Skip to content

YLLIAD Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: K91617013R
Administrators: Anita Shushku
Scope: Menaxhimi i kuotave dhe pjesëmarrje në investime; Prodhimi, importi, eksporti, shpërndarja, ekskluziviteti, shitja me shumicë dhe pakicë i të gjitha tipave të prodhimeve, duke përfshirë por pa u kufizuar, prodhimet ushqimore të të gjitha llojeve, pijet alkoolike dhe jo alkoolike, prodhimet mjekësore dhe farmaceutike të të gjitha llojeve, prodhimet kozmetike, automjetet, dhe pjesët e tyre rezerve dhe aksesoret, ashtu si të gjitha llojet e mallrave dhe industrisë Kërkimi, zbulimi, projektimi, konsulenca dhe zbatimi i projekteve në sektorin e energjisë, duke përfshire por pa kufizuar të gjitha llojet e energjive të zbatueshme; Kërkimi, zbulimi, konsultimi, hartimi dhe zbatimi e projekteve në sektorin e energjisë së gjelbër dhe / ose mjedisore; Kërkimi, zbulimi, projektimi, këshillimi, eksplorimi, shfrytëzimi dhe zbatimi projekteve në sektorin e minierave; Shfrytëzimi i burimeve natyrore të ujit termal dhe natyror; Kërkimi, projektimi, këshillimi dhe zbatimi në fushën e ndërtimit; Ndërtimi i objekteve publike dhe private, rrugë, ura, tunele, mbikalime dhe nënkalime, autostrada, hekurudha, dhe i të gjitha veprave e tjera të mëdha të ndërtimit; Sistemet e furnizimit me ujë, energji dhe sistemet e rrjetit të telekomunikacionit; Ndërtimi dhe 2 rehabilitimi i sistemeve të stacioneve ujitëse; Ndërtimi i objekteve turistike, objekteve ushtarake, objekteve fetare, rrjeteve inxhinierike, porteve e aeroporteve, objekteve industriale, dhe të gjitha llojet e restaurimeve në përgjithësi; Rikonstruksioni i veprave të artit, montimi ndërtimeve metalike dhe çdo ndërtimi tjetër, e cila do të konsiderohet si prone e paluajtshme;Kërkimi, projektimi, këshillimi dhe zbatimi i investimeve të infrastrukturës dhe pjesëve të saj;Kërkimi projektimi, këshillimi dhe zbatimi, përmirësimi dhe rehabilitimi i kushteve të mjedisit; Përpunimi i mbeturinave urbane, toksike, radioaktive, teknologjike dhe çdo mbeturine të tyre, përpunimi i ujërave industriale, projektim, mbikëqyrja në fushën e eksplorimit dhe shfrytëzimit, e cila është e rëndësishme për Shoqërinë; Konsultime teknike në fusha të ndryshme, kontrolli menaxhimit dhe kërkimeve të të gjitha llojeve- të cilat hyjnë nc fuqi për mes kontratave;"marrëveshjeve, bashkëpunimeve, ndërmarrjeve të përbashkëta apo formave të tjera;Konsultime, ekspertime, plane-biznesi, projekt zhvillimi, fonde të ekonomisë eficente dhe investime;Shfrytëzime dhe marrje Koncesionesh të të gjitha llojeve të rezervave lokale dhe të prodhimit të energjisë; Ndërtime dhe përdorim të hidrocentraleve, termocentraleve, nen-stacioneve elektrike, linjave të transmetimit të energjisë elektrike dhe të strukturave të tyre shtese; Mbajtja e pajisjeve të sistemeve të transmetimit të energjisë elektrike në përputhje me kërkesat e sigurisë teknike;Shërbime konsulence në fushat e pasurive të patundshme dhe fushave të tjera të lidhura me to; Shërbime konsulence në sektorin e investimit të huaj dhe vendas; Konsulta menaxhimi;Konsultime, projekte, analiza dhe zbatime në fushat e mbrojtjes, ushtarake, sigurisë publike dhe konsultime të përgjithshme, analiza dhe inspektime teknike në fusha të ndryshme. Furnizimi me energji elektrike të treteve. "
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 16.09.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 9 900 000,00
Shares: 9 900
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Mikse (Private&Publike)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit,Twin Tower nr 1,Kati 7,1001.

Address:
Shkoder Blerim DARDHE Lagjja Dardhe, Hidrocentrali Truen dhe Wenerg

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 15 550 856,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 643 303,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 19 294 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 17 288 896,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:42 629 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:46 548 749,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 45 036 324,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016