Skip to content

"GENER 2" Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-03 10:39:53
JSON

Tax Registration Number: K58615301M
Administrators: Artila Ulaj, Bashkim Ulaj
Scope: 1.Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësave, Ujrave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në perfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit H2 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesen ku është vendosur. 2 në fushën e minierave shoqeria do të kryejë: Studimin, zbatimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin dhe shfrytëzimin e minierave publike dhe private për të tëra llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve të papërpunuara dhe të përpunuara. 3 në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjeseve perberese të saj, për shfrytëzimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë, për realizimin e hotelerisë, fshate turistike, qendra turistike e të tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesorëve të nevojshem, si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi të shitjeve të konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e të tjera të kësaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e të tjera. 4 në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencen, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastruktures dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerezve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre përgjate territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Shoqëria gjithashtu do të kryejë dhe duke mos u kufizuar vetëm në, aktivitetet e mëposhtme: - Ngarkim dhe shkarkim të anijeve; Pritje dhe levrim të ngarkesave nga dhe për në anije; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numërim, pritje, përpunim, dhe lëvrim i ngarkesave nga dhe nëpër anije.- Sipërmarrje dhe realizimi i çfarëdolloj aktiviteti të ligjshëm lidhur dhe në sherbim të ngarkimit dhe shkarkimit të anijeve në çdo vendankorim, në porte. - Sipërmarrje, përgatitje dhe realizim i procesit të ngarkimit dhe të shkarkimit të konteniereve, të mjeteve të tjera transportuese, të anijeve, në interes dhe për llogari të pronarit të anijes, përgjithësisht të mjetit transportues, në interes dhe për llogari të pronarit të ngarkesës dhe/ose të porositësit të automjeteve/ trenit, anijes apo porositësve të tjerë të ligjshëm.- Sipërmarrje dhe realizim i ndërmjetësimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave me tren e automjete në interes dhe për llogari të shoqerise dhe të Porositesve, persona të trete.- Ngarkim dhe shkarkim i trenave; Pritje dhe lëvrim i ngarkesave nga dhe për në stacionet e destinuara; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numërim, pritje, përpunim dhe lëvrim i ngarkesave nga dhe për transport hekurudhor dhe tokësor; - Sipërmarrje dhe realizimi i punëve të ndërmjetësimit, agjencisë dhe transportit në interes të vetë shoqërisë ose të palëve të treta porositëse. 5 në fushën e mjedisit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të mbrojtjes dhe ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknoLogjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kenetave si dhe çdo veprimtari që ka rëndësi për shoqërinë. 6 në fushën e prodhimit . 7 në fushën e shërbimeve. 8 në fushën e botimeve publikimeve dhe reklamave. 9 në fushen e tregtisë. 10 në fushën e Telekomunikacionit. 11 në fushën e Energjisë, aktivitetin e tregëtimit me pakicë të karburanteve, mbajtjen e depozitave të karburanteve për efekt të aktivitetit të shoqërisë për tregëtimin dhe përdorimin e karburanteve për shkak të veprimtarisë së saj. Qiradhenie, Bar-Restorant, Parkim, kend lojrash, qender argetimi per femije te te gjitha moshave, qender per zhvillim te lojrave sportive dhe jo sportive, zhvillim trajnimesh, kurse argetuese dhe edukative, sherbime pastrimi (perfshire edhe lavazh automjete).
Other Trade Names: "GENER 2"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.07.2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 749 464 719,00
Shares: 3
Child Company: I. TIRANA DATACOM, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 07.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L01717020S, me adresë në Tiranë, Kashar, Njësia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 2105, Pasuria Nr. 83/13, Rruga dytësore Tiranë - Vorë, mbikalimi i Rinasit, me administrator Thoma Zbogo. "GENER 2" shpk zotëron 70% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021)

II. GIZAVESH ENERGY ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L32124008V, me adresë në Tiranë, Rruga, Papa Gjon Pali II-te, ABA Business Center, kati i 7-te, me administrator Vera Feri. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021)

III. G2 INFRA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.07.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81926005L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.1, Rruga Papa Gjon Pali II-të, Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7, me administrator Gëzim Pani. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021)

IV. G2 Media, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.11.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K71616017T, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, ABA Business Center, Kati 10- te, Zyra nr 1006, me administrator Andri Kasneci. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021)

V. ENER - ALB PROJECTS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.08.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K88227301R, me adresë në Tiranë, Mamurras, Blloku i Magazinave, Rruga "Superstrada - Fushe Mamurras", Laç, Rrethi i Kurbinit, me likuidator "FILTO AUDITING". Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2020)

VI. G2 INFRA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K92025004T, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II-të, Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7 teknik , Kodi Postar 1010, me administrator Nurije Dinaj. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021)

VII. "SUHA T", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81521046K, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te", Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7-të, me administrator Nurije Dinaj. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021)

VIII. "SUHA K", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L83921003U, me adresë në Korçë, Rruga 1 Maji, Nr.Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561, me likuidator Qani Kajo. Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 30% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).

IX. UNDERGROUND PARKING TIRANA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.04.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L21611004F, me adresë në Tirane, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati i 7-te, me administrator Ahmet Ulaj. Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).

X. DRAGOBIA ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K92025004T, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndertese nr. 12, ABA Business Center, Kati i 7 teknik , Kodi Postar 1010, me administrator Nurije Dinaj. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).

XI. 2Smart Systems, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.08.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M02019005N, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 7-te., me administrator Enis Bletaj dhe Ledion Liço. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2021).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 F/ 1 M
Assets: 1) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN me Targe AA034LG
2) Lezhë, Mamurras, Auto Ambulance DAIMLER BENZ, me Targe: AA364 LY
3) Lezhë, Mamurras, Kamion VOLVO, me Targe AA041LG
4) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN me Targe AA035LG
5) Lezhë, Mamurras, Auto Ambulance DAIMLER CHRYSLER, me Targe: AA934 LX
6) Lezhë, Mamurras, Gjysem Rimorkio DE ANGELIS, me Targe: AA586MD
7) Lezhë, Mamurras, Kamion VOLVO, me Targe: AA795MA
8) Lezhë, Mamurras, Autobot Nafte DAIMLER, me Targe AA081LG
9) Tiranë, Iveco Fiat TR 5671 T
10) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN, me Targe AA043LG
11) Lezhë, Mamurras, Kamion Vetshkarkues VOLVO, me Targe: AA042LG
12) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN, me Targë: AA107 ME
13) Lezhë, Mamurras, Kamion Vetshkarkues MERCEDES BENZ, me Targe: AA455MF
14) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN me Targe AA039LG
15) Lezhë, Mamurras, Kamion Vetshkarkues MERCEDES BENZ, me Targe: AA580 ME
16) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN, me Targë AA037LG
17) Lezhë, Mamurras, Kamion MERCEDES BENZ, me Targe: AA465MF
18) Lezhë, Mamurras, Ambulance DAIMLER, me Targe AA364LY
19) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN, me Targe AA038LG.
20) Lezhë, Mamurras, Kamion IVECO FIAT me targe AA 466 MF
21) Lezhë, Mamurras, Kamioncine IVECO, me Targe AA189LZ
22) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN, me Targe 6 AA036LG
23) Lezhë, Mamurras, Koke terheqese traileri, me targe AA 249 NO
24) Lezhë, Mamurras, Autobot Uji RENAULT, me Targë: AA584MD
25) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN me targe AA 581 ME
26) Lezhë, Mamurras, Kamion me Vinc ASTRA, me Targe: AA587MD
27) Lezhë, Mamurras, Autoambulance FIAT, me Targe: AA733BA
28) Lezhë, Mamurras, Gjysëm rimorkio - kazan vetshkarkues, me targë ADR 793
29) Lezhë, Mamurras, Volkswagen Caddy me targe AA 895 AP
30) Tiranë, Kamion Iveco Fiat me targe TR 1463 L
31) Lezhë, Mamurras, Kamion me Vinc MERCEDES BENZ, me Targe: AA872ML
32) Lezhë, Mamurras, Kamioncine DAIMLER CHRYSLER, me Targe AA187LZ
33) Lezhë, Mamurras, Autobot Nafte MAN, me Targe AA359LZ
34) Lezhë, Mamurras, Kamion MERCEDES BENZ, me Targë: AA106 ME
35) Lezhë, Mamurras, Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 453 MF
36) Lezhë, Mamurras, Kamion MAN, me Targe: AA113 ME
37) Lezhë, Mamurras, Kamioncine IVECO FIAT, me Targe: AA466MF
38) Lezhë, Mamurras, Gjysëm rimorkio - rimorkiator për mjetet e rënda, me targe ADR 794
Status: Aktiv
License(s): IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per shfrytezim materiale inerte -
Legal Cases: Projekt bashkimi me përthithje.
I. Më datë 19.05.2011, u nënshkrua Projekt Marrëveshja mbi bashkimin nëpërmjet përthithjes të shoqërive "Gener 2" Shpk me Nipt K58615301M (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "ABA Trade" Shpk me Nipt K91607019P (shoqëria e përthithur), dhe shoqërinë “LESKOVA” shpk me Nipt K27924318J (shoqëria e përthithur). Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur "ABA Trade" Shpk dhe “LESKOVA” shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse "Gener 2" Shpk. Shoqëritë që përthithen vlerësohen të prishura pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar". Punonjësit ekzistues të dy shoqërive kalojnë te shoqëria përthithëse.
Ortaku i vetëm i shoqëris përthithëse “GENER 2” pas bashkimit do të jetë Z. Bashkim Ulaj. Pas bashkimit, kapitali i shoqërisë përthithëse “GENER 2” do të bëhet 736.586.172 (shtatëqind e tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.

II. Më datë 07.02.2018, u nënshkrua marrëveshja e bashkimit të shoqërive nëpërmjet përthithjes midis shoqërisë "GENER 2" shoqëria përthithëse dhe shoqërisë "UNDERGROUND PARKING TIRANA" shoqëria e përthithur. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë përthithëse “Gener 2” do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë së përthithur “UNDERGROUND PARKING TIRANA” sh.p.k.
Të gjitha aktivet dhe pasivet, të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur do të transferohen tek shoqëria përthithëse “GENER 2” sh.p.k, e cila do të jetë shoqëria që do të vazhdojë aktivitetin pas përfundimit të procesit të bashkimit. Shoqëria "UNDERGROUND PARKING TIRANA" do të vlerësohet e prishur pa likuidim në fund të procesit.
Duke qenë se shoqëria përthithëse “GENER 2” është 100% ortak i shoqërisë që do të përthithet "UNDERGROUND PARKING TIRANA", ky bashkim nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center

Address:
1) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndërtesa Nr. 12 ABA Busines Center, Kati i 5 teknik, Kodi Postar 1010, Palester
2) Tiranë, Strukture banimi dhe sherbime 1 deri 17 kat me 3 kat parkim nëntoke në Rrugën e Kosovarëve
3) Kukës, Margegaj, DRAGOBI, Fshati Dragobi, rruga Azem Hajdari, km 19
4) Tiranë, Toptani Shopping Center, Rruga Abdi Toptani, Njësia Bashkiake Nr. 10, Tiranë 1001
5) Korçë, Trebinjë, Ndërtimi i rruges Qukës-Qafë Plloçe, korridori i rrugës Tiranë-Korçë, seksioni 2, nga km 18+000, deri ne km 23+250 përfshirë urën në km 25+093
6) Durrës, Fushë Krujë, Ndërtimi i Rrjetit të Ri Elektrik 20 kv në Fushë Krujë, Fideri 5 dhe Fideri 3, Fushë Krujë
7) Tiranë, Kashar, Magazine dhe Zyra 3 kate + 1 Kat Nentoke) ne adresen Zona Kadastrale 2105, Nr.Pasurie 83/13, Vol.20
8) Tiranë, Kompleks me 5 struktura banimi dhe shërbime (A,B,C,D,E), 1 deri 17 kate me 3 kat shërbim dhe parkim në rrugën Kristo Luarasi (Diga e Liqenit)
9) Tiranë, Berxull, "Magazina COIN", Berxull, Prane "Emigress", Tiranë
10) Vlorë, Objekti "Ndertimi i BY PASS VLORE" me vendndodhje në Lagjen "11 Janari" Pasuria Nr. 6/246, Zona Kadastrale 8605
11) Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Departament Store "Coin Tirana", Kodi Postar 1010
12) Tiranë, Rruga Dervish Hima, Objekt Banimi dhe Shërbimi me 21 kate mbi tokë dhe 4 kate parkim nëntokë.
13) Tiranë, Kryqëzimi i Rrugës "Asim Zeneli" dhe Rruges "Papa Gjon Pali i II-te", "ABA Bussines Center", Kati 20.
14) Shkodër, Velipojë, Rikonstruksion i Rrugës së Velipojës, segmenti Harku i Berdices-Baks, LOT 7 1
15) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2 , Rruga Abdi Toptani, Ndërtim objekti, "Godinë polifunksionale" , 1+7 kat, me 4 kate nëntoke ( 1 kate shërbime dhe 3 kate parkim)
16) Vlore, "Ujesjellesi -Zona e Ujit te Ftohte' dhe Lungomares Rrapi Uji i Ftohte - Shkolla e Marines"
17) Durres, Kruje, Thumane, Koder Thumane, Njesia Administrative Thumane, Bashkia Kruje, per zbatimin e punimeve sipas Kontrates "Ndertimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te Zones I, Njesia Administrativ Thumane.
18) Tirane, Ndertimi i Godines TIP ne RSU Nr.3 (N.2) prane Universitetit Bujqesor te Tiranes
19) Tirane, Sipas Lejes se Ndertimit Nr. Prot G-10622/8., date 08.12.2020 per objektin "Godine Banimi dhe Sherbimi 9,10,11 dhe 12 Kat me 2 kat parkim nentoke" ne adresen ne Rr. Jordan Misja (Mihal Hanxhari)" Tirane, miratuar me Vendimin e kryetarit te Bashkiase Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi te pjeseve te kapitalit 09.09.2011
Vendimi i ortakut te vetem per shitjen e kapitalit 30.04.2013
Dokumenta te ndryshem
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 28.03.2005
Kontrate shitblerje kuota kapitali 12.10.2006
Marreveshje e bashkimit te shoqerive nepermjet perthithjes 07.02.2018
Raport per zmadhim kapitali 20.12.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 27.06.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 09.09.2019
Vendim i ortakut te vetem 16.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve 03.01.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 21.12.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 336 169 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 416 758 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 389 632 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 260 525 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 327 594 537,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 99 093 815,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 94 625 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 44 556 208,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 116 456 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 163 252 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 127 588 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 754 400 910,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 158 779 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 158 779 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:4 863 354 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 611 597 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 943 661 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 445 685 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 824 640 926,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 923 491 660,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala