Skip to content

"GENER 2" Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 14:25:24
JSON

Tax Registration Number: K58615301M
Administrators: Artila Ulaj
Scope: Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj : 1. Studimin, projektimim, konsulencen, investimin, financimin, shfrytezimi dhe/ose administrimi, dhe/ ose mirembajtje, publike dhe/ose private ne fusha te ndryshme, sipermarrjen zbatuese/sherbyese per realizimin sipas rastit me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave te ndryshme ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, si: - ndertimin e ndertesave publike, private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostrada, hekurudha, vepra te tjera madhore, hidrocentrale, ujesjellesa, linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin e veprave ujitese, centraleve, objekteve turistike, objekteve ushtarake, objekteve te kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, projektet per perdorim te energjise nga burimet e rinovueshme te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndertim tjeter qe ne perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit 142 te Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur. - zbulimin, ndertimin, shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. - aktivitet ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure, qymyr, karburante, energji nga burimet e rinovueshme etj.) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nenstacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; Prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen dhe furnizimin e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregetine e energjise elektrike te cdo forme, mirembajtjen e sistemeve dhe pajisjeve te sistemeve te transmetimit -realizimin e infrastruktures, rrjeteve dhe impianteve te telekomunikacionit/ komunikimeve elektronike, dhe sherbimet e nderlidhjes; administrimi, vendosja dhe perdorimi i impianteve fikse dhe te levizshme per transmetime radiotelevizive, internet, telefoni e te gjitha kategorite e tjera te komunikimeve elektronike. 2. Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjithe mallrave te gatshme dhe gjysem te gatshme me ose pa akcize, tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; tregetimin me pakice dhe ose me shumice te karburanteve, 3 Ushtrimin e aktivitetit te operimit te Qendrave Tregetare, si dhe aktiviteteve Qiradhenie, Bar-Restorant, Parkim, Qender Fitnessi » (Palester); kend lojrash, qender argetimi per femije te te gjitha moshave, qender per zhvillim te lojrave sportive dhe jo sportive, zhvillim trajnimesh, kurse argetuese dhe edukative, sherbime pastrimi (perfshire edhe lavazh automjete), sherbime te shitjes me pakice, sherbime administrim biznesi, reklame, funksione zyre, sherbime informacion biznesi, asistence menaxhimi, kerkime tregu, promovim shitjesh, organizim ekspozitash per qellime tregetare ose reklame, sherbime agjencie publicitare, rekrutim personeli, dhenie me qera te hapesirave reklamuese, e sherbime te tjera te ushtruara ne Qendren Tregtare ose ne funksion te Qendres Tregetare por edhe si aktivitete te vecanta te kryera jashte Qendres Tregetare per aktivitet e tjera tregetare te saj. 4. Implementimi i projekteve te hoteleve, fshatrave turistike, resorteve qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem ne funksion te tyre. 5. Aktivitet ne fushen e mjedisit per mbrojtjen dhe/ose permiresimin si dhe rehabilitimin e kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje te çdo lloji tjeter. 6.Prodhim te te gjitha materialeve te ndertimit dhe aksesoreve ne ndertim, prodhimet e konstruksioneve metalike, plastike, te drurit dhe kombinime te ndryshme te tyre.prodhimin e dyerve, dritareve duralumin plastike dhe strukturale, prodhimin e materialeve plasese dhe shperthyese, çdo operacion industrial prodhues; studime dhe projektime per paisje dhe makineri elektrike. 7. Konsulence teknike ne fusha te ndryshme, projektim, supervizion, menaxhimet dhe studimet e te gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marreveshjeve, ekspertize, planbizneseve, projekte zhvillimi dhe studime te efektiviteteve ekonomike, Administrim fondesh dhe/ose investimesh; 8. Sherbime ne fushen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme duke perfshire pa u kufizuar qiradhenie, administrim, menaxhim, mirembajtje, riparim, ndermjetesim etj., per vete shoqerine apo te Tretet. 9. Sherbime te marketingut, promovimit dhe reklamimit per aktivitetet e veta ose per te trete. 10. Sherbime te te ndryshme ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe agroperpunimit si grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore, të agrikulturës, të agropërpunimit. Veprimtari ne fushen e mbeshtetjes se bashkepunimit te fermereve, kooperativave bujqesore dhe organizmave te tjera lidhura drejtperdrejt ose terthorazi me sektoret e agrokultures, agroindustrise, agroturizmit, mjedisit, energjise se rinovueshme, etj.
Other Trade Names: "GENER 2"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/07/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 11 186 130 012,00
Shares: 3
Child Company: I. TIRANA DATACOM, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 07.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L01717020S, me adresë në Tiranë, Kashar, Njësia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 2105, Pasuria Nr. 83/13, Rruga dytësore Tiranë - Vorë, mbikalimi i Rinasit, me administrator Thoma Zbogo. "GENER 2" shpk zotëron 70% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023)

II. GIZAVESH ENERGY ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L32124008V, me adresë në Tiranë, Rruga, Papa Gjon Pali II-te, ABA Business Center, kati i 7-te, me administrator Vera Feri. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023)

III. Shoqeria Konçesionare G2 INFRA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.07.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81926005L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.1, Rruga Papa Gjon Pali II-të, Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7, me administrator Gëzim Pani. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023)

IV. G2 Media, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.11.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K71616017T, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, ABA Business Center, Kati 10- te, Zyra nr 1006, me administrator Astrit Patozi. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023)

V. ENER - ALB PROJECTS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.08.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K88227301R, me adresë në Lezhe Mamurras MAMURRAS Blloku i Magazinave, Rruga "Superstrada - Fushe Mamurras", Laç, Rrethi i Kurbinit, me likuidator "FILTO AUDITING". Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023)

VI. "SUHA T", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81521046K, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te", Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7-të, me likuidator "FILTO AUDITING". Shoqeria eshte e c’regjistruar. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023)

VII. "SUHA K", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L83921003U, me adresë në Korçë, Rruga 1 Maji, Nr.Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561, me likuidator Qani Kajo. Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 30% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

VIII. UNDERGROUND PARKING TIRANA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.04.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L21611004F, me adresë në Tirane, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati i 7-te, me administrator Ahmet Ulaj. Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

IX. DRAGOBIA ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K92025004T, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndertese nr. 12, ABA Business Center, Kati i 7 teknik , Kodi Postar 1010, me administrator Nurije Dinaj. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

X. 2Smart Systems, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.08.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M02019005N, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 5- te. 1010, me administrator Enis Bletaj dhe Ledion Liço. "GENER 2" shpk zotëron 60% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

XI. FIER THERMOELECTRIC, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28/09/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M22211019U, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.1, Rruga "Papa Gjon Pali II- te", Ndertesa Nr.12, Aba Business Center Kati i 7-te, nr pasurie 7/52-N9, ZK 8160, vol 36, faq 212,Tirane, Shqiperi., me administrator Vasil Nasti. "GENER 2" shpk zotëron 30% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

XII. ''G2 DATACOM'', një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20/03/2023 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M31531024D, me adresë në Tirane, Njesia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 2105, Pasuria 83/13, Rruga dytesore TiraneVore, mbikalimi i Rinasit, Tirane Shqiperi, me administrator Thoma Zbogo. "GENER 2" shpk zotëron 70% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

XIII. GREENSOL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15/09/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M22206011A, me adresë në Tirane, Kashar Njesia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 2105, Pasuria 83/13, Rruga dytesore Tirane - Vore, mbikalimi i Rinasit, me administrator Thoma Zbogo. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

XIV. Vivid Power, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03/01/2023 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M31304028J, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali i II-te”, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 7- te, Tiranë, Shqiperi 1010, me administrator Gëzim Pani. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).

XV. Vivid Power, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06/04/2023 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M31709038H, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga “Papa Gjon Pali i II-te”, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 7- te, Tiranë, Shqiperi, me Nr. Pasurie 7/52-N9, Zona Kadastrale 8160. 1010, me administrator Gëzim Pani. "GENER 2" shpk zotëron 98% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.10.2023).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje per shfrytezim materiale inerte -
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Leje per kryerje shpimi nentokesor per nxjerrje uji (pus-shpimi) KBU Ishem -
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim burimi ujor nentokesor (Baseni Ishem) -
Leje perdorimi burimi ujor nentokesor (baseni Ishem) -
Legal Cases: Projekt bashkimi me përthithje.
I. Më datë 19.05.2011, u nënshkrua Projekt Marrëveshja mbi bashkimin nëpërmjet përthithjes të shoqërive "Gener 2" Shpk me Nipt K58615301M (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "ABA Trade" Shpk me Nipt K91607019P (shoqëria e përthithur), dhe shoqërinë “LESKOVA” shpk me Nipt K27924318J (shoqëria e përthithur). Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur "ABA Trade" Shpk dhe “LESKOVA” shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse "Gener 2" Shpk. Shoqëritë që përthithen vlerësohen të prishura pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar". Punonjësit ekzistues të dy shoqërive kalojnë te shoqëria përthithëse.
Ortaku i vetëm i shoqëris përthithëse “GENER 2” pas bashkimit do të jetë Z. Bashkim Ulaj. Pas bashkimit, kapitali i shoqërisë përthithëse “GENER 2” do të bëhet 736.586.172 (shtatëqind e tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.

II. Më datë 07.02.2018, u nënshkrua marrëveshja e bashkimit të shoqërive nëpërmjet përthithjes midis shoqërisë "GENER 2" shoqëria përthithëse dhe shoqërisë "UNDERGROUND PARKING TIRANA" shoqëria e përthithur. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë përthithëse “Gener 2” do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë së përthithur “UNDERGROUND PARKING TIRANA” sh.p.k.
Të gjitha aktivet dhe pasivet, të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur do të transferohen tek shoqëria përthithëse “GENER 2” sh.p.k, e cila do të jetë shoqëria që do të vazhdojë aktivitetin pas përfundimit të procesit të bashkimit. Shoqëria "UNDERGROUND PARKING TIRANA" do të vlerësohet e prishur pa likuidim në fund të procesit.
Duke qenë se shoqëria përthithëse “GENER 2” është 100% ortak i shoqërisë që do të përthithet "UNDERGROUND PARKING TIRANA", ky bashkim nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse.
Changes
Additions: Administratoret e shoqerise jane te pavarur nga njeri tjetri dhe me kompetenca te plota individuale administrimi, me perjashtim te kompetencave te parashikuara ne Nenin 13.2, pika g), te cilat jane vetem kompetenca te Administratorit Bashkim UlajAdministratori ka te drejta te plota vendimarrje ne lidhje me financimin dhe kreditimin e shoqerise "Gener 2"sh.p.k., degeve te saj, shoqerive te lidhura me "Gener 2"sh.p.k., te cilat zoterohen plotesisht apo pjeserisht prej saj brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se Shqiperise, prej cdo banke te nivelit te dyte apo institucioni financiar ne teritorrin e Republikes se Shqiperise apo jashte saj, duke zevendesuar plotesisht Asamblene e Ortakeve ne kete te drejte vendimarrje.Ai ka plotesisht te drejte te vendos ne lidhje me shumen e financimit apo ekspozimit, afatin e kontratave te financimit, normat e interesit, komisionet e 4 ndryshme, garancine qe do te vendoset per garantimin e ketyre financimeve perfshire dhe kolateralet pasuri te luajtshme apo te paluajtshme qe do te vendosen nga shoqeria Gener 2 sh.p.k., deget e saj apo kompanite qe zoterohen prej saj plotesisht apo pjeserisht brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, si dhe cdo kusht te vecante dhe te pergjithshem te parashikuar ne aktet juridike qe do te lidhet nga kompania per kete qellimAi ka te drejta te plota te vleresoje, te vendos ne lidhje me kushtet e marredhenieve kontraktore te kreditimit dhe te nenshkruaj kontratat perkatese qofshin keto kredi kufi afatmesme apo afatshkurtera, te hipotekes, dorezanise, pengut, marreveshjeve siguruese, kontratat per leshimin e instrumenteve financiare si leter kredi apo garanci bankare ne cafredo nivel ekspozimi qe ai e konsideron te nevojshme si dhe te cdo akti tjeter juridik pavarsisht se nuk eshte permendur specifikisht.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center

Address:
1) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndërtesa Nr. 12 ABA Busines Center, Kati i 5 teknik, Kodi Postar 1010, Palester
2) Tiranë, Strukture banimi dhe sherbime 1 deri 17 kat me 3 kat parkim nëntoke në Rrugën e Kosovarëve
3) Kukës, Margegaj, DRAGOBI, Fshati Dragobi, rruga Azem Hajdari, km 19
4) Tiranë, Toptani Shopping Center, Rruga Abdi Toptani, Njësia Bashkiake Nr. 10, Tiranë 1001
5) Korçë, Trebinjë, Ndërtimi i rruges Qukës-Qafë Plloçe, korridori i rrugës Tiranë-Korçë, seksioni 2, nga km 18+000, deri ne km 23+250 përfshirë urën në km 25+093
6) Durrës, Fushë Krujë, Ndërtimi i Rrjetit të Ri Elektrik 20 kv në Fushë Krujë, Fideri 5 dhe Fideri 3, Fushë Krujë
7) Tiranë, Kashar, Magazine dhe Zyra 3 kate + 1 Kat Nentoke) ne adresen Zona Kadastrale 2105, Nr.Pasurie 83/13, Vol.20
8) Tiranë, Kompleks me 5 struktura banimi dhe shërbime (A,B,C,D,E), 1 deri 17 kate me 3 kat shërbim dhe parkim në rrugën Kristo Luarasi (Diga e Liqenit)
9) Tiranë, Berxull, "Magazina COIN", Berxull, Prane "Emigress", Tiranë
10) Vlorë, Objekti "Ndertimi i BY PASS VLORE" me vendndodhje në Lagjen "11 Janari" Pasuria Nr. 6/246, Zona Kadastrale 8605
11) Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Departament Store "Coin Tirana", Kodi Postar 1010
12) Tiranë, Rruga Dervish Hima, Objekt Banimi dhe Shërbimi me 21 kate mbi tokë dhe 4 kate parkim nëntokë.
13) Tiranë, Kryqëzimi i Rrugës "Asim Zeneli" dhe Rruges "Papa Gjon Pali i II-te", "ABA Bussines Center", Kati 20.
14) Shkodër, Velipojë, Rikonstruksion i Rrugës së Velipojës, segmenti Harku i Berdices-Baks, LOT 7 1
15) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2 , Rruga Abdi Toptani, Ndërtim objekti, "Godinë polifunksionale" , 1+7 kat, me 4 kate nëntoke ( 1 kate shërbime dhe 3 kate parkim)
16) Vlore, "Ujesjellesi -Zona e Ujit te Ftohte' dhe Lungomares Rrapi Uji i Ftohte - Shkolla e Marines"
17) Gjirokaster, Cepo, Kardhiq,Sipas Kontrates Nr. 3503/5 Prot., date 31.05.2022 te lidhur me Autoritetin Rrugor Shqipetar me objekt "Ndertim rruga Kardhiq-Delvine, Loti 8-te" [Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpateve] REF-2206-03-15-2022
18) Tirane, Sipas Lejes se Ndertimit Nr. Prot G-10622/8., date 08.12.2020 per objektin "Godine Banimi dhe Sherbimi 9,10,11 dhe 12 Kat me 2 kat parkim nentoke" ne adresen ne Rr. Jordan Misja (Mihal Hanxhari)" Tirane, miratuar me Vendimin e kryetarit te Bashkiase Tirane
19) Berat, SKRAPAR, Polican, Sipas Kontrates me Nr.402 Prot date 19.02.2021 te lidhur Bashkine Polican me objekt "Furnizimi me uje i fshatrave Vertop, Bregas, Fushe Peshtan dhe Vodice dhe Rikonstruksioni i vepres se marrjes, depos se Policanit dhe depos se Plirez, Bashkia Polican"
20) Shkoder, Zona e Baks-Rjoll, sipas kontrates se Projektit Publik "Rehabilitimi i Rruges "Shengjin-Baks-Rjoll (13km)" me Reference Kontrate 74 Nr.EBRD/RLRCP/W/2020/2 me Nr.3043, Prot date 03.12.2020 me Investitorin Fondi Shqiptar i Zhvillimit
21) Vlore, Novosele, Rikonstruksion i Ujesjellesit ne Fshatrat e Njesise Administrative Novosele
22) Vlore, Sipas Kontrates me Nr. 1658 Prot date 29.06.2021 te lidhur me Ujesjelles Kanalizime Vlore Sh.a me objekt "Ndertim KUZ, rrjeti tercial (Lidhje familjare) per UK Vlore"
23) Tirane, Kompleks me 3 Godina banimi dhe sherbimi me 6,7,8,9, 10 dhe 11 kate mbi toke dhe 2 kate nentoke, prane Bulevardit te Ri, Tirane
24) Tirane, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Tirane ne zonen kadastrale 2105
25) Kruje, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Kruje ne zonat kadastrale 3599, 2182, 1475, 1185, 1299, 1934, 1042, 2385, 2795, 3183
26) Tirane, Vore, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Vore ne zonat kadastrale 1006/1699, 1167
27) Delvine, Sipas Kontrates me Nr.3503/5 Prot date 31.05.2022 te lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar me objekt "Ndertim rruga Kardhiq-Delvine Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpateve) REF-22066-03-15-2022
28) Tirane, Godina banimi dhe sherbime 6,8,9,10 dhe 11 Kat me 2 kat parkim nentoke”, e ndodhur ne Bulevardin e Ri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi te pjeseve te kapitalit 09.09.2011
Vendimi i ortakut te vetem per shitjen e kapitalit 30.04.2013
Dokumenta te ndryshem
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 28.03.2005
Kontrate shitblerje kuota kapitali 12.10.2006
Marreveshje e bashkimit te shoqerive nepermjet perthithjes 07.02.2018
Raport per zmadhim kapitali 20.12.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 27.06.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 09.09.2019
Vendim i ortakut te vetem 16.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve 03.01.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 21.12.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 03.08.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 19.02.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 20.12.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 28.06.2022
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 29.09.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 349 783 592,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 294 769 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 322 230 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 336 169 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 416 758 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 389 632 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 260 525 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 327 594 537,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 99 093 815,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 94 625 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 44 556 208,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 116 456 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 163 252 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:8 723 659 036,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:7 446 320 971,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:6 108 053 906,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 127 588 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 754 400 910,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 158 779 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 158 779 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:4 863 354 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 611 597 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 943 661 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 445 685 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 824 640 926,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 923 491 660,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani