Skip to content

GRANT THORNTON (ish "GRANT THORNTON ALBANIA")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-06 11:30:38
JSON

Tax Registration Number: K91923007M
Administrators: Kledian Kodra
Scope: Auditimin e pasqyrave financiare te pavarura apo te konsolidura te bankave, shoqerive tregtare dhe personave te tjere juridike, dhe sherbimeve te tjera te certifikimit; sigurimi i ndihmes se kontabilitetit, sherbimeve te kontabilitetit, sherbimeve keshillimore tatimore dhe juridike, sherbimeve keshilluese financiare dhe sherbime te tjera konsulenca per banka, shoqeri tregtare, organizata dhe persona te tjere juridike, dhenien e rekomandimeve per permiresimin e biznesit dhe veprimtarive te organizates, kryerjen e vleresimeve dhe/ose aktivitete te tjera qe nuk ndalohen me ligj ne Shqiperi. Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e ndermjetesimit ne tregun e punes nepermjet ofrimit te sherbimit te (i) Informimit, keshillimit dhe vleresimit te kerkesave e te aplikimeve per ndermjetesim per punesim, (ii) Kerkimit te vendeve te punes; (iii) Ndermjetesimit per percaktimin e kushteve dhe te lidhjeve te marredhenieve te punes, ndermjet punekerkuesit dhe punedhenesit ne perputhje me kerkesat e legjislacionit ne fuqi. a) Te kryeje trajnim profesional per punemarresit e saj dhe pale te treta, per auditimin, kontabilitetin dhe fusha te ngjashme perfshire dhenien e mbeshtetjes teknike ne organizimin e trajnimeve; dhe b) Te kryeje aktivitete te konsulences ekonomike dhe tregtare. Shoqeria do te kryeje çdo aktivitet qe ben pjese ne objektin e saj qe lidhet me te dhe qe e favorizon ate.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21/07/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 908 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: COMPANY FOR CONSULTING GRANT THORNTON CONSULTING DOO një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar në Regjistrin Qendror Tregtar të Maqedonisë, me nr. regjistrimi 5663369, më 18.06.2002, në Shkup, Maqedoni, me kapital fillestar të regjistruar 2.500 euro, me seli në Mito Hadjivasilev Jasmin Str. Nr. 52v-1/7 1000 Shkup, Maqedoni. Sipas Akt themelimit te Shoqerise

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.04.2021, terhequr nga QKB date 06.03.2023, Pronaret perfitues te subjektit GRANT THORNTON, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Kledian Kodra , shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 80% te kapitalit, pasi zoteron 80% te kapitalit te shoqerise meme GRANT THORNTON. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.03.2015.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X.2.A - Ndërmjetësim në tregun e punës
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1

Address:
Tirane, Rruga “Sami Frasheri”, Kompleksi TID, Shkalla L, K. 2, N.37

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.11.2019
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 15.12.2011
Marreveshje Tr. Kuotash date 20.03.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.03.2023
Kontrate Dhurimi Kuotash date 09.02.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 06.03.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 47 684 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 50 166 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 20 842 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 17 442 064,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 19 003 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 651 869,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 322 678,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 796 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 827 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 262 570,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 371 506,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:107 160 240,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:103 273 869,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:85 969 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:65 337 541,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:60 556 919,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:61 861 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:81 259 421,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 33 788 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 37 891 959,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 36 716 950,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 26 746 818,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/A.Baja