Skip to content

UDHA (Ish "VLLAZNIA NDERTIM I.S")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 08:16:54
JSON

Tax Registration Number: K77524909Q
Administrators: Arben Çela
Scope: Projektimi, ndertimi i veprave civile, industriale, turistike,bujqesore,kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to,punime restaurimi, ndertime rrugore,mirembajtje rutine dhe dimerore e rrugeve te te gjithave kategorive, vepra arti, hekurudhore, hidroteknike,impiante te trajtimit te ujit, mbeturinave, punime mbrojtese, topogjeodezike. Prodhimi dhe tregtimi materialeve te ndertimit. Hapja e pikave te fraksionimit te zhavorreve. Prodhimi i betoneve dhe asfaltobetoneve. Import-eksport dhe tregti me shumice dhe pakice i te gjithe llojeve te mallrave industriale ,ushqimore, bujqesore, metale, duralumin, elektroshtepiake. Servis, parking, transport mallrash dhe pasagjeresh. Import - eksport dhe shitje te pajisjeve hidrosanitare, pllakave dhe materialeve hidraulike per perdorim civil dhe industrial. Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar ne shitje , qiradhenje, riparime, blerje, rimarje te pasurive te patundshme ne Shqipëri. Aktivitet ne fushen e turizmit, hotelerise, bar, restorant, internet - kafe. Import - eksport, makineri e pajisje transporti, pjese kembimi per makineri dhe pajisje te ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve , tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryej çdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesor te shoqerise ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Sherbime pastrim dhe mirembajtje ambjentesh sherbimi, zyrash, lokalesh etj.Transport mbetjesh nga ndertimet dhe prishjet (perfshire dhera te germuara ne zona te kontaminuara).
Other Trade Names: "UDHA" sh.p.k
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29/05/2007
District: Burrel
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 18 892 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Diber Burrel Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31,Eskavator me zinxhir tip Liebherr/Tip R 922 Viti 1997
2. Diber Burrel Eskavator CAT me targa MT 3197 A
3. Diber Burrel Kamion Benz, MT 3126 A
4. Diber Burrel Kamion Borepastruese tip Benz me targa MT 3124 A
5. Diber Burrel Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Koke terheqese Volvo me targe AA 286 AJ
6. Diber Burrel Lagjia Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Kamionçine tip Benz 814 me targe AA 251 HE
7. Diber Burrel Eskavator me zinxhir tip SAMSUNG
8. Diber Burrel Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertese nr.31, Gjysem Rimorkio tip Crane Fruehauf me targe AFR 877
9. Diber Burrel Kamionçine Benz, MT 3129 A.
10. Diber Burrel Eskavator me zinxhir tip HITACHI 16 ton
11. Diber Burrel IVEKO BORPASTRUESE, MT 3419 A
12. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Trajler malli me targe AAR 339
13. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Kamion Borepastruese tip Benz me targe AA 138 IO
14. Diber Burrel BURREL Fadrome tipi 2CX, J.C.B
15. Diber Burrel Fadrome tipi C.A.T
16. Diber Burrel Kompresor ajri tip ATLAS COOPER
17. Diber Burrel BURREL Sharra per prerje asfalti tip I.R.S10
18. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Kamion Borepastruese tip Benz me targe AA 137 IO
19. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Eskavator me zinxhir tip Liebherr/tip R 922 viti i prodhimit 1996
20. Diber Burrel BURREL Eakavator me zinxhir tip HITACHI 22 ton
21. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertese nr.31, Terheqes ti Scania me targe AA 842 UI
22. Diber Burrel BURREL Kamion SKANIA , MT 3390 A
23. Diber Burrel BURREL Kamion Borepastruese tip Renault me targa MT 3127 A
24. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Kamion Borepastruese tip Man me targe AA 136 IO
25. Diber Burrel BURREL Kamion Benz, MT3125 A.
26. Diber Burrel BURREL Minieskavator me zinxhir tip J.C.B
27. Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Qamil Xhika, Ndertesa Nr.31, Eskavator me zinxhir tip Liebherr/tip R 934 viti i prodhimit 2001
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 28.06.2021, me ane te shkresës Nr. 761/4Prot., për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve , Rajoni Verior, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin subjektit “UDHA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K77524909Q.

II. Me date 26.11.2021, me ane te shkresës nr. 761/8 Prot, të Drejtorisë se Pergjithshme të Tatimeve (Rajoni Verior), “Kerkese per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit UDHA sh.p.k, me NIPT- K77524909Q, te vendosur me shkresen Nr.761/4 Prot., datë 28.06.2021. Subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Burrel, Lagjia Pjeter Budi

Address:
I. Diber Burrel Lagjja "Drita", Kantier ndertimi , Zona Kadastrale 1326, Nr pasurie 3/336
II. Tirane Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Abdyl Matoshi, Rezidenca Inetrnacional (ICE), NR.08

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2023
Statuti i Shoqërisë
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On goingTransaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 71 701 981,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 49 695 884,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 25 583 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 57 232 853,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 423 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 16 342 804,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 20 264 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 12 257 531,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 842 999,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 9 044 328,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 413 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:657 078 279,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:702 858 626,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:427 675 974,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:403 210 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:223 963 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:169 964 512,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:173 790 056,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:131 552 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 150 565 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 156 914 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 27 132 500,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani