Skip to content

Shala Energy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-15 07:20:43
JSON

Tax Registration Number: K92118003C
Administrators: Ibrahim Elfaki, Mohammed Haneefa Shereef Rehuman, Joze Bajuk, Eleonora Hasani
Scope: Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të përfishijë ekskluzivisht (i) ndërtimin, operimin dhe tranferimin e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Shala, tek Autoritetit Kontrakues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit në formën që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 698, datë 11.06.2009 (ii) kryejen e çdo lloj tregtie dhe të çdo lloj aktiviteti në Shqipëri apo jashtë saj, që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e aktivitetit përcaktuar në pikën (i) apo që është i nevojshëm për promovimin e biznesit dhe arritjen e qëllimeve të Shoqërisë sipas Kontratës së Konçesionit të sipërpërmendur. Shoqëria ka të drejtë të hipotekojë, lërë peng apo të vërë çdo barrë tjetër mbi asetet që do të krijohen për zbatimin e objektit të Shoqërisë, të lidhë çdo marrëveshje financimi me çdo palë financuese, me kusht që hipoteka, pengu apo barrët e tjera, po ashtu si dhe marrëveshjet financiare përkatëse që shërbejnë për të përmbushur detyrimet e përcaktuara në objektin e shoqërisë dhe në Kontratën e Konçesionit.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Emiratet e Bashkuara Arabe; Nevada (USA); Shqiperi
Initial Capital: 133 590,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. Falak Properties, një shoqëri e së drejtës së EBA, themeluar dhe që vepron rregullisht sipas legjislacionit të Emirateve të Bashkuara Arabe, e regjistruar pranë regjistrit tregtar me datë 23.05.2005, me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS) 565950 me adresë të regjistruar në P.O Box 87 dhe Kod shoqërie 565950, e përfaqësuar ligjërisht me prokurë nga Z. Mohammed Haneefa Shereef Rehuman (Sipas kontratës për transferim kuotash Nr. 4139 Rep., Nr. 765/5, datë 13.10.2014, të dorëzuar në QKB)

II. 3 POWER ENERGY GROUP INC., një shoqëri e së drejtës së shtetit të Nevadës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, themeluar dhe që vepron rregullisht sipas legjislacionit të Shtetit të Nevadës, me numër unik identifkimi të subjektit NV20021502782, dhe numër regjistrimi të shoqërisë C30988-2002, e përfaqësuar nga Z. Mohammed Haneefa Shereef Rehuman (Sipas kontratës për transferim kuotash Nr. 4140 Rep., Nr. 766/4, datë 13.10.2014, të dorëzuar në QKB)

III. INTERNERGO ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71808004A, me adresë në Tiranë, Blv. Dëshmorët e Kombit, Twin Tower, Kulla 2, kati 11, me administrator Ekrem Lluka. Ortaket e shoqerise jane: ALB ENERGO INVESTMENTS (20%), POTEZA NALOZBE (54.9%), MOTOR (5.1%), DUKAGJINI (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

IV. Subjekti Juridik SHALA ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 4
Male/Female: 3 Meshkuj/1 Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla II, Kati 9

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 449 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 386 847,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -23 877 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -50 515 863,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 247 269,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -5 187 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:872 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 089 008,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani