Skip to content

ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 13:52:09
JSON

Tax Registration Number: K72205005A
Administrators: Arian Tartari
Scope: Tregti, import-eksport, me shumicë dhe pakicë, materiale dhe prodhime të ndryshme, që kane lidhje me industrinë e ndërtimit etj., përpunim, transferim, transport dhe import eksport të lëndëve të para, gjysme të përpunuar, shërbime inxhinierie të të gjitha llojeve, konsulencë teknike, shpime të ndryshme, tunele dhe kanale ujore për studime të inxhinierisë gjeologjike, realizim, ndërtim dhe menaxhim veprash dhe impiantesh në sektorin civil, rrugor etj., projektim, ndërtim menaxhim, shfrytëzim etj.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/04/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: I. SUHA ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82005014R, me adrese ne Tirane, Rruga e Kavajes, Karburanti prane Lidhjes se Shkrimtareve, me administrator Bardhyl Cano. ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 07.04.2022)

II. AE KARDHIQ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/10/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12212015O, me adrese ne Gjirokaster, Cepo CEPUN Fshati Cepun, Gjirokaster, me administrator Arian Tartari. ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. zoteron 97% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 07.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 27.01.2016, me ane te Urdhërit Nr.18 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 1271 Prot., date 08.02.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor "ELVIS SULKUQI", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative mbi aksionet e subjektit debitor Shoqeria ALBAENERGIAPLUS me NIPT K72205005A me administrator Z. Arian Tartari me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Titujve Ekzekutiv/Vendimi Administrative te Denimit me Gjobe Nr.5557, date 16.06.2014.

II. Me date 14.07.2017, me ane te Urdhrit Nr.1709/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11019 Prot., date 19.07.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Justitia, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria "ALBAENERGIAPLUS" sh.p.k me NUIS (NIPT) K72205005A.

III. Me date 12.07.2017, me ane te Urdhërit Nr.1682/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 11024 Prot., date 19.07.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"JUSTITIA", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales ALBA ENERGIA PLUS Shpk me NIPT K72205005A.

IV. Me date 25.07.2017, me ane te Urdhrit Nr.1825/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11670 Prot., date 28.07.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Justitia, u urdherua vendosja e menjehershme e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria "ALBAENERGIAPLUS" sh.p.k me NUIS (NIPT) K72205005A.

V. Me date 10.08.2017, me ane te Urdhërit Nr.1941/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.12316 Prot, datë 17.08.2017, lëshuar nga Shoqeria Përbarimore Justitia, u urdherua venia e menjehershme e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria " ALBAENERGIAPLUS sh.p.k." sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K72205005A

VI. Me date 10.08.2017, me ane te Urdhërit Nr.1931/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.12310 Prot., datë 17.08.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua venia menjehere e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria " ALBAENERGIAPLUS sh.p.k." sh.p.k., pajisur me NUIS ( NIPT) - K72205005A.

VII. Me date 17.10.2017, me ane te urdhrit Nr.5120/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdherua vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “ALBAENERGIAPLUS” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72205005A.

VIII. Me date 27.12.2017, me ane te Urdhrit Nr. 5532/3Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 103 Prot date 05.01.2018, lëshuar nga shoqeria permbarimore Justitia shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore Shoqeria ALBAENERGIAPLUS sh.p.k me Nipt K72205005A.

IX. Me date 30.01.2018, me ane te urdhrit Nr.245/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdherua vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “ALBAENERGIAPLUS” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72205005A.

X. Me date 10.09.2018, me ane te urdhrit Nr.1385/7-0395-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit subjektit “ALBAENERGIAPLUS” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72205005A dhe Arian Tartari, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XI. Me date 18.09.2018, me kerkese te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar meqenese kompania nuk parashikon te kryeje aktivitet per nje periudhe kohore te afert. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

XII. Me date 11.10.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1385/15 Prot, leshuar nga shoqeia permbarimore Kodra Bailif Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit, shoqeria Alba Energia Plus Shpk me NUIS (NIPT) K72205005A dhe Arian Tartari, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

XIII. Me date 05.12.2018, me ane te Urdherave leshuar nga Shoqeria Permbaruese DE NOVO sh.p.k, Nr. 339/6 Prot., Nr. 336/7 Prot., Nr. 333/7 Prot., Nr. 329/6 Prot., Nr. 332/7 Prot., Nr. 338/7 Prot., Nr. 337/7 Prot., Nr. 334/7 Prot., Nr. 331/6 Prot., dhe Nr. 335/6 Prot., u urdherua: 1."Vendosja e sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e debitorit shoqeria ALBAENERGIAPLUS sh.p.k.sh.p.k me administrator Arian Tartari me NUIS (NIPT)- K72205005A si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksionet/kuotat duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte. 2. "Vendosja e sekuestros konservative ne te tjera aksione/kuota te cilat zoterohen nga pala debitore Arian Tartari ne shoqerite e tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar.

XIV. Me date 26.12.2018, me ane te Urdhrit Nr. 332/17 Prot, Nr.0069-18 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 58Prot date 04.01.2019, shkresës Nr. 331/16 prot Nr. 0068-18 Regj, datë 26.12.2018 l protokolluar ne QKB me Nr. 15 Prot datë 03.01.2019, shkresës Nr. 333/17 Prot, Nr. 0070-18 Regj datë 26.12.2018, protokolluar ne QKB me Nr . 17 Prot, datë 03.01.2019, shkresës Nr. 329/16 Prot Nr. 0066-18 Regj datë 26.12.2018, protokolluar ne QKB me Nr. 16 Prot datë 03.01.2019, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “De Novo”shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit Shoqëria “ALBAENERGIAPLUS”shpk Nipt K72205005A me administrator Arian Tartari, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.Heqjen e masës së sekuestros konsvervative ne të tjera kuota/ aksione të cilat zotërohen nga pala debitore Arian Tartari, në shoqëritë e tjera të regjistruara.

XV. Me date 26.12.2018, me ane te Urdhrit nr. 337/17Prot., nr. 0074-18, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj protokolluar nga QKB me nr. 186Prot., datë 07.01.2019, dhe shkresën nr. 334/17Prot., nr. 0071-18, datë 26.12.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj protokolluar nga QKB me nr. 185Prot., datë 07.01.2019 dhe shkresën nr. 336/17Prot., nr. 0073-18, datë 26.12.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj protokolluar nga QKB me nr. 187Prot., datë 07.01.2019, u urdherua QKB për: “Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “ALBAENERGIAPLUS” shpk me Nipt K72205005A, me administrator Arian Tartari si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”.

XVI. Sipas Urdherave te leshuar nga Shoqeria Permbaruese DE NOVO sh.p.k, Nr. 29/4 Prot. Nr. 0072-18 Regj., date 14.1.2019, Nr. 30/4 Prot. Nr. 0075-18 Regj., date 14.1.2019, Nr. 31/4 Prot. Nr. 0076-18 Regj., date 14.1.2019, u urdherua heqja e sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e debitorit shoqeria ALBAENERGIAPLUS sh.p.k.sh.p.k me NUIS (NIPT)- K72205005A si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajes, Karburanti te Lidhja e Shkrimtareve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.04.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje e pjeseve te kapitalit date 06.02.2009
Kerkesa per pezullimin e aktivitetit date 18.09.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -268 488,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -258 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -665 000,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani