Skip to content

47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S ( ish "47 EK 79") ( shoqeria e perthithur "ILIRIADA P.K.S")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-08 07:59:43
JSON

Tax Registration Number: K82422001O
Administrators: Kujtim Çela
Scope: Projektim, supervizion, kolaudim. Në këto objekte; Arkitektonike, urbanistike, konstruksione, hidroteknike, ujësjellës, kanalizime, rrugë, ura tunele, social ekonomike, mjedis, gjeoteknike, topografike, elektrike.
Other Trade Names: 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/12/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 200 000,00
Shares: 200
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 01.03.2010, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua pezullimi i aktivitetit nga data 01.03.2010 deri më 31.12.2010 (deri në pajisjen me liçensë nga Ministria e Punëve Publike e Transportit dhe e Telekomunikacionit). Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 17.03.2010, me vendim të ortakut të vetëm, u rifillua aktiviteti i shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Bashkimi me përthithje

Më datë 30.03.2010, u nënshkrua Projekt Marrëveshja mbi bashkimin me përthithje të shoqërive "47 EK 79" sh.p.k me NIPT K82422001O, në cilësinë e shoqërisë përthithëse dhe shoqërisë "ILIRIADA P.K.S" shpk me NIPT J72202003O, shoqëria e përthithur. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur “ILIRIADA P.K.S” Shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse “47 EK 79” Shpk. Shoqëria që përthithet vlerësohet e prishur pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar".

Kapitali i shoqërisë “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” pas bashkimit do të jetë i barabartë eme shumatoren e kapitaleve themeltare të dy shoqërive. Në total kapitali do të bëhet 200.000 (dyqind mijë) lekë.
Dy ortakët e vetëm e shoqërive para bashkimit, Eduart Çela dhe Kujtim Çela, do të jenë ortakë në shoqërinë e re pas bashkimit me 50% të kuotave të kapitalit secili.
Realizimi i bashkimit të shoqërive nuk do të cënojë asnjë të drejtë dhe nuk do të ketë asnjë pasojë negative ndaj punëmarrësve të shoqërisë së përthithur apo asaj përthithëse pasi ngelen në fuqi kontratat e punësimit të realizuara nga shoqëritë respektive.

IV. Më datë 04.05.2016, me anë të urdhërit Nr. 227/5 Prot, Nr. 227 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Private Kozeta Caka të Zyrës Përmbarimore “KOZETA CAKA “, u kërkua vendosja e Sekuestros Konservative mbi kuotat e palës debitore “47 EK 79 & Iliriada PKS “ shpk mos kryerjen e asnjë veprimi që mund të tjetërsojë asetet e shoqërisë, deri në një urdhër të dytë, për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 2092 Akti, dt. 05.04.2016, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

V. Më datë 10.11.2016, me anë të urdhërit Nr. 227/106 Prot, Nr. 227 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 9554 Prot., datë 10.11.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private "Kozeta Caka", u urdhërua heqja e bllokimit të vendosur pranë regjistrit mbi palën debitore të shoqërisë “47 EK 79 & Iliriada PKS “ shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, godinë e re 12-kate, apartamenti 8/3, pranë Cirkut Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit
Vendimi per pezullim aktiviteti 01.03.2010
Raporti i lidhur me bashkimin dhe Projekt marreveshja e bashkimit me perthithje 30.03.2010
Kontrate shitje kuotash 30.10.2012
Kontrate dhurimi 27.01.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 784 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 503 681,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 684 304,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 144 492,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 089 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 498 949,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 10 444 692,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 189 819,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 899 775,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 263 355,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 368 724,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 8 727 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 8 539 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:20 990 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:26 830 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:27 589 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:59 049 682,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:48 163 700,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:109 076 808,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:80 199 399,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 97 586 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 55 909 805,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 36 876 949,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 35 668 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 35 588 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 71 416 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja