Skip to content

ALKO-IMPEX General Construcion Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 10:30:02
JSON

Tax Registration Number: K91326028I
Administrators: Enkelejda Çeli; Arbër Abazi
Scope: 2670-Thyerja e gurit dhënja e formës dhe finicioni; 4521- Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët; 4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve; 4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive; 4525-Punime të tjera të specializuara të ndërtimit, vendosja e instalimeve të kanalizimit fekal dhe atmosferik; 4531-Vendosja e instalimeve elektrike; 4532- Vendosja e izolatorëve etj. Grumbullim, pastrim, përpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, përpunim dhe shitje skrapi të ndryshme. Pastrimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe sistemim-gjelbërim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme. Shërbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjesëve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve të ndryshme. Mirëmbajtje rutine dimërore rrugësh. Tregtim i pajisjeve, mallrave te ndryshme higjeno sanitare. “Trajtimi i qeneve endacake”, si dhe cdo lloj veprimtarie tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar." Studim, kerkimin, zbulimin shfrytezimin dhe perpunimin e mineraleve metalore dhe ndertimore. Tregetimin e tyre ne import-eksport, me pakice e shumice, si dhe me ruajtjen, magazinimin dhe transportimin dhe perdorimin civil te lendes plasese ne siperfaqen e nentokes. Pjesmarrje ne ankande e tendera, procedura konkurruese.
Other Trade Names: ALKO-IMPEX General Construcion
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 24/12/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Kosove
Foreign Parent Company: ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar ne daten 11/02/2004 dhe qe funksionon sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër biznesi 70086447, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Ndue Përlleshi (Kompleksi Alko -Impex). Ortak i vetem Imer Ademi. Sipas te dhenave te Agjensisë se Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, datë 02.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.03.2021, terhequr nga QKB date 02.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit ALKO-IMPEX General Construcion zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Imer Ademi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K., ndersa shoqeria ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K. partneritet tek ALKO-IMPEX General Construcion Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.09.2004.

Child Company: I. KUKUR HYDRO ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.08.2017 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L72024013M, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 9, rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, pallati 53, me administrator Arbër Abazi. ALKO-IMPEX General Construcion zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

II. ECO CLEANING, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/05/2018 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L81811019S, me adresë në Tiranë, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr.53, me administrator Taulant Godroli. ALKO-IMPEX General Construcion zoteron 95% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femër; Mashkull
Status: Aktiv
License(s): IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Legal Cases: I. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr.1943/13 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE", është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk, me qëllim likujdimin e faturës ndaj kreditorit, shoqërisë “Fit-Mek Oil” sh.a.

II. Më datë 17.11.2016, me anët të urdhërit Nr.1943/21 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", është hequr sekuestro konservative, mbi kuotat e shoqërisë "ALIKO IMPEX Construction" Shpk, pas kërkesës së palës kreditore “Fit-Mek Oil” sh.a, të datës 17.11.2016, për pezullimin e proçedurave përmbarimore.
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 195.227 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 28.04.2023 (111.12)

Ish adresa dytesore(Nipte Sekondare):
1.Shkoder, Lagjja Skënderbeg, Rruga Qerqiz Topulli, Kati 2
2.Tirane, Zall Herr; Zall Herr; Zona minerare Nr.121/9, Objekti "Zall Her", Njesia Administrative Zall-Herr
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, pranë stacionit të trenit.

Address:
1.Diber Peshkopi, Loti XII -Mirembajtje Rutinë me Performancë rruga Kuben – Vasie 34.7 km
2.Diber Peshkopi, Loti XIII Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Peshkopi (K/Rr.Tomin)- D-Kuben 2.2 km
3.Diber, Peshkopi, Mirembajtje rutine dhe dimerore e rrugeve Njesia Administrative ne Bashkine Diber
4.Tirane, Kavaje Golem “Sherbimi I pastrimit te Njësisë Administrative Golem"
5.Tirane, Vore Sherbimi i pastrimit dhe largimit te mbeturinave

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2022
Certifikate regjistrimi Alko-Impex General Construction shpk
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi
Urdher per vendosjen e sekuestros (2016)
Urdher per heqjen e sekuestros (2016)
Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 12.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 4 645 278,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 158 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 22 494 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 20 141 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 434 576,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 15 905 577,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 15 660 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 436 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 639 308,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 027 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 706 529,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:707 558 496,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:570 957 692,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:573 754 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:700 582 753,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:667 413 355,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:549 511 674,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:662 878 913,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:308 529 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 143 285 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 80 015 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 92 032 119,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani