Skip to content

'TITAN'SH.P.K Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-08 13:19:09
JSON

Tax Registration Number: K72111004T
Administrators: Refat Mustafaraj
Scope: Tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale, import -eksport. Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te prashikuara nga legjislacioni ne fuqi, mund te kryej çdo operiacion prodhimi , tregtar dhe financiare , qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit.Shoqeria me vendim te administratorit dhe pas miratimit paraprak te asamblese se ortakeve mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo sipermarrje te tjera , si dhe te kryej çdo veprim tregtar qe e konsideron te nevojshme me qellim arritjen e objektit te veprimtarise se saj.Si dhe çdo lloj aktiviteti tregtar i parashikuar nga ligji. Per te realizuar objektin e saj , shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme e te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si dhe te bleje dhe shese ose marre me qira, ndermarrje , dege ndermarrjesh , si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri , ente, konsociume, te themeluara apo ne themelim e siper , qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen qellimeve te shoqerise.Me ne pergjithesi , shoqeria mund te kryej çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/09/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 44 199 025,00
Shares: 1
Child Company: HEC- i BISHNICA 1,2, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 26/11/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82403011S, me adrese ne Tirane, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center) Zyra Nr.5/2, Kati 4-te, me administrator Refat Mustafaraj. 'TITAN'SH.P.K zoteron 45% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center), Zyra Nr.5/2, Kati 4-te

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.04.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit date 02.10.2009
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit date 13.10.2009
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit date 10.02.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 04.11.2011
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit date 20.05.2009
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 05.06.2019
Vendimi i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit date 18.08.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -378 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 21 301 244,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -529 633,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -455 191,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 514 979,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 136 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 61 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 238 169,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 067 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:37 729 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:249 999,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 712 499,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 849 994,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 849 996,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 23 297 621,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2019

Worked By : A.Lala