Skip to content

"GENER 2" Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-19 10:16:58
JSON

Tax Registration Number: K58615301M
Administrators: Artila Ulaj, Bashkim Ulaj
Scope: Ne fushen e ndertimi shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, Ujrave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit,rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe cdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit H2 te Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur.Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbutimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi public dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara.Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshate turistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar buferestorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. 4 Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Shoqeria gjithashtu do te kryeje dhe duke mos u kufizuar vetem ne, aktivitetet e meposhtme: - Ngarkim dhe shkarkim te anijeve; Pritje dhe levrim te ngarkesave nga dhe per ne anije; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim, dhe levrim i ngarkesave nga dhe neper anije.- Sipermarrje dhe realizimi i cfaredolloj aktiviteti te ligjshem lidhur dhe ne sherbim te ngarkimit dhe shkarkimit te anijeve ne cdo vendankorim, ne porte. - Sipermarrje, pergatitje dhe realizim i procesit te ngarkimit dhe te shkarkimit te konteniereve, te mjeteve te tjera transportuese, te anijeve, ne interes dhe per llogari te pronarit te anijes, pergjithesisht te mjetit transportues, ne interes dhe per llogari te pronarit te ngarkeses dhe/ose te porositesit te automjeteve/ trenit, anijes apo porositesve te tjere te ligjshem.- Sipermarrje dhe realizim i ndermjetesimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit te mallrave me tren e automjete ne interes dhe per llogari te shoqerise dhe te Porositesve, persona te trete.- Ngarkim dhe shkarkim i trenave;Pritje dhe levrim i ngarkesave nga dhe per ne stacionet e destinuara;Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim dhe levrim i ngarkesave nga dhe per transport hekurudhor dhe tokesor;Sipermarrje dhe reaiizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te treta porositese.Ne fushen e mjedisit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsutencen,sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopubiike te mbrojtjes dhe ose permiresimit si dhe rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknoLogjike si dhe mbetje te cdo lloji tjeter, trajtimi i ujrave industriale, projektimin,mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave si dhe cdo veprimtari qe ka rendesi per shoqerine.Ne fushen e prodhimit.Ne fushen e sherbimeve.Ne fushen e botimeve publikimeve dhe reklamave.Ne fushen e tregtise.Ne fushen e Telekomunikacionit.Ne fushen e Energjise ,aktivitetin e tregetimit me pakice te karburanteve, mbajtjen e depozitave te karburanteve per efekt te aktivitetit te shoqerise per tregetimin dhe perdorimin e karburanteve per shkak te veprimtarise se saj.Qiradhenie, Bar-Restorant, Parkim, kend lojrash, qender argetimi per femije te te gjitha moshave, qender per zhvillim te lojrave sportive dhe jo sportive, zhvillim trajnimesh, kurse argetuese dhe edukative, sherbime pastrimi (perfshire edhe lavazh automjete).
Other Trade Names: "GENER 2"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/07/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 890 940 812,00
Shares: 3
Child Company: I. TIRANA DATACOM, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 07.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L01717020S, me adresë në Tiranë, Kashar, Njësia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 2105, Pasuria Nr. 83/13, Rruga dytësore Tiranë - Vorë, mbikalimi i Rinasit, me administrator Thoma Zbogo. "GENER 2" shpk zotëron 70% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

II. GIZAVESH ENERGY ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L32124008V, me adresë në Tiranë, Rruga, Papa Gjon Pali II-te, ABA Business Center, kati i 7-te, me administrator Vera Feri. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

III. G2 INFRA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.07.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81926005L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.1, Rruga Papa Gjon Pali II-të, Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7, me administrator Gëzim Pani. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

IV. G2 Media, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.11.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K71616017T, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, ABA Business Center, Kati 10- te, Zyra nr 1006, me administrator Andri Kasneci. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

V. ENER - ALB PROJECTS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.08.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K88227301R, me adresë në Lezhe Mamurras MAMURRAS Blloku i Magazinave, Rruga "Superstrada - Fushe Mamurras", Laç, Rrethi i Kurbinit, me likuidator "FILTO AUDITING". Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

VI. G2 INFRA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24/07/2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81926005L, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.1, Rruga Papa Gjon Pali II-te, Ndertesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7, me administrator Gëzim Pani. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

VII. "SUHA T", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L81521046K, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te", Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7-të, me likuidator "FILTO AUDITING". Shoqeria eshte e c’regjistruar. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

VIII. "SUHA K", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.03.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L83921003U, me adresë në Korçë, Rruga 1 Maji, Nr.Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561, me likuidator Qani Kajo. Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 30% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022).

IX. UNDERGROUND PARKING TIRANA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.04.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L21611004F, me adresë në Tirane, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati i 7-te, me administrator Ahmet Ulaj. Shoqëria është e ç’regjistruar nga QKB. "GENER 2" shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022).

X. DRAGOBIA ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K92025004T, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndertese nr. 12, ABA Business Center, Kati i 7 teknik , Kodi Postar 1010, me administrator Nurije Dinaj. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022).

XI. 2Smart Systems, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.08.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT M02019005N, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 7-te, me administrator Enis Bletaj dhe Ledion Liço. "GENER 2" shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femer; Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Leje per shfrytezim materiale inerte -
Leje per perdorim burimi ujor nentokesor (Baseni Ishem) -
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Projekt bashkimi me përthithje.
I. Më datë 19.05.2011, u nënshkrua Projekt Marrëveshja mbi bashkimin nëpërmjet përthithjes të shoqërive "Gener 2" Shpk me Nipt K58615301M (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "ABA Trade" Shpk me Nipt K91607019P (shoqëria e përthithur), dhe shoqërinë “LESKOVA” shpk me Nipt K27924318J (shoqëria e përthithur). Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur "ABA Trade" Shpk dhe “LESKOVA” shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse "Gener 2" Shpk. Shoqëritë që përthithen vlerësohen të prishura pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar". Punonjësit ekzistues të dy shoqërive kalojnë te shoqëria përthithëse.
Ortaku i vetëm i shoqëris përthithëse “GENER 2” pas bashkimit do të jetë Z. Bashkim Ulaj. Pas bashkimit, kapitali i shoqërisë përthithëse “GENER 2” do të bëhet 736.586.172 (shtatëqind e tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.

II. Më datë 07.02.2018, u nënshkrua marrëveshja e bashkimit të shoqërive nëpërmjet përthithjes midis shoqërisë "GENER 2" shoqëria përthithëse dhe shoqërisë "UNDERGROUND PARKING TIRANA" shoqëria e përthithur. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë përthithëse “Gener 2” do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë së përthithur “UNDERGROUND PARKING TIRANA” sh.p.k.
Të gjitha aktivet dhe pasivet, të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur do të transferohen tek shoqëria përthithëse “GENER 2” sh.p.k, e cila do të jetë shoqëria që do të vazhdojë aktivitetin pas përfundimit të procesit të bashkimit. Shoqëria "UNDERGROUND PARKING TIRANA" do të vlerësohet e prishur pa likuidim në fund të procesit.
Duke qenë se shoqëria përthithëse “GENER 2” është 100% ortak i shoqërisë që do të përthithet "UNDERGROUND PARKING TIRANA", ky bashkim nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse.
Changes
Additions: Administratoret e shoqerise jane te pavarur nga njeri tjetri dhe me kompetenca te plota individuale administrimi, me perjashtim te kompetencave te parashikuara ne Nenin 13.2, pika g), te cilat jane vetem kompetenca te Administratorit Bashkim UlajAdministratori ka te drejta te plota vendimarrje ne lidhje me financimin dhe kreditimin e shoqerise "Gener 2"sh.p.k., degeve te saj, shoqerive te lidhura me "Gener 2"sh.p.k., te cilat zoterohen plotesisht apo pjeserisht prej saj brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se Shqiperise, prej cdo banke te nivelit te dyte apo institucioni financiar ne teritorrin e Republikes se Shqiperise apo jashte saj, duke zevendesuar plotesisht Asamblene e Ortakeve ne kete te drejte vendimarrje.Ai ka plotesisht te drejte te vendos ne lidhje me shumen e financimit apo ekspozimit, afatin e kontratave te financimit, normat e interesit, komisionet e 4 ndryshme, garancine qe do te vendoset per garantimin e ketyre financimeve perfshire dhe kolateralet pasuri te luajtshme apo te paluajtshme qe do te vendosen nga shoqeria Gener 2 sh.p.k., deget e saj apo kompanite qe zoterohen prej saj plotesisht apo pjeserisht brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, si dhe cdo kusht te vecante dhe te pergjithshem te parashikuar ne aktet juridike qe do te lidhet nga kompania per kete qellimAi ka te drejta te plota te vleresoje, te vendos ne lidhje me kushtet e marredhenieve kontraktore te kreditimit dhe te nenshkruaj kontratat perkatese qofshin keto kredi kufi afatmesme apo afatshkurtera, te hipotekes, dorezanise, pengut, marreveshjeve siguruese, kontratat per leshimin e instrumenteve financiare si leter kredi apo garanci bankare ne cafredo nivel ekspozimi qe ai e konsideron te nevojshme si dhe te cdo akti tjeter juridik pavarsisht se nuk eshte permendur specifikisht.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center

Address:
1) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndërtesa Nr. 12 ABA Busines Center, Kati i 5 teknik, Kodi Postar 1010, Palester
2) Tiranë, Strukture banimi dhe sherbime 1 deri 17 kat me 3 kat parkim nëntoke në Rrugën e Kosovarëve
3) Kukës, Margegaj, DRAGOBI, Fshati Dragobi, rruga Azem Hajdari, km 19
4) Tiranë, Toptani Shopping Center, Rruga Abdi Toptani, Njësia Bashkiake Nr. 10, Tiranë 1001
5) Korçë, Trebinjë, Ndërtimi i rruges Qukës-Qafë Plloçe, korridori i rrugës Tiranë-Korçë, seksioni 2, nga km 18+000, deri ne km 23+250 përfshirë urën në km 25+093
6) Durrës, Fushë Krujë, Ndërtimi i Rrjetit të Ri Elektrik 20 kv në Fushë Krujë, Fideri 5 dhe Fideri 3, Fushë Krujë
7) Tiranë, Kashar, Magazine dhe Zyra 3 kate + 1 Kat Nentoke) ne adresen Zona Kadastrale 2105, Nr.Pasurie 83/13, Vol.20
8) Tiranë, Kompleks me 5 struktura banimi dhe shërbime (A,B,C,D,E), 1 deri 17 kate me 3 kat shërbim dhe parkim në rrugën Kristo Luarasi (Diga e Liqenit)
9) Tiranë, Berxull, "Magazina COIN", Berxull, Prane "Emigress", Tiranë
10) Vlorë, Objekti "Ndertimi i BY PASS VLORE" me vendndodhje në Lagjen "11 Janari" Pasuria Nr. 6/246, Zona Kadastrale 8605
11) Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Departament Store "Coin Tirana", Kodi Postar 1010
12) Tiranë, Rruga Dervish Hima, Objekt Banimi dhe Shërbimi me 21 kate mbi tokë dhe 4 kate parkim nëntokë.
13) Tiranë, Kryqëzimi i Rrugës "Asim Zeneli" dhe Rruges "Papa Gjon Pali i II-te", "ABA Bussines Center", Kati 20.
14) Shkodër, Velipojë, Rikonstruksion i Rrugës së Velipojës, segmenti Harku i Berdices-Baks, LOT 7 1
15) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2 , Rruga Abdi Toptani, Ndërtim objekti, "Godinë polifunksionale" , 1+7 kat, me 4 kate nëntoke ( 1 kate shërbime dhe 3 kate parkim)
16) Vlore, "Ujesjellesi -Zona e Ujit te Ftohte' dhe Lungomares Rrapi Uji i Ftohte - Shkolla e Marines"
17) Gjirokaster, Cepo, Kardhiq,Sipas Kontrates Nr. 3503/5 Prot., date 31.05.2022 te lidhur me Autoritetin Rrugor Shqipetar me objekt "Ndertim rruga Kardhiq-Delvine, Loti 8-te" [Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpateve] REF-2206-03-15-2022
18) Tirane, Ndertimi i Godines TIP ne RSU Nr.3 (N.2) prane Universitetit Bujqesor te Tiranes
19) Tirane, Sipas Lejes se Ndertimit Nr. Prot G-10622/8., date 08.12.2020 per objektin "Godine Banimi dhe Sherbimi 9,10,11 dhe 12 Kat me 2 kat parkim nentoke" ne adresen ne Rr. Jordan Misja (Mihal Hanxhari)" Tirane, miratuar me Vendimin e kryetarit te Bashkiase Tirane
20) Berat, SKRAPAR, Polican, Sipas Kontrates me Nr.402 Prot date 19.02.2021 te lidhur Bashkine Polican me objekt "Furnizimi me uje i fshatrave Vertop, Bregas, Fushe Peshtan dhe Vodice dhe Rikonstruksioni i vepres se marrjes, depos se Policanit dhe depos se Plirez, Bashkia Polican"
21) Shkoder, Zona e Baks-Rjoll, sipas kontrates se Projektit Publik "Rehabilitimi i Rruges "Shengjin-Baks-Rjoll (13km)" me Reference Kontrate 74 Nr.EBRD/RLRCP/W/2020/2 me Nr.3043, Prot date 03.12.2020 me Investitorin Fondi Shqiptar i Zhvillimit
22) Tirane, Vore, Fiderat e rinj 20 KV te Nenstacionit Vore
23) Vlore, Novosele, Rikonstruksion i Ujesjellesit ne Fshatrat e Njesise Administrative Novosele
24) Vlore, Sipas Kontrates me Nr. 1658 Prot date 29.06.2021 te lidhur me Ujesjelles Kanalizime Vlore Sh.a me objekt "Ndertim KUZ, rrjeti tercial (Lidhje familjare) per UK Vlore"
25) Tirane, Kompleks me 3 Godina banimi dhe sherbimi me 6,7,8,9, 10 dhe 11 kate mbi toke dhe 2 kate nentoke, prane Bulevardit te Ri, Tirane
26) Tirane, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Tirane ne zonen kadastrale 2105
27) Kruje, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Kruje ne zonat kadastrale 3599, 2182, 1475, 1185, 1299, 1934, 1042, 2385, 2795, 3183
28) Tirane, Vore, Per seksionin e Projektit qe prek bashkine Vore ne zonat kadastrale 1006/1699, 1167
29) Delvine, Sipas Kontrates me Nr.3503/5 Prot date 31.05.2022 te lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar me objekt "Ndertim rruga Kardhiq-Delvine Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpateve) REF-22066-03-15-2022

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi te pjeseve te kapitalit 09.09.2011
Vendimi i ortakut te vetem per shitjen e kapitalit 30.04.2013
Dokumenta te ndryshem
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 28.03.2005
Kontrate shitblerje kuota kapitali 12.10.2006
Marreveshje e bashkimit te shoqerive nepermjet perthithjes 07.02.2018
Raport per zmadhim kapitali 20.12.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 27.06.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 09.09.2019
Vendim i ortakut te vetem 16.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve 03.01.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 21.12.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 03.08.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 19.02.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 20.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 28.06.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 294 769 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 322 230 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 336 169 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 416 758 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 389 632 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 260 525 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 327 594 537,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 99 093 815,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 94 625 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 44 556 208,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 116 456 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 163 252 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:7 446 320 971,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:6 108 053 906,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 127 588 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 754 400 910,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 158 779 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 158 779 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:4 863 354 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 611 597 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 943 661 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 445 685 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 824 640 926,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 923 491 660,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/A.Baja