Skip to content

ALEAT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-06-14 14:02:04
JSON

Tax Registration Number: K82018015V
Administrators: Martin Mata; Antoine, Jean, Gaston Grenier; Mathias, Jacques, Loius Lajotte; Selena Kaba
Scope: Zbatimin e konçesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të identitetit dhe pasaportave elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të identitetit dhe të pasaportave elektronike në Shqipëri, ashtu siç përcaktohet në marrëveshjen përkatëse të konçesionit të lidhur ndërmjet grupimit (Morpho (ish Sagem Sécurité) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve) dhe Ministrisë së Brendshme (“Marrëveshja e Konçesionit”), marrëveshje e cila do t’i kalohet shoqërisë në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj dhe në mënyrë të veçantë të Marrëveshjes së Konçesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
- Punime ndërtimi dhe rehabilitimi;
- shërbime komunikimi dhe IT;
- Shërbimi i transmetimit të të dhënave;
- Ngritja e një rrjeti zyrash aplikimi në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe/ose jashtë saj për marrjen e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes së Konçesionit;
- Përpunimi i të dhënave, printimi i 2 dokumenteve të identitetit dhe lëshimi i këtyre dokumenteve aplikuesve;
- Shërbimet e Identitetit Digjital (përfshirë shërbimet e autentikimit, kushtet për të përfituar shërbimin dhe nënshkrimin elektronik të kualifikuar) nëpërmjet Platformës E-Trust;
- Shitblerjen e pajisjeve kompjuterike (hardware), të programeve (software) dhe të pajisjeve të tjera përkatëse dhe aplikacionet e teknologjisë së informacionit (IT) për përmbushjen e Marrëveshjes së Konçesionit, si edhe shërbimet përkatëse që iu ofrohen nga shoqëria përdoruesve fundorë;
- Transferimin ndërkombëtar të mallrave me përdorim te dyfishtë;
- Shërbime transporti;
- Trajnime.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/08/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi; France
Initial Capital: 619 750 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. Idemia Identity & Security France (ish-"Safran Identity & Security (ish-Morpho (ish-Sagem Securite)), një shoqëri anonime, e regjistruar në regjistrin tregtar të Parisit me nr. 440 305 282 R.C.S Nanterre, e përfaqësuar me prokurë nga Z. Ilir Johollari. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë ALEAT Shpk, datë 18.08.2008)

II. Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve, një organizatë jofitimprurëse, e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Delaware në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në adresën: 14 East 60 Street, Suite 407, New York, NY 10022 USA dhe me zyrë përfaqësimi në Rr. Dëshmorët e 4 shkurtit, Green Park Complex, Tower 2, 11 Floor, Post office Box 1731, Tiranë, Shqipëri përfaqësuar me prokurë nga z. Aleksandër Sarapuli. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë ALEAT Shpk, datë 18.08.2008)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023

JEAN-ALAIN JOUAN shtetas francez, i datelindjes 1954 dhe mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit IDEMIA GROUP me numer regjistri 533960407 (shoqeri meme e Idemia Identity & Security France)

Aleksander Sarapuli shtetas shqiptar, i datelindjes 1963 - Perfaqesues ligjor qe nga data 18.08.2008 i FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN NDERM me NIPT J61910022J

Martin Mata shtetas shqiptar, i datelindjes 1966 - Perfaqesues ligjor qe nga data 18.08.2008 i FONDIT SHQIPTARO AMERIKAN NDERM me NIPT J61910022J
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 4
Male/Female: 3 M/1 F
Number of Employees: Shoqeria ka 327 punonjës më 31 Dhjetor 2021
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga “Gramoz Pashko”, Godina Solid Construction “Duplex Zyra”, 01/kati 1+5.00 Mezanine 2+7.60, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë, Shqipëri”. 1001

Address:
Tirane, Rruga “Gramoz Pashko”, Godina Solid Construction “Duplex Zyra”, 01/kati 1+5.00 Mezanine 2+7.60, Njesia Administrative nr. 2, Tirane, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Vendim I asamblese se ortakeve (2008)
Vendim I asamblese se ortakeve (2011)
Vendim I asamblese se ortakeve (2012)
Vendim I asamblese se ortakeve (2013)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 731 259 875,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 633 740 814,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 498 836 828,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 271 316 967,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 505 746 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 643 230 823,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 65 227 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 628 298 901,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 198 741 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 192 977 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 550 013 332,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 227 397 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 517 542 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 65 227 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -51 147 674,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:5 554 972 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:6 544 404 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:6 144 875 199,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 971 768 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 166 780 004,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 230 713 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 113 889 724,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 532 782 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 514 041 291,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 656 919 043,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 097 563 392,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 5 267 884 775,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 6 580 168 602,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 3 833 257 200,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani