Skip to content

Farma Net Albania (Ish Farma Net)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-24 10:42:12
JSON

Tax Registration Number: K92201080V
Administrators: Sokol Topçiu
Scope: Tregtim te artikujve te ndryshem, import - eksport, pajisje elektrike dhe elektronike, elektro-shtepiake, duhan, cigare, medikamente farmaceutike, bujqesore dhe blektorale, veshmbathje, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash dhe kancelari, pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji. Aktivitet ne fushen e projektimeve e ndertimeve civile, industriale, turistike, prodhimin e materialeve inerte, ndertime rrugesh, tunelesh, urash etj. Tregtimin me shumice te pajisjeve mjekesore. Tregtimin me shumice dhe pakice te materialeve zgjedhore, boje timbruese me elemente sigurie dhe vula (kode) sigurie me kavo celiku. Peshkim. Peshkimi dhe forma te tjera te shfrytezimit te faunes ujore te eger. Peshkimi profesional ne det. Peshkim sportiv ne lumenj e liqene . Peshkim selektiv. Tregtim me shumice dhe pakice kuti dhe ambalazhe kartoni, material plastike. Tregtim i Pajisjeve laboratorike (teknike specifike) per restaurim dhe mirembajtje e veprave te artit, veprave kulturore, pasurive kulturore dhe artistike perfshire ruajtjen e tyre.
Other Trade Names: Farma Net Albania
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28.07.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Durrës, Porti i Peshkimit Durrës, Varkë me Nr. Serie 633.973
2) Tiranë, Volkswagen Touran AA 044 LU
3) Tiranë, Automjet tip Wolksvagen Touran me targe AA 646 TI
4) Tiranë, Volkswagen Touran AA 129 LI
Status: Aktiv
License(s): II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.5.A.1 - Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër
Legal Cases: I. Më datë 20.10.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3300 Rep., Nr. 1872/2 Kol., ndërmjet “Banka Credins” sh.a (pengmarrës) dhe shoqërisë “Farma Net Albania” shpk, Sokol Topçiu dhe Anila Topçiu (pengdhënës). Ndërmjet shoqërisë “Farma Net Albania” shpk dhe “Banka Credins” sh.a është lidhur një kontratë për kredi afatmesme Nr. 2466 datë 20.10.2016, nr. 3297 rep, 1869 kol, datë 20.10.2016 për shumën 10.000.000 (dhjetë milion) lekë, dhe një kontratë për linjë kredie Nr. 2467 datë 20.10.2016, nr. 3298 rep, 1870 kol, datë 20.10.2016, për shumën 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë.

Kjo kontratë ka për objekt lënien peng të 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “Farma Net Albania” shpk, me vlerë 100.000 (njëqind mijë) lekë, si garanci për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë.

II. Më datë 15.05.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 3087 Rep., Nr. 1005/2Kol., lëshuar nga Barrëdhënësit: Z. Sokol Topçiu, Znj. Anila Topçiu dhe Barrëmarrësi: Banka Credins sh.a., në të cilën barrëdhënësit vendosin barrë mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Farma Net Albania si dhe të gjitha të drejtat që burojnë nga këto kuota të cilat zotërohen 100% nga Z. Sokol Topçiu.

III. Më datë 31.07.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 4062 Rep dhe 1763/2 Kol, midis barrëdhënësit Sokol Topçiu dhe Anila Topçiu dhe barrëmarrësit Banka Credins sha për krijimin e një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins. IV. Më datë 30.08.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 4336 Rep dhe 2328/2 Kol me barrëdhënës Sokol Topçiu dhe Anila Topçiu dhe barrëmarrës “Banka Credins”sha, për krijimin e një barrë siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins ne bazë të a. Kontratë linjë kredi Nr. 3058 datë 30.07.2018 Rep, 1761 kol datë 31.07.2018, duke vendosur barrë mbi kolateralin e 100% të kuotave/aksioneve dhe të drejtave që lidhen me to që z. Sokol Topçiu zotëron në shoqërinë tregtare “Farma Net Albania” Shpk si dhe mbi kuotat/aksionet e reja që mund të zotërojë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 8, Rruga Siri Kodra, ndërtesë 2-katëshe, me zonë kadastrale 8340 dhe nr pasurie 8/660, kati 1

Address:
1) Tiranë, Njësia Nr. 10, Rruga e Kavajës, Pallati 123, Kati i parë. (Farmaci Farma Net Albania 6).
2) Tiranë, Rr e Kavajës, Ish Parku Autobuzave Pall. Nr 21 Godina 12 kate, kati përdhe, Zona kadastrale 8220, Pasuria Nr 7/237 sipër. 68 m2 (Farmaci Farma Net Albania 4)
3) Tiranë, Rruga Bajram Curri, Pallatet Agimi Nr. 215, në krah të Kinema Agimit (Farmaci Farma Net Albania 3)
4) Tiranë, Bulevardi Zogu i I, Ndërtesa Nr.53/1, (Farmaci Farma Net Albania 1)
5) Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga "Llazi Miho", Pallati Nr.6, shkalla1, Kati 1, Ap. nr.2, ( Farmaci Farma Net Albania 5
6) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W. Bush, Zona Kadastrale 8150, Nr. pasurie 6/30-N4 (Farmaci Farma Net Albania 7)
7) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Frank Bardhi, Pallati Nr. 1, Kati 1, Zona Kadastrale 8270, Kompleksi Matrix Konstruksion, Komuna e Parisit, (Farmacia Farma Net Albania 2)
8) Tiranë, Rruga ''Arkitekt Kasemi”, Pallati 1, Shkalla 1, Apartamenti Nr. 1, Kati 1, Zona kadastrale Nr. 8150, Nr pasurie 3/185+1, ''Farmaci, Farma Net Albania 8''
9) Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', kati 0, zona 3 kadastrale nr. 8380, ''Farmaci, Farma Net Albania 9''
10) Tiranë, Rruga e" Dibres" Kati 1 , Zona Kadastrale Nr.8370, Numer Pasurie 1/312-N39 (Farmaci, Farma Net Albania 10)
11) Tiranë, Rruga Reshat Petrela, Godina 16, Hyrja 3, Apartamenti 172 "Farmaci, Farma Net Albania 11"
12) Tiranë, Rruga Bajram Curri, kati perdhe, z.k 8130, nr.pasurie 5/139 (Farmaci Farma Net Albania 12)
13) Tirane, Rruga " Kongresi i Permetit", Godina 87, Hyrja 1, Kati 0, Ap.2 ( Farmaci, Farma Net Albania 13);
14) Tirane, Rruga "Gogo Nushi", Kati 0, Nr. pasurie 5/204N-N1, Z.K. 8370, vl.21, fq.107 (Farmaci, Farma Net Albania 14)
15) Tirane, Rruga "Vaso Pasha", Pallati 15, Shk. 3, Nr. 17 Pasuria 3/563-N, ZK. 8270, Vol. 86, Fq.237 dhe Nr.pasurie 3/117+3-17, ZK.8270, vol 12, Fq.147 (Farmaci Farma Net Albania 15)
16) Tirane, Rruga e Durrësit, Ndërtesë, Kati Zero, me Nr.Pasurie 1/464-ND, Vol.34, Fq.172 (Farmaci, Farma Net Albania 16)
17) Tirane, Rruga Muhedin Llagani, Njesia Bashkiake nr.7, Pallati Square 21, Kati perdhe, Shkalla 2, Nr 1 (Farmaci, Farma Net Albania 17)
18) Vlore, Himare, Palase, Dhrale, Kompleksi " Green Coast Lungomare " Njësi Shërbimi Nr.1 me Nr.Pas 255, Zk 1739 (Farmaci, Farma Net Albania 18 )

Website:
https://farma-net.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshje pengu 20.10.2016
Marreveshje siguruese 30.07.2018
Marreveshje siguruese 30.08.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 520 805,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 778 611,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 925 634,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 808 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 099 696,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 071 775,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 494 495,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 378 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 345 865,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 403 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:261 688 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:192 099 785,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:159 142 132,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:129 337 915,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:232 757 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 165 151 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 86 732 903,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 86 231 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 65 901 103,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 36 854 163,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala