Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1

HIDROALBANIA ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-09 08:53:33

Tax Registration Number: K98420202O
Administrator: Kujtim Kolgjini
Scope: Projektim, ndërtim, operim dhe transferimi i hidrocentraleve "BORJE", ORESHKE. "CERNALEVE, dhe "CERNALEVE 1" tek Autoriteti i Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit nr. 1447 rep. nr. 166 kol datë 30-04-2009.
Other Trade Names: HIDROALBANIA ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23.09.2009
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 16.01.2015, me anë të shkresës Nr.136 Prot., lëshuar nga Dega Doganore Morinë, u kërkua bllokimi i veprimeve tregtare të subjektit "Hidroalbania Energji" dhe bllokim i veprimtarisë tregtare të tij".

II. Më datë 30.01.2015, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 5311/1, Nr. 897 Rep., lidhur ndërmjet barrëdhënësit: “Hidroalbania Energji” sh.p.k. dhe barrëmarrësit: “Banka Credins” Sh.a., me objekt: Krijimi i një barre mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kreditë e marra nga shoqëria “Hidroalbania Energji” sh.p.k., në bazë të Kontratës për Kredi Afatgjatë Nr.5311/1, datë 30.01.2015, me vlerë 615.000.000 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 07.04.2015, me anë të shkresës Nr. 767 Prot., lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega Doganore Morinë, u kërkua zhbllokimi i veprimeve tregtare të bllokuara me shkresën Nr. 136, datë 16.01.2015.

IV. Më datë 08.07.2016, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 5311, ndërmjet “G.P.G Company” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi “G.P.G Company” sh.p.k vendos barrë mbi 27 % të kuotave që zotëron në shoqërinë “HIDROALBANIA ENERGJI” sh.p.k. Kjo marrëveshje shërben si garanci për overdraftin e akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatgjatë Nr. 5311 datë 30.01.2015 nr. 877 Rep, 278 Kol datë 30.01.2015, me shumë 615.000.000 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion) lekë.
Changes
Date of signing: 30.04.2009
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 830.097.322 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HIDROALBANIA ENERGJI” shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “HYDROALBANIA” shpk, “EURO - ALBA EA” shpk, “FERATI” shpk dhe “L.R.L.” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 30.04.2009, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Borje”, “Oreshkë”, “Cernalevë 1”, “Cernalevë” do të ndërtohen në përroin e Borjes, rrethi Kukës.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë

Address:
Kukës, Shishtavec, BORJE, Në fshatin Oreshkë, Hidroçentrali Borje & Oreshkë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (30.04.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2020
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit 13.04.2012
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit 11.07.2016
Kontrate shitje kuotash 24.03.2015
Marreveshje siguruese 08.07.2016
Marreveshje siguruese 30.01.2015
Vendimi I asamblese per marrjen e kredise 09.02.2015
Vendimi I asamblese per zevendesimin e ortakut 03.03.2015
Aneksi 1 i kontrates
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 73 466 251,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 102 538 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 31 086 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 17 035 417,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -15 860 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 19 336 646,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 29 454 658,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 9 880 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 599 392,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 2 359 818,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -81 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:260 957 853,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:399 645 919,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:302 310 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:723 643 845,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:296 272 619,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 147 914 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 162 060 846,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 212 689 186,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 474 688 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 24 941 750,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Other Concessions


Worked By : A.Lala