Skip to content

M.T.C. ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:44:52
JSON

Tax Registration Number: K91524003T
Administrators: Leonidas Maniatakis
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit "RADOVE", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës të Konçesionit me numër Rep. 680, Nr 87 Kol. , date 09. 03. 2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: M.T.C. ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/03/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Greqi, Shqipëri
Initial Capital: 224 260 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E., shoqeri anonime e se drejtes greke, themeluar me 18.05.2020, me status aktiv dhe me adrese ne OLYMPIONIKON 324.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.03.2022, Pronaret perfitues te shoqerise me mbi 25% te kapitalit jane:

Leonidas Maniatakis, me shtetesi greke, i datelindjes 1985, pronar perfitues per 59% te kapitalit te M.T.C. ENERGY, pasi eshte ortak i Radove LTD (12264722K)- shoqeria meme e RADOVE ENERGY CAPITAL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016.

Aikaterini Maniatakis, me shtetesi greke, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 26% te kapitalit te M.T.C. ENERGY, pasi eshte ortak i Radove LTD (12264722K)- shoqeria meme e RADOVE ENERGY CAPITAL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016.

II. Tulla T Sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.04.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K78514001L, me adresë në Korçë, Leskovik, Lagjja Nr. 1, rruga "15 Maji", ndërtesë private tre katëshe, kati i parë, zona kadastrale 2430, numri i pasurisë 22, me administrator Dhimitraq Tulla. Ortake te shoqerise jane: Dhimitraq Tulla (50%) dhe Anxhela Tulla (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022) III. MT CONSTRUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.09.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, mu numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81417009E, me adresë në Tiranë, Farkë, Kompleksi Grek “Cyclades 2” Liqeni Artificial, me administrator DHE ortak te vetem Matthaios Triantafyllos (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 28.09.2012, u nënshkrua kontrata Nr. 4087, Rep, Nr. 1780, për vendosjen e barrës siguruese mbi kuotat e shoqërisë në favor të barrëmarrësit “Raiffeisen Bank” sh.a. Depozitimi i çertificatës së “RBS”, që vërteton vendosjen e barrës siguruese mbi kuotat e shoqërisë.

II. Më datë 22.11.2016, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë angazhimin e shoqërisë “RADOVE ENERGY CAPITAL” L.t.d, për të financuar shoqërinë “Tulla T” sh.p.k, ortak i shoqërisë “MTC Energy” sh.p.k , me anë të një kredie në shumën prej 44.832.000 (dyzet e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) lekë, për një periudhë prej 15 vjetësh. Kushtet dhe afatet për kredinë do të përcaktohen në marrëveshjen e huasë së ortakëve, e cila do të lidhet midis shoqërisë “RADOVE ENERGY CAPITAL” dhe shoqërisë “MTC Energy” sh.p.k.

III. Më datë 07.11.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit Financiar Nr. 4889 Rep., dhe Nr. 2477 Kol., midis Kredidhënësit Raiffeisen Bank sha dhe Shoqërisë si Kredimarrëse. Palët lidhin këtë marrëveshje për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë sipas të dhënave të kësaj marrëveshje.

IV. Me date 03.12.2019, me ane te Urdhrit nr. 1834Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësore Ensola Kuçi, protokolluar nga QKB me nr. 14948Prot., datë 04.12.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat/kapitalet e palës debitore “M.T.C. ENERGY” SHPK me NIPT K91524003T në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.” Objekti i sekuestros eshte pagesa e gjobes ndaj Inspektoriatit te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Korce.

V. Me date 27.02.2020, me ane te Urdhërit Nr.449 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private “Ensola Kuçi”, protokolluar nga QKB me Nr. 3177 Prot., datë. 02.03.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore shoqëria “M.T.C ENERGY” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K91524003T.

VI. Me date 13.12.2021, sipas deklaratës noteriale Nr. 3753 Rep dhe 863 Kol, lidhur midis Raiffeisen Bank sha, jane lënë 100% të kuotave te kapitalit te shoqërisë M.T.C. ENERGY shpk. Banka e lëshon këtë deklaratë ku shprehet të heqë dorë nga pengu mbi kuotat në shoqërinë M.T.C. ENERGY shpk sipas marrëveshjes së përmendur.Ky deklarim do të përdoret nga ana e barrëdhënësit për të kryer proçedurat e heqjes së pengut mbi kuotat e pjesëmarrjes ne shoqërinë M.T.C. ENERGY shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Hajdar Hidi", Ndërtesa 2, Hyrja 4, Apartamenti 2 .

Address:
Korçë, Leskovik, Fshati Radovë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 5 198 274,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 16 107 322,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 616 973,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 382 943,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 27 814 013,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -24 222 404,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 194 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 177 260,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -19 882 288,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -8 392 267,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -1 287 489,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:64 307 698,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:80 522 280,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:49 310 943,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:62 173 870,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:91 252 058,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:37 156 168,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:70 113 358,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:74 373 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 281 167 736,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 174 983 065,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 49 606 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 10 915 792,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani