Skip to content

ENERGJI ASHTA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 13:27:17
JSON

Tax Registration Number: K82417005V
Administrators: Peter Stelzer, Peter Loidl
Scope: Qëllimi i shoqërisë do të jetë projektimi, financimi, ndërtimi, zotërimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe transferimi i një projekti të ri për hidrocentral në Ashte, Republika e Shqipërisë, në përputhje me Marrëveshjen e Konçesionit në lidhje me Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Zotërimin, Vënien në Punë, Mirëmbajtjen dhe Transferimin e një Projekti të Ri për Hidrocentral në Ashte, Republika e Shqipërisë, lidhur në shtator 2008 midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Shqipërisë (Autoriteti Kontraktues) dhe VERBUND AG (e emëruar më parë Osterreichische ElektrizitatsëirtschaftsAktiengellschaft) (Konçesionari). Për arritjen e qëllimit të saj, shoqëria e projektit mund të kryejë çdo aktivitet projektimi, financimi, ndërtimi, funksionimi, mirëmbajtjeje apo çdo aktivitet tjetër në lidhje me to, veçanërisht blerje truallit, lidhjen e çdo kontrate (përfshirë kontrata financimi, marrëveshje për tregtimin e energjisë, marrëveshje interkonjeksioni), të aplikojë për çdo liçencë, leje, autorizim, çertifikim e të tjera të ngjashme, përfshi liçencën për aktivitetin e prodhimit, furnizimit dhe tregtimit të energjie elektrike dhe çdo liçence tjetër në sektorin e energjisë elektrike, zotërimin dhe disponimin e çdo prone të luajtshme ose të paluajtshme dhe pasurive të tjera, si dhe çdo veprim tjetër në lidhje me ose në mbështetje të qëllimit të shoqërisë. Për arritjen e qëllimit të saj, shoqëria mund të themelojë shoqëri të kontrolluara të ndërmarrë çdo aktivitet tjetër ndihmës dhe të nevojshëm për arritjen e qëllimit të Shoqërisë së Projektit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ENERGJI ASHTA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/12/2008
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri
Initial Capital: 12 460 176 500,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Ashta BetiligungsVerwaltung GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar sipas së drejtës austriake, me numër regjistrimi 356155 h në regjistrin e firmave në gjykatën tregtare të Vjenës, me seli në Vjenë, në adresën: A1010 Vienna (Sipas kontratës së kalimit të kuotave me kontribut në natyrë, datë 23.05.2011, të dorëzuar në QKB)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Vau Dejës, SPATHARE, Hidrocentrali i Ashtës, fshati Spatharë, Bushat, Bashkia Vau i Dejës, Rrethi Shkodër

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 929 653 643,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 896 008 806,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 563 812 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -97 941 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 525 144 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -291 775 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 510 896 846,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 238 764 458,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -813 096 217,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 882 722 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -7 501 240 738,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -85 753 250,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -215 434 059,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -38 456 580,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 2 070 032,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 942 133 476,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 300 441 666,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 449 324 459,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 503 899 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 346 940 852,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 473 364 421,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 259 627 916,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 958 300 038,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 674 733 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 764 505 163,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 3 122 332,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani