Skip to content

G2 Media (Ish Albania Byuty)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-16 08:16:23
JSON

Tax Registration Number: K71616017T
Administrators: Andri Kasneci
Scope: Veprimtari televizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve, informacioneve të çdo lloji te zerit, figures, sinjaleve te koduara, etj, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve, apo me çdo mjet tjeter. Mbajtjen dhe perdorimin e pasurive te Shoqerise ne lidhje me operimin dhe kryerjen e aktivitetit te saj tregtar. Angazhimin ne secilin dhe ne çdo aktivitet dhe transaksion te nevojshem ose te pershtatshem per te operuar dhe kryer biznesin. Çdo veprimtari tjeter e lejuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ka te gjitha kompetencat e nevojshme, te duhura ose te pershtatshme per zhvillimin e aktivitetit te saj ne perputhje me, dhe sipas termave dhe kushteve te ketij Statuti. Shoqeria nuk do te angazhohet ne ndonje biznes ose aktivitet qe eshte jashte objektit te saj, dhe te ndryshem nga zhvillimi i biznesit.
Other Trade Names: A2 News, A2 (Ish Albania Byuty)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30/11/2004
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: "GENER 2", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 06/07/2003 me NUIS K58615301M me seli qendrore ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center 1010 dhe me administrator Artila Ulaj; Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane Bashkim Ulaj me 34% te kapitalit; Ahmet Ulaj dhe Astrit Ulaj me 33% te kapitalit secili. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03..2022 terhequr nga QKB date 03.06.2023, Pronaret perfitues te subjektit “G2 Media”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “G2 Media”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.01.2018.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 34% te kapitalit, pasi zotëron 34% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “G2 Media”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.01.2018.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “G2 Media”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.01.2018.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, ABA Business Center, Kati 10-te, Zyra nr 1006.

Website:
https://a2news.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.09.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 10.09.2022
Akti i themelimit
Marreveshje per shitjen dhe transferimin e kuotave date 30.01.2018
Kontrate shitje kuotash date 20.03.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 6 170 647,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 837 576,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -38 669 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 153 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -17 998 091,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 96 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -94 863,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 207,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -416 437,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 195 562,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -611 628,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -362 109,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 251 431,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:414 768 795,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:391 897 292,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:315 640 294,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:388 229 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:370 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 515 520,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:702 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:819 328,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 219 964,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 10 215 459,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 240 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 078 831,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 660 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.B / A. Lala / P. Nikolli