Skip to content

S I L V E R
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-08-25 09:03:36
JSON

Tax Registration Number: K88010301S
Administrators: Alma Balani
Scope: Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe gjelberimit : Projektime,kolaudime dhe supervizime.Sherbime publike,Pastrim i siperfaqeve urbane. Kryerja e sherbimeve funerale, organizimi i veprimtarive perkujtimore te cdo lloji dhe kryerja e cdo aktiviteti qe i sherben ketij qellimi. Mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Mirembajtje objekte ndertimore. Pastrime ambientesh te brendshme dhe te jashtme, ne institucione qendrore, shkollore,private,fetare si dhe largimi i mbeturinave.Sherbime transportesh te ndryshme,sherbime te ruajtjes dhe te sigurise.Riparime dhe sherbime te pajisjeve te ndryshme.Shoqeri reklamash dhe publiciteti, hapje dhe menaxhim shkollash, kopshtesh, librarish etj.Supervizione te puneve publike.Agjensi turistike.Sherbime te ruajtjes se personave,objekteve dhe veprimtarive.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike (SH.R.S.F) dhe ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetim. Sherbime te ruajtjes se personave, objekteve dhe veprimtarive. Berja e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.Berja e projekteve teknike te MNZSH, pergatitja e dokumentacioneve per marrjen e aktit teknik. Sherbime nderhyrese higjeno–sanitare. Sherbim ushqimi social dhe hoteleri. Ushtrim aktiviteti ne fushen e ushqimit social,bar-bufe, restorante, piceri, hoteleri ne pika te caktuara dhe sherbime ambulante jashte ketyre pikave.Pergatitje dhe shperndarje ushqimi (katering) Sherbime lavanterie dhe hotelerie.Tregtim mallrash dhe shitje me shumice dhe pakice,import-eksport te artikujve te ndryshem ushqimore,industrial apo mallra te ndryshme konsumi, konfeksione, elektrike, elektronike, kompjuterike,kan celari,kozmetike,tregtim produkte bujqesore e blegtorale,fruta -perime,higjeno-sanitare dhe hidraulike,prodhime qeramike,artizanati,pajisje zyrash si dhe montimi dhe mirembajtja e tyre.Tregtim materiale elektrike,hidraulike,ndertimi,marangozi, makineri e pajisje, stervitje, detergjente dhe materiale pastrimi, fidane, bime dekorative, produkte veterinare,etj. Blerja, tregtimi, prodhimi, mirembajtja e Teknikes, Pajisjeve dhe lendeve qe nevojiten per shuarjen e zjarrit dhe shpetimin. Import dhe tregtim me shumice dhe pakice artikuj farmaceutike. Sherbime mbeshtetese dhe sherbime postare. Punime germimi. aPastrim,mbledhje,transport,depozitim,menaxhim,trajtim,riku perim,asgjesim dhe shitje e mbetjeve inerte, ekologjike,industriale,shtazore,gomave te automjeteve, vajrave te perdorur, llumrave industriale,ujerave te zeza,skorjeve te mbetura nga shkrirja e metaleve. bPastrim,mbledhje,transport,depozitim i mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme c-Ndertim dhe menaxhim i vendepozitimeve te mbetjeve inerte dhe urbane.
Other Trade Names: S I L V E R
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/11/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 12 700 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Mjet Frigoriferik me Targë AB 372 AG dhe Numër Shasie 3 W0L6WZU1AH9601535
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Bajram Curri, Pallatet 1 Maji, Godina nr 7, Shkalla 4, Kati 1- re

Address:
Lezhe, Lagjja ''Skënderbeg'', Pallati Nr.108, Kati i 1-rë.
Vlore, Rruga Dytesore Bestrove, Godina Nr. 16 (kati I pare), Ish Reparti Ushtarak (5001)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 25.08.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 16.10.2013
Kontrate shitje kuotash date 13.01.2012
Kontrate shitje kuotash date 24.03.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 169 064,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 766 345,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 003 892,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 247 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 245 042,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 206 356,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 120 698,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 762 260,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 995 417,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:34 379 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:9 308 221,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:7 383 502,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 437 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:19 912 916,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:25 040 524,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 20 021 782,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 49 920 052,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 32 903 671,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala