Skip to content

G.S.S Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-01 13:16:50
JSON

Tax Registration Number: K81604017G
Administrators: Danilo Bergamin Stocco
Scope: Objekti i shoqërisë do të jete: Mirëmbajtja e impianteve elektrike, telefonike, radiotelefonike, televizive ose të ngjashëm, si edhe të kabinave të tensionit të larte dhe të ulet, të aparaturave të ndryshme të impianteve të jashtëm të ndriçimit, të impianteve të mbrojtjes kundër shkarkimeve atmosferike, të linjave telefonike të brendshme ose të jashtme në vepra të ndërlidhura, impianteve kundër zjarrit, impianteve kundër qarqeve të shkurtra, shpërndarjen e linjave e përpunimin e të dhënave si edhe të kuadrove elektrike të komanduar dhe të shpërndarë, kuadro për automatizimin industrial, ndërtime civile si edhe çdo aktivitet i lidhur me to. Mirëmbajtja e impianteve termohidraulike, të kondicionimit dhe të termoventilimit, të depurimit të ujit të pishem, impianteve të ngritjes dhe çdo aktivitet tjetër i lidhur me te. Blerje shitje tokash, administrim ndërtesash antike dhe urbane, me qellim përdorimi civil, apo përdorim tregtar, artizanal apo industrial, sportiv apo turistik kudo. Prodhimi, transportimi dhe shpërndarja si edhe shitja e energjisë elektrike dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me te. Tregtimi me shumice dhe me pakice, importimi dhe eksportimi i impianteve kundër zjarrit, 2 televizor me qark të mbyllur, impiante alarmi dhe materiale elektrike, termohidraulike, hidrosanitare dhe telefon, materiale ndërtimi dhe gjithçka tjetër lidhur me to. Përfaqësim dhe konsulenca për projektim ndërtimesh civile, industriale, tregtare, rurale si edhe të gjitha impiantet teknologjike për drejtimin teknik të punimeve, çdo aktivitet tjetër lidhur me to. Kërkim dhe zhvillim për llogari të te treteve, lidhur me energjinë alternative dhe të rinovueshme, përfshirë këtu centralet hidroelektrike, të erës, solar dhe fotovoltaike. Krijim dhe menaxhim ekspozitash apo panairesh për produkte të ndryshme si industriale dhe ushqimore. Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri etj. Tregtim, import-eksport me shumice e pakice të artikujve industriale, blegtoral, ushqimor etj. Operacione tregtare e komisionere të ndryshme të çdo lloj malli. Tregtim, Import - Eksport me shumice e pakice të artikujve të konsumit të gjere e ata blegtorale. Transport udhëtarësh e mallrash, kombëtare e ndërkombëtare. Shoqëria mund të kryej aktivitete të tjera të lidhura ose plotësuese me ato të parat dhe çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për qëllimin shoqëror, rezulton se është e drejte dhe bazuar në ligj dhe si e tille duhet pranuar. Prodhim dhe montim makinerish për llogari të saj apo të te treteve.
Other Trade Names: G.S.S
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV
Foundation Year: 01.04.2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 11 795 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Rruga Don Bosko, Pallati Grapshi 6/2, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 32 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -970 688,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 870 201,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 140 785,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 863 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 717 784,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 6 566 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 7 221 881,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:551 651,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:430 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 861 525,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016