Skip to content

DRAGOBIA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 13:28:05
JSON

Tax Registration Number: K92025004T
Administrators: Gëzim Pani; Nurije Dinaj
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Dragobia" tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: DRAGOBIA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/08/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 211 220 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: "GENER 2", nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 06/07/2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K58615301M, me adrese ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 13.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 13.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull, Femer
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I.Me date 14.10.2023, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 6100 Rep., Nr.2928 Kol.., lidhur midis GENER 2 SHPK (Barredhenes) dhe Banka Amerikane e Investimeve SHA, Banka e Tiranës SHA, Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron GENER 2 ne shoqerine DRAGOBIA ENERGY shpk .

II. Me date 18.03.2024, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 1420 Rep., Nr.837 Kol.., lidhur midis GENER 2 SHPK (Barredhenes) dhe Banka Amerikane e Investimeve SHA, Banka e Tiranës SHA, Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron GENER 2 ne kapitalin e shoqerise DRAGOBIA ENERGY shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndërtesë nr. 12, ABA Business Center, Kati I 7 teknik, Kodi Postar 1010

Address:
Kukes, Margegaj, DRAGOBI Fshati Dragobi, Ndërtimi i Hidrocentralit “Dragobia”, me Leje Ndërtimi Nr.446/9

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 253 341 012,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -2 227 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 322 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -116 196,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -23 559,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 249 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -2 100 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:628 765 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:37 667 956,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani