Skip to content

SAN LEON DURRESI B.V (Ish Island International Exploration B.V.)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 10:25:38
JSON

Tax Registration Number: K81421014P
Administrators: Oisin Fanning, Ledi Leka
Scope: Të eksplorojë dhe kërkojë naftë, gaz, hidrokarbure etj
Legal Form: Zyrë përfaqësimi
Foundation Year: 21/02/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Holande
Initial Capital: 10 154 700,00
Parent Company / Owner: San Leon Durresi BV, nje shoqeri e themeluar ne daten 29.06.2007 dhe e regjistruar ne regjistrin tregtar te Hollandes ne daten 02.07.2007, e organizuar sipas ligjeve te Hollandes, me numer regjistrimi 28116726, me adrese ne The Ronge 16, 1852 XB, Heiloo, Hollande, me administrator Cornelis Aernout den Boer.
San Leon Durresi BV zoterohet nga nje shoqeri e huaj San Leon Energy Public Limited Company, me adrese ne Dublin 2, Irlande (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Hollandes deri me date 12.03.2022)

Subjekti nuk ka regjistruar te dhena per pronaret perfitues
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Ne date 15.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri ne pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

Sipas shkresës Nr. 5185, datë 14.02.2023 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua vendosja e mases se sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ SAN LEON DURRESI B.V” Zyrë perfaqësimi, pajisur me NUIS (Nipt)- K81421014P, me perfaqësues ligjor Oisin Fanning. Vendosja e kësaj mase synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Additions: *Kapitali i shoqërisë është 90.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 07.04.2023 sipas BSH (1 euro = 112.83 All.

Z. Oisin Fanning si Perfaqesues Ligjor i San Leon Durresi (me titullin "Drejtor") qe ka kompetencen per te kryer te gjitha veprimet per llogari te San Leon Durresi BV ne lidhje me zyren e saj perfaqesuese ne Shqiperi, NUIS K81421014P.

Ledi Leka si administrator me fuqi dhe autoritet te plote per te gjitha llogarite bankare te San Leon Durresi BV - Zyra Perfaqesuese ne Shqiperi, NUIS K81421014P, banka ose institucione bankare ne Republiken e Shqiperise.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Mustafa Matohiti, Nr.4, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani