Skip to content

KLENIS sh.p.k Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-26 11:12:33
JSON

Tax Registration Number: K72208032M
Administrators: Durim Koçi
Scope: Shoqeria do te kryeje veprimtari ne fushen e menaxhimit per shfrytzimin dhe rritjen e kapaciteteve te prodhimit te energjise elektrike. Veprimtari te tjera ne drejtim te marketingut te burimeve financiare per trajtimin e energjive alternative dhe te investimeve financiare.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/05/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: HENZ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 26.02.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91502021A, me adrese Tirane, Rruga e "Kavajes", Kompleksi Square 21, Faza 1, Shkalla 4, Kati 6, Apartamenti 2, me administrator Joani Rapo. ILIRIADA zoteron 92% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: I. Me date 24.12.2011, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 07.11.2013, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

III. Me date 10.12.2013, me ane te Urdhrit Nr.2925 Prot., Nr.369 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga dorëzanesi z.Bujar Kodra.

IV. Me date 31.01.2022, me ane te Urdhrit Nr.73 Prot., Nr.369 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k., u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative aksionet e Bujar Kodra qe zoteron ne masen 28.13% te kuotave te kapitalit fillestar ne shoqerine “KLENIS” SHPK me NIPT-K72208032M, te bllokuar me ane te urdhrit Nr. 2925 Prot., datë 10.12.2013, te shoqerise permbarimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Hamid Shijaku, Pallati 42, Shkalla 1, Ap.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.04.2022
Akti i themelimit
Vendimi per pezullimin e aktivitetit date 24.12.2011
Kontrate dhurimi kuotash date 29.11.2013
Kontrate shitblerje date 27.03.2018
Kontrate shitje date 01.12.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per aktivizimin e shoqerise date 07.11.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -447 104,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 1 400 000,00
Worked By : A.Lala