Skip to content

JUPITER GROUP (Ish JUPITER COMPUTER SYSTEMS)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-21 08:49:20
JSON

Tax Registration Number: K91306035G
Administrators: Gjelbrim Hajdari
Scope: Import-Eksport, prodhim, tregeti me shumice dhe pakice, dhenie me qera, me leasing, e te gjitha produkteve te fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme te integruara, sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndricim profesional, sisteme audio/video konferencash dhe perkthimi, sisteme te rradhes, kancelerike dhe tonera, mobilje dhe pajisje per zyra, elektrike dhe energjetike, hidraulike dhe mekanike, materiale dhe pajisje elektromjekesore, sisteme te energjise diellore, sisteme te kondicionimit dhe ngohje ftohje e ajrit, ashensore, kaldaja, gjeneratore, elektroshtepiake, hidrosanitare, produkte te pastrimit, pjese te kembimit te makinave, materiale te ndertimit, si dhe te artikujve te tjere te ndryshem. Sherbime konsulence, suporti, implementimi, trajnimi dhe edukimi ne te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim, prodhim, implementim, shitje apo dhenie me qera, te softwareve, websiteve, aplikacioneve, platformave ERP dhe CRM etj , si edhe sherbime te adoptimit dhe pershtatjes se tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data transmitting WAN, LAN, FO,VOIP, IPTV. Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te produkteve te fushes se promocionit dhe grafikes. Botime, publikime, dhe tregtimin e librave, revistave, broshurave ne formatin leter dhe ate elektronik. Monitorim te konsumit dhe qarkullimit te karburantit me sistem GPS. Importi, tregtimi, instalimi, operimi, mirembajtja dhe cdo veprim tjeter qe lidhet me impanante dhe panele diellore fotovoltaike. Shitje, Servis dhe Mirembajtje dhe pjese kembimi te ndryshme per Printera, Fotokopje, Skanera, Videoprojektor, Barcode Scaner, POS, Kompjuter,Laptop, Servera, Storage, Pajisje rrjeti, Monitor, Ups, Bateri, Invertera, Rack, Sisteme Sigurie, Sisteme aksesi, Sisteme Antizjarri, Home Automation etj. Shitje dhe servis pjesesh konsumi per Printer Fotokopje Skaner,(Drum,Toner,Gomina,Furre etj) Shitje Bateri per UPS, Inverter, Sisteme Panelesh Diellore etj. Sherbime recepsioni. Tregti me shumice dhe pakice e pajisjeve dhe artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, mjekesore, farmaceutike, import dhe eksport i tyre. Projektim, ndertim, rikonstruksion, mirembajtje, mbikqyrje, kolaudim, te veprave civile dhe industriale. Transport i mallrave dhe pajisjeve per llogari te kompanise dhe per te trete, brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.
Other Trade Names: Jupiter Group Albania
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/01/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 27 700 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 1151 U
Tirane, Volkswagen Transporter AA 633 HP
Tirane, Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 6636 P
Tirane, Furgon Sprinter me targa TR 2026 T
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 27.07.2020, me ane te Urdhrit Nr. 3144 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat STRATI SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbia aktivet e regjistruara qe zoteron pala debitore: shoqeria JUPITER GROUP SHPK (ish shoqeria Jupiter Computer Systems SHPK) me NUIS (NIPT) K91306035G, me perfaqesues ligjor z. Gjelbrim Hajdari, per ekzekutimin e vendimit Nr. 275 Akti, date 22.01.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Nr. 274 Akti, date 06.02.20219 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Me date 02.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.9339 Prot, Nr.173-20 Regj "Urdhër për Vendosjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Astrea", protokolluar nga QKB me Nr.7899 Prot, datë 04.09.2020, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestron konservative mbi aktivet e shoqërisë "Jupiter Group" shpk me NIPT K91306035, deri në një njoftim të dytë të përmbaruesit Gjyqësor.

Me date 17.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.9434 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Astrea", u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të heqë sekuestron konservative mbi aktivet e shoqërisë "Jupiter Group" shpk me NIPT 21 K91306035. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.9339 Prot, Nr.173-20 Regj, datë 02.09.2020.

Me date 06.10.2021, me ane te Kërkesës Nr. 12438 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “JUPITER GROUP ” pajisur me NUIS (NIPT) K91306035G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Haxhi Dalliu, ndertese private nr 6, kati 1 dhe bodrum, hyrja 13, 1016

Address:
Tirane, Golem, Godine 5 kateshe, 20 metra ne krah te MAK Albania

Website:
www.jupiter.al www.shop-al.jupiter.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut per rritjen e kapitalit 07.06.2011
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 30.08.2010
Vendim i ortakut te shoqerise per rritjen e kapitalit 08.12.2018
Vendimi i ortakut te shoqerise per rritjen e kapitalit 18.08.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 247 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 8 870 973,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 477 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 10 597 606,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 415 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 409 979,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 677 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 545 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 041 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:35 084 237,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:125 281 917,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:111 343 578,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:232 246 749,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:49 061 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:134 277 626,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 93 209 922,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 102 983 706,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 184 124 123,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala