nga hidrocentralet dhe burimet e tjera te rinovueshme. Hartimi i Planit te biznesit (analizes ekonomike) per cdo lloj veprimtarie. Menaxhimi i kontratave te ndryshme.
Other Trade Names: INSTITUTI DEKLIADA - ALB
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/04/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 35 000 000,00
Shares: 100
Child Company: HIDROALBANIA ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98420202O, me adrese ne Kukes Shishtavec CERNALEVE Hidrocentral në Cernaleve, me administrator Kujtim Kolgjini. Ortaket e shoqerise jane: HYDROALBANIA me 27% te kapitalit; G.P.G. COMPANY me 66% te kapitalit dhe INSTITUTI DEKLIADA – ALB me 7% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2021
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 29.09.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 47 447 574,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 31 713 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 19 337 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 21 707 618,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 23 009 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 023 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 878 172,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 409 222,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 071 989,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:165 401 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:139 116 135,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:72 790 527,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:53 059 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:39 960 904,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:20 720 720,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 930 140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 18 536 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 15 382 430,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja