Skip to content

LIRA M.P
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-12 15:54:35
JSON

Tax Registration Number: K99530001D
Administrators: Përparim Bulica
Scope: Tregetim me pakice te karburanteve e lendeve djegese.Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhime material ndertimi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore, hidraulike e hidroteknike. Vepra te vecanta e punime speciale. Punime karpenterie, impiante tekonologjike dhe te vecanta. Punime montimi ne impiantet i prodhimit dhe shperndarjes se energjise.Hapje hotelesh, bare, resstorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative etj. Tregetim me shumice dhe pakice si dhe import, eksport i artikujve te ndryshem industrial e ushqimor. Import, eksport, mbareshtim dhe therje te gjese se gjalle.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/09/2009
District: Lezhe
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: Me date 16.02.2013, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerive tregtare "LIRA M.P" shpk, "ALBAFREDDI" shpk (shoqerite e perthithura) me shoqerine "KASTRATI" shpk (shoqeria perthithese). Vlera e Kapitalit te shoqerive Albafreddi sh.p.k 57.176.344 (pesedhjete e shtate milion e njeqind e shtatedhjete e gjashte mije e treqind e dyzet e kater) leke dhe Lira M.B 100.000 (njeqind mije) leke do te perthithen nga kapitali i shoqerise Kastrati shpk. Shoqeria Lira M.B do te c’regjistrohet pa likuidim.
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, Orosh KODER-SPAC Autostrada Durres-Kukes km 25, godine 2-kateshe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash date 02.05.2012
Kontrate shitblerje kuotash date 24.11.2010
Vendimi i asamblese per miratimin e marreveshjes se bashkimit me perthithje date 16.02.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Financial Information
Worked By : A.Lala