Skip to content

ALBANIAN GREEN ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 13:27:02
JSON

Tax Registration Number: K71624027U
Administrators: Eugenio Rosatto
Scope: a. Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike. b. Projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve për prodhimin e energjisë elektrike dhe infrastruktura e impianteve. c. Kërkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave për prodhimin e energjisë. d. Asistenca teknike, riparime dhe mirëmbajtje e aparaturave për prodhimin e energjisë. e. Import - eksporti, tregtimi me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave që lidhen me kryerjen e aktivitetit të shoqërisë dhe të lejuara nga legjislacioni në fuqi për këtë lloj shoqërie. Për të realizuar objektin e saj, në rastet kur është e nevojshme, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me lejet përkatëse të organeve kompetente.
Other Trade Names: ALBANIAN GREEN ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 21/12/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 100 000
Parent Company / Owner: ESSEGEI S.P.A, një shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar në regjistrin tregtar në Brescia me nr. 05300351003, me seli në Brescia, Piazza Vittoria nr. 9, përfaqësuar nga presidenti i Këshillit Administrativ Z. Aldo Franceschetti (Sipas kontratës së shitjes së kuotave Nr. 807 Rep. Nr. 532, datë 16.02.2007, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 12.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

SALVATORE GRIMAUDO, shtetas italian, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 28.8% te pronesise pasi eshte zoterues te SAN GIORGIO SEIGEN (02790330100), qe eshte zoterues i 50% te kapitalit te shoqerise HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.

BIANCA CERUTTI, shtetase italiane, e datelindjes 1932, pronar perfitues pasi zoteron 33.72% te FRANCESCO QUIRICIO TRUST (95106160104), zoterues i QUIRIS DI FRANCESCO QUIRICIO U (03158360101), zoterues i shoqerise VERDENERGIA (01069270070) – ortak me 50% te kapitalit te HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.

FRANCESCA FASCE, shtetas italian, i datelindjes 1979, pronar perfitues pasi zoteron 33.72% te FRANCESCO QUIRICIO TRUST (95106160104), zoterues i QUIRIS DI FRANCESCO QUIRICIO U (03158360101), zoterues i shoqerise VERDENERGIA (01069270070) – ortak me 50% te kapitalit te HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.

PAOLO FASCE, shtetas italian, i datelindjes 1949, pronar perfitues pasi zoteron 33.72% te FRANCESCO QUIRICIO TRUST (95106160104), zoterues i QUIRIS DI FRANCESCO QUIRICIO U (03158360101), zoterues i shoqerise VERDENERGIA (01069270070) – ortak me 50% te kapitalit te HYDRA ENERGIA (02343630998) - shoqeria meme e ESSEGEI (05300351003). Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.03.2007.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
LEJE PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR SIPËRFAQËSOR -
Legal Cases: I. Më datë 27.11.2012, ortaku i vetëm ka vendosur:

a) Aprovimin e linjës së kredisë me kufi pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania për një vlerë prej 55.200.000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind mijë) lekë e cila do të përdoret për mbylljen e kredisë ekzistuese me kufi prej 40.000.000 (dyzet milion) lekë, sipas kontratës 4180 Rep, 1430 Kol datë 25.11.2009.
b) Të aprovojë linjën e kredisë me kufi prane Intesa Sanpaolo Bank për një vlerë prej 60.000.000 (gjashtëdhjetë milion) lekë.
c) Të aprovojë kontratat e marrëveshjes siguruese mbi të ardhurat e arkëtueshme nga ana e KESH dhe mbi llogarinë bankare të shoqërisë pranë Intesa Sanpaolo Banka Albania.

II. Më datë 23.01.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u aprovua linja e kredisë me kufi pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a., për një vlerë prej 75.000.000 (shtatëdhjetë e pesë milion) lekë, e cila do të përdoret për mbylljen e linjës ekzistuese me kufi prej 55.200.000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind mijë) lekë sipas kontratës Nr. 6052 Rep. Nr.1276 Kol, datë 05.12.2012.

III. Më datë 12.02.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua marrëveshja siguruese mbi makineritë dhe pajisjet si dhe mbi të ardhurat e arkëtueshme nga ana e Kesh sh.a dhe mbi llogaritë bankare pranë Intesa Sanpaulo Bank sh.a.

IV. Më datë 17.06.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos autorizimi i administratorit të shoqërisë Z. Federico Romano dhe në mungesë të tij Z. Giordano Gorini, të realizojnë dhe të nënshkruajnë kontratën e pengut mbi aksionet e shoqërisë. Kjo kontratë pengu është vendosur si garanci për financimin prej 2 000 000 (dy milionë) €, që do të lëvrohet nga Veneto Bank Albania në favor të Essegei S.p.a.

V. Më datë 26.9.2014, me vendim të ortakut të vetëm, u aprovua realizimi i kontratës së kredisë për parapagim faturash me një vlerë prej 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) Lekë pranë bankës Veneto Bank Sh.a. Ortaku i vetëm vendosi të autorizojë administratorin e shoqërisë Z. Federico Romano dhe në mungese të tij Z. Giordano Gorini të finalizojë kontratën e kredisë për parapagim faturash pranë bankës Veneto Bank Sh.a. Gjithashtu, ortaku i vetëm autorizon administratorin e shoqërisë, Z. Federico Romano dhe në mungesë të tij z. Giordano Gorini, të ndjekë zhvillimin e veprimit dhe të nënshkruajë kontratën përkatëse të kredisë si dhe çdo akt tjetër që lidhet me të.

VI. Më datë 25.09.2015, ortaku i vetëm ka vendosur:

a) Miratimin e kontratës së kredisë për parapagim faturash me një vlerë prej 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) Lekë pranë bankës Veneto Bank Sh.a.
b) Autorizimin e administratorit të shoqërisë Z. Federico Romano dhe në mungesë të tij Z. Giordano Gorini, të finalizojë kontratën përkatëse të kredisë. Gjithashtu ortaku i vetëm autorizon administratorin e shoqërisë z. Federico Romano dhe në mungesë të tij z. Giordano Gorini, të ndjekë zhvillimin e veprimit dhe të nënshkruajë kontratën përkatëse të kredisë.

VII. Më datë 28.10.2016, ortaku i vetëm ka vendosur: 1. Të aprovojë rinovimin e linjës së financimit të kredisë me kufi për vlerën 75.000.000 (shtatëdhjetë e pesë milion) lekë pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank sh.a, për shkak të ndryshimit të kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike, duke ia ngarkuar OSHEE sh.a, detyrimin për blerjen e energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme. 2. Autorizimi i administratorit të shoqërisë z. Federico Romano dhe në mungesë të tij z. Giordano Gorini, të negociojë dhe finalizojë rinovimin e linjës së financimit të kredisë me kufi pranë bankës Intesa Sanpaolo Bank sh.a.

VIII. Me date 07.05.2021, me vendim te ortakut te vetem, u aprovua rinovimi i linjes se kredise me kufi per vleren 75.000.000 leke prane bankes Intesa Sanpaolo Bank sh.a. U aprovua vendosja ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Albania te nje barre siguruese te rradhes se pare mbi te arketueshmet qe rrjedhin nga kontrata e shitblerjes se lidhur mes shoqerise Albanian Green Energy shpk dhe FTL sha me qellim sigurimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredia e cituar me lart ne piken.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Abdi Toptani'', Torre Drin, Ap. 61

Address:
Vlorë, Brataj, Lepenicë, HEC - it Smokthinë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 44 406 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 58 837 406,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 48 213 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 38 216 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 78 949 670,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 548 028,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 26 698 793,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 46 131 627,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 53 064 585,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 68 016 028,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 50 115 371,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:260 453 839,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:253 766 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:208 018 620,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:244 266 110,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:320 784 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:185 971 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:227 291 006,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:244 454 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 272 151 592,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 287 473 769,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 246 245 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 235 850 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 298 762 091,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani