Skip to content

MC Networking Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-03 11:26:32
JSON

Tax Registration Number: K72223007O
Administrators: Endri Meksi
Scope: Tregti me pakice dhe shumice te kompjuterave,aksesoreve te ndryshem kompjuterik , aksesore te ndryshem elektronike , aksesore te ndryshime te informatikes, sherbim interneti me shumice dhe pakice ,sherbim interneti me fiber optike , sherbim interneti me ADSL 2+ , sherbim interneti me Wireless , sherbim voip brenda dhe jashte shqiperise,sherbim voip me shumice dhe pakice , sherbim mirembajtje servera Linux, Unix dhe MS Windows,sherbim hosting,shdrbim dhenie servera me qera,sherbim ndertim website,sherbim mirmbajtje website,sherbim design website , sherbime te ndryshme grafike , sherbim programim website ne te gjitha gjuhet e programimit , sherbim rregjistrim domain perfshi edhe kombetaret (.al) , sherbim transmetimi video , sherbim transmetimi IPTV , sherbim streaming , sherbim servera per streaming, sherbim per reklama online , istalime te rrjeteve me fibra optike , mirembajtje te rrjeteve me fibra optike , sherbime mirmbajtje dhe konfigurime komplekse te routerave Cisco , Mikrotik , Vyatta , Juniper, programim programesh si dhe mirembajtjen e tyre ,sherbime te ndryshme informatike. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Ndertim rruge, autostrada etj. Ndertim ujesjellesa, gazsjellesa, etj. Punime germimi ne toke etj. Ndertim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtje te tyre. Ndertim sinjalistike rrugore jo ndricuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Import -eksport te materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve si materiale ndertimi, hidrosanitare, elektrike, elektronike, hidraulike, makineri industriale te te gjitha llojeve. Import-eksport materiale dhe pajisje te te gjitha llojeve. Monitorim i medialeve online, monitorim i shtypit te shkruar. Istalim dhe menaxhim i pajisjeve fiskale dhe sistemeve pos, ndertim software komunikimi per pajisje fiskale dhe sisteme pos, shitje dhe suportim i pajisjeve fiskale dhe sistemeve pos. Organizim eventesh, me modele apo me teknologji, per muzike, pikture, art, etj. Import dhe tregti e kiteve te testimit, maskave per fytyren dhe çdo product tjeter mjekesor. Ndertim i platformave OTT/IPTV, mirembajtje platforme OTT/IPTV, transmetim ne OTT/IPTV. Tregetimi i ambjenteve te perbashketa te punes si dhe faciliteteve te biznesit. Bar - Kafe.
Other Trade Names: MCN
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13/09/2007
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 82 300 000,00
Shares: 1
Child Company: Moligix, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L71807031Q, themeluar me 06.06.2017, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjeter Bogdani, Nr. 3 dhe me përfaqësuese ligjore Dhurata Meksi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 03.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Pjeter Bogdani, godina nr 3

Address:
1.Tirane, Rruga "Hoxha Tahsim", P.288, Sh.3, kt.1, Ap.30, pasuria nr.7/4+3-30/2, ne Zonen Kadastrale 8140, Vol.17, faqe 246
2. Tirane, Farke, Rruga Lundër, Kodra e Derhemëve, Nr.2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.02.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 08.01.2008
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 20.06.2011
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 30.06.2012
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 29.07.2013
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 26.06.2014
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 28.06.2015
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 12.12.2016
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 29.06.2018
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 05.01.2021
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 12 966 523,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 311 914,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 76 349 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 708 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 902 704,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 910 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 087 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 731 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 982 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 2 789 404,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -61 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:496 115 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:628 332 227,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:419 589 326,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:327 403 953,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:174 594 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:64 067 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 68 467 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 49 617 048,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 47 549 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 37 815 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 6 083 011,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani