Skip to content

HYDROBORSH
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:14:33
JSON

Tax Registration Number: K92129029E
Administrators: Vangjel Ngjelo
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Fterre" dhe "Fterre 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit nr. 6072 Rep, Nr. 2270 Kol date 31. 05. 2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HYDROBORSH
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/09/2009
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 174 260 000,00
Shares: 174 260
Parent Company / Owner: AGNA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me adresë në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Aksionaret e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%), Vasil Naçi (32.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.12.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82427007R, me adresë në Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Sami Frasheri, nr 56, shkalla F, kati 1, zyra 2, nr pasurie 7/630- N30, (pjesa prej 71.5 m), zona kadastrale 8270, me administrator dhe ortak te vetem Behar Male.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 22.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues i 30.88% te pronesise si ortak i AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.02.2014.

Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues i 30.88% te pronesise si ortak i AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.02.2014.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues i 28.5% te pronesise si ortak i AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.02.2014.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor, baseni Vjose -
Legal Cases: Më datë 12.08.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1998 Rep., Nr. 722 Kol., ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe kredimarrësit “HYDROBORSH” shpk. Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1995 Rep., Nr. 719 Kol., datë 13.08.2015, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë në shumën 335.000.000 (treqind e tridhjetë e pesë milion) lekë. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, pengdhënësit në mënyrë të parevokueshme krijojnë një peng të rradhës së parë mbi çdo të drejtë, titull dhe interes të tyre mbi të gjitha kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të nënshkruar nga kredimarrësi, si garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakushtëzuar, të detyrimeve të siguruara.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Lukovë, Borsh, Godina e HEC Fterra I Borsh

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 695 904,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 8 579 764,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 17 805 736,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 644 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 32 319 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -25 010 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -7 946 271,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -18 895 784,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 276 254,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 38 124 983,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 700 983,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 32 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 990 666,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 413,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:65 601 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:76 207 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:56 777 251,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:63 273 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:105 388 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:45 205 658,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:84 636 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:80 939 289,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 106 824 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 128 731 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 179 309,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 067 674,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani