Skip to content

Seman Sunpower (ish "HYDRO-VALBONA")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-18 10:24:00
JSON

Tax Registration Number: K81722018P
Administrators: Irida Matlija
Scope: Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi dhe studimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme, si dhe i Nenstacioneve e Linjave te Transmetimit TU dhe TL. Ndertimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme.Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit.Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar.Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike.Operator i sistemit te transmetimit per te kryer aktivitetin e transmetimit te energjise elektrike dhe te dispegerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit te energjise elektrike sipas kerkesave te konsumit, ne nivel kombetar. Shperndarjen, transports e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit, te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.
Other Trade Names: SSP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13/07/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: I. “"MAX ENERGY"”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31/07/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L77003205H, me adrese aktuale në Tirane Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 2, Kt.9, Ap.21, dhe me administrator Renis Haxhia. “Seman Sunpower” zotëron 17% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.04.2024)

II. “AGE SUNPOWER”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31/05/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73015401Q, me adrese aktuale në Fier Topoje Gryke, Njesia Administrative Topoje, Fshati Gryk, Pasuria me Nr. 55, në Zonën Kadastrale 2308, dhe me administrator Marjol Çala. “Seman Sunpower” zotëron 49% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.04.2024)

III. “Fshat”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 22/09/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L68323701A, me adrese aktuale në Shkoder Kelmend Fshati Tamare, Ndertesa e HC Fshat, dhe me administrator Sadik Llapashtica. “Seman Sunpower” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.04.2024)

IV. “SEA SOLAR ENERGY”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29/11/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12403011N, me adrese aktuale në Tirane, Rruga Viena, Nr.3, dhe me administrator Brien Hajdari. “Seman Sunpower” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.04.2024)

V. “SEMAN EOLIK”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/01/2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L92518402I, me adrese aktuale në Fier Topoje Gryke "Pasuria me Nr. 558" në Zonën Kadastrale 3358, Fshati "Gryke", Njësia Administrative Topoje, Bashkia Fier, Shqipëri, dhe me administrator Drino Duka. “Seman Sunpower” zotëron 49% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.04.2024)

VI. “WINDSBAB”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 30/03/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82810402A, me adrese aktuale në Fier Topoje Gryke Pasuria me Nr. 558, në zonën kadastrale 3358, dhe me administrator Brien Hajdari. “Seman Sunpower” zotëron 49% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.04.2024)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me datë 07.06.2012, u vendos pushimi i përkohshëm i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 17.01.2016, u vendos aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Changes
Additions:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Fotovoltaike):
Licencë Nr. 404, Seria P18K, Vendim i Bordit të ERE Nr. 86 datë 20.04.2018

Address:

Seat:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, (Pedonalja e Tiranes), ndertesa Eurocol perballe Kalase se Tiranes, kati 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shit-Blerje Kuotash datë 08.01.2016
Kontratë Shit-Blerje Kuotash datë 10.09.2017
VENDIM Nr. 86, Datë 20.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË (SHEQ MARINAS) ME FUQI TË INSTALUAR 2000 KW
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 13 815 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 855 972,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 026 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -6 967 587,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 576 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 513 313,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -718 810,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -42 436,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -103 456,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -350 198,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -324 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -846 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -41 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:57 595 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:53 491 286,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:57 256 100,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:50 948 968,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:19 719 943,00
Worked By : P. Nikolli